INform 2017/03

14. 3. 2017

Z jednání RCB v Praze, březen 2017

• Rada na základě žádosti staršovstva Sboru CB Vsetín-Maják ustavila samostatné stanice Na Cestě (Brno) a Metro (Olomouc) s platností od 1. dubna 2017. Současně pověřila předsedu a oba místopředsedy, aby zahájili rozhovor s Bedřichem Smolou a Danem Hurtou o směřování stanice tohoto sboru v Šumperku.

• Rada vzala na vědomí informace o životě chotěbořské stanice Sboru CB Horní Krupá. Je současně připravena jednat s hornokrupským staršovstvem o dalším rozvoji stanice v Chotěboři.

• V návaznosti na Řád správy Církve bratrské připravil Odbor pro vzdělávání nové znění Pravidel vikariátu. Rada jeho znění schválila, vyslovila rovněž svůj souhlas s připojením dalších pomocných (nezávazných, ale užitečných) souborů (formulářů).

• Rada vzala na vědomí informaci o jednomyslném zvolení Zbygniewa Lipuse kazatelem Sboru CB Vysoké Mýto.

• Jednání Rady navštívil Miroslav Pavlíček z Rakovníka, který s podporou svého staršovstva žádá o vstup do vikariátu. Bratr vnímá volání do kazatelské služby, má dlouhodobé zkušenosti se službou v místním sboru. Jeho rozhodnutí je umocněno i situací ve sboru v Rakovníku, který aktuálně hledá kazatele. Inspiraci pro kázání čerpá z četby Bible více než z teologické literatury. Má zkušenosti ze studia typologie člověka. Období vikariátu chápe jako přípravu ke kazatelské službě, zatím ještě není schopen sám sebe vnímat jako „klasického“ správce sboru. Rada přijímá Miroslava Pavlíčka do vikariátu od 1. dubna 2017.

• K rozhovoru byl rovněž přizván Tomáš Trávníček, který působí jako misijní pracovník ve Sboru Praha 1 – Soukenická na stanici v Neveklově. Bratr se dle možností účastní vikariátních cvičení bez směřování k vikariátu. Po nastěhování do Neveklova tam rozvinul další duchovní práci. V současné době vnímá, že je i se svou rodinou viditelnou součástí Neveklova. Svou práci vnímá v několika rovinách: první z nich je práce s místními členy sboru, další rovinou je misijní práce, resp. osobní misijní kontakty. Za klíčové pokládá osobní rozhovory a pastoraci, a to víc než jednotlivé misijní akce. Shromáždění v Neveklově už probíhá každou neděli, příchodem Trávníčkových přišlo do shromáždění dalších cca osm lidí (včetně jeho rodiny).

• Rada vzala na vědomí vyjádření zájmu Jiřího Serbuse o postupné ukončení vikariátu a směřování k ordinaci. Bratr už byl ordinován v jiné církvi, protože ale nezpracovával ordinační práci, Rada mu ukládá vypracovat tři kázání, esej a exegezi podle zadání Odboru pro vzdělávání.

• Rada pověřila Petra Rause účastí na květnové konferenci CB na Slovensku, zároveň pozve slovenského delegáta na českou konferenci do Písku.

• Rada vyslovila souhlas s uzavřením pracovního poměru s Václavem Andršem (Sbor CB Vsetín-Maják) a s Miroslavem Pavlíčkem (Sbor CB Rakovník) na práci vikáře na dobu určitou od 1. dubna 2017 do 31. března 2019.

• Rada vyjádřila souhlas s ukončením pracovního poměru s Petrem Šedým dohodou ke dni 31. května 2017.

• Rada doporučila působení Čestmíra Sušky (sbor Praha 1 – Soukenická) ve věznici prostřednictvím Vězeňské duchovenské péče.

• Rada schválila výroční zprávu, která bude odeslána pro potřeby Ministerstva kultury, zároveň bude zveřejněna na webových stránkách církve.

• Rada vzala na vědomí zápis z únorového jednání Dorostového odboru RCB.

• Petr Dvořáček informoval staršovstvo Sboru CB Brno-Betanie o možnosti zúčastnit se výjezdu do USA (Disciple-making training for Czech leaders) pod vedením misionáře Nathana Becka (Sbor CB Opava) a za účasti dalších dvou pracovníků CB (kazatele Matúše Kušníra – Sbor CB Opava a Jakuba Mrázka – Sbor CB Ostrava). Půjde o příležitost navštívit čtyři sbory, ve kterých probíhá systematická výchova vedoucích postavená na učednictví, misijním stylu života a zakládání nových sborů až do 9. generace. Součástí cesty je společné studium literatury. Staršovstvo s vysláním kazatele Petra Dvořáčka na tuto služební cestu v termínu od 28. dubna do 11. května 2017 souhlasí, Rada tuto služební cestu rovněž schválila (bez finanční spoluúčasti Rady).

• Rada v modlitbách děkovala za propuštění Petra Jaška ze súdánského vězení.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Připomenutí života Ľudovíta Fazekaše Doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš se narodil roku 1929 na východním Slovensku. Po ukončení Evangelické bohoslovecké fakulty (1951) působil jako kazatel Církve bratrské v Prešově (1951–1957) a Levicích (1957–1962). Za nedovolenou výchovu mládeže ho komunisté přeložili do Benátek nad Jizerou (1962–1968). V roce 1968 byl rehabilitovaný a znovu instalovaný jako kazatel v Levicích, kde působil až do roku 1990. V letech 1990–1993 byl předsedou CB na Slovensku a v roce 1993 se podílel na založení Katedry evangelikální teologie a misie na Univerzitě Mateja Bella v Banské Bystrici. Napsal řadu odborných teologických publikací, přednášel v Německu, ve Švýcarsku a v USA. Má dva syny, čtyři vnuky a jednoho pravnuka. Jako senior žil v Levicích, odkud si ho Pán Bůh povolal do nebeského domova 21. února 2017.

Ľubo Bechný (redakčně upraveno)

Fotografie