INform 2017/02

18. 2. 2017

Z jednání RCB v Praze, únor 2017

• Rada navrhuje, aby slib celocírkevních pracovníků proběhl v rámci bohoslužebného shromáždění na Výroční konferenci CB.

• Rada rozhodla o aktualizaci Směrnic Rady CB, kterých se dotýká znění Řádu správy CB. Jedná se o směrnice 4/2013 (Vnitřní mzdový předpis), 5/2013 (Pravidla pro práci kazatelů a dalších pracovníků v CB), 6/2013 (Služební byty Rady), 1/2005 (Vedení účetnictví Církve bratrské – Rady CB), 1/2017 (Administrace sboru), 2/2017 (Pastorální konference v CB) a Uzavírání sňatků. Aktuální znění Směrnic bude postupně zveřejněno na webových stránkách CB.

• Rada současně zrušila směrnice 3/2002 (Fond pro vzdělávání kazatelů a vikářů), Směrnici pro vedení účetnictví ve Sboru CB v ……, 2/2010 (Pravidla jednání mezi sbory (staršovstvy), kazateli a Radou), 5/2012 (Stanovení náplně práce pro jednotlivé funkce pracovníků), 3/2013 (Směrnice k seniorátům: výklad článku 27 Řádu CB) a 2/2014 (Účtování příspěvku na společné potřeby CB).

• Rada předloží pražskému seniorátu k úvaze návrh na založení druhého seniorátu na území hlavního města.

• 12. února se ve Vysokém Mýtě uskutečnila volba kaz. Zbigniewa Lipuse, který byl zvolen za kazatele a správce tohoto sboru s platností od září 2017 (doposud sloužil v Letovicích).

• Při únorovém jednání Rady proběhl předordinační rozhovor s vikářem Romanem Kyselou ze Sboru CB Most. Roman o sobě uvádí, že své roli rozumí jako roli průvodce na cestě. Pokud by v něm někdo chtěl vidět silného vůdce, bude patrně zklamán. Roman se snaží druhým porozumět, pomoci, přinést povzbuzení Božím slovem a sdílet život. Málo co ho v církvi překvapí. Vyznává, že pozornost je třeba upínat na Krista. Rád stojí na pomezí rybníku církve a světa. Ve službě se snaží vidět nejprve člověka, oslovuje ho služba se zvěstováním „milosti“. Rada Romana Kyselu jednomyslně doporučila k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

• Rada přijala vizitační zprávy ze sborů CB Český Těšín a Litvínov.

• Rada obdržela žádosti Štěpána Vašíčka a Miroslava Pavlíčka o přijetí do vikariátu, bratři budou postupně pozváni na jednání Rady CB k rozhovoru.

• Rada pověřila Petra Rause zahájením konkrétních jednání o příštím směřování Evangelikálního teologického semináře a přípravou formulace zadání zřizovatele (Rady Církve bratrské), které bude uvedeno v upravené zřizovací listině semináře. Aktualizaci zřizovací listiny ETS Rada odložila na měsíc říjen.

• První místopředseda informoval, že 30. 9. 2017 končí mandát obou Radou CB jmenovaných členů Školské rady ETS, Jana Matulíková už v této službě nebude pokračovat. Rada jmenovala Jiří Ungera členem Školské rady ETS s platností od 1. října 2017.

• Rada se vrátila k listopadovému jednání ze zástupci Výboru Sdružení Chvaly. Projednat a nalézt shodu zbývá ve třech zbývajících bodech, ke kterým si Rada nechala zpracovat právní rozbor, aby byla na další jednání odborně připravena. K únorovému jednání byl přizván Pavel Chráska, který rekapituloval závěry odborného rozboru. Rada dále obdržela informaci, že se v současné době nepočítá s výstavbou budov „velkého LRS“ a „Komunitního centra“ podle původního harmonogramu, nýbrž že se připravuje stavba „malého LRS“ na místě původního hospice (původní harmonogram výstavby by tak byl proti roku 2009 podstatně změněn). I podle zpracovaného právního rozboru (zadaného Radou pro ujasnění právních konsekvencí) je zřejmé, že stávající smlouva je problematická, neboť se vztahuje na pozemky, na které se ze zákona vztahovat nemohla. Aktuální nájemní smlouva z roku 2009 nedává úplně jasno ani v tom, jak by se nakládalo s realizovanými stavbami po skončení platnosti nájemní smlouvy. Ze strany RCB trvá zájem mít garanci toho, že se ve Chvalech bude i v delším časovém horizontu konat pouze činnost zdravotní, sociální a se vzdělávacím charakterem, která zároveň nebude v rozporu s křesťanským posláním CB. Pokud by výstavba původního velkého projektu Komunitního centra neměla být v dohledné době zahájena, bylo by nešťastné, aby tak byly desítky let blokovány pozemky pro jiné projekty, které by ve Chvalech mohla realizovat Církev bratrská nebo některý z dalších subjektů v areálu.

• Rada bere na vědomí předložený záměr Diakonie změnit využívání pozemku ve Chvalech (zřídit tu otevřenou zahradu a odpočinkovou zónu pro seniory a jejich rodiny i další návštěvníky – upravenou pro jejich potřeby). Věc bude řešena se zástupci Sdružení Chvaly.

• Rada s vděčností přijala od 1. Klubové výhodnou nabídku pojištění pro CB. Informace předá tajemník, odpovědi sborů se očekávají do konce března.

• Rada schválila žádosti o studijní volno Davida Kubíčka (1. 3. až 30. 5. 2017) a Vladimíra Horského (13. 2. až 26. 3. 2017) a přijala zprávu ze studijního volna Tomáše Holubce.

• Červnové výjezdní zasedání Rady proběhne v termínu 12. až 13. června 2017.

• Rada vyjádřila souhlas se služební cestou Matúše Kušníra do USA bez finanční spoluúčasti Rady v termínu 28. 4. až 11. 5. 2017.

• Rada vzala na vědomí zápis z jednání Jihočeského seniorátu, předložené zprávy celocírkevních pracovníků Jany Matulíkové, Davida Beni a Daniela Jokla, stejně jako přehled studia kazatelů v roce 2016. Přehled literatury využité kazateli při studiu je zveřejněn na webových stránkách Odboru pro vzdělávání na záložce Novinky.

• Rada vzala na vědomí zápis z Valného shromáždění Ekumenické rady církví v České republice. VS ERC vzalo na vědomí předložené zprávy (zprávu Předsedy ERC, sekretariátu ERC, zprávy z komisí a zprávu z týmu Modlitba za domov). VS ERC dále zvolilo nového generálního sekretáře ERC P. J. Vinše ze Starokatolické církve, zvolilo náhradníka do Předsednictva EFC Mariána Čopa, superintendenta Evangelické církve a. v. v ČR, schválilo hospodaření ERC v roce 2016 i rozpočet na rok 2017, aktualizovalo Stanovy i Jednací řád ERC a rozhodlo, že se v průběhu 1. pololetí 2017 sejde Řídící výbor ERC s Komisí pro ekumenismus a budoucí směřování ekumeny a projedná ideový a koncepční rámec pro budoucí spolupráci církví, případné změny struktury ERC a směřování ERC k naplňování společného poslání církví v naší společnosti.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie