INform 2017/04

12. 4. 2017

Z jednání RCB v Praze, duben 2017

• Rada projednala a přijala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Rady, zpráva bude následně zpracována do konferenční brožury.

• Rada jmenovala Davida Nováka administrátorem Sboru CB v Praze 13 a Petra Grulicha administrátorem Sboru CB v Černošicích, v obou případech s platností od 1. 9. 2017.

• Rada vyslovila souhlas s pokrytím nákladů na administraci sboru v Kutné Hoře (od 1. dubna do 31. května 2017, tedy v délce dvou měsíců) z rezervního fondu.

• Rada vzala na vědomí, že druhým kazatelem Sboru CB v Praze 13 byl s platností od 1. 9. 2017 zvolen Daniel Fajfr.

• Rada vzala na vědomí připravené termíny voleb a hlasování: Hlasování o setrvání Jana Asszonyi (Brno-Kounicova) zajistí 23. 4. Bronislav Matulík. Hlasování o setrvání Michala Žemličky a volbu Petra Jareše (v obou případech Praha 3 – Žižkov) rovněž 23. 4. Daniel Fajfr. Volbu Milana Leta (Tábor) 14. 5. Petr Grulich. Instalaci Zbigniewa Lipuse (Vysoké Mýto) 10. 9. David Novák. Instalaci Pavla Paluchníka (Poděbrady) 17. 9. rovněž David Novák a instalaci Jana Valeše (Praha 5 – Smíchov) 24. 9. Petr Raus. Zatím ne zcela domluvená je instalace Přemysla Pýtera ve Sboru CB Kolín (Rada navrhuje termín 21. 5.) ani instalace Daniela Fajfra jako druhého kazatele Sboru CB Praha 13, kterou provede Bronislav Matulík v termínu stanoveném staršovstvem.

• Rada vyslovila souhlas s čerpáním studijního volna Romana Cimbulky v termínu od 6. 5. do 9. 6. 2017.

• Rada doplnila platná Pravidla vikariátu o dvě ustanovení: Upravila zahájení každého konkrétního vikariátu na první den kalendářního měsíce následujícího po schválení vikariátu Radou a upřesnila, že o zadání ordinační práce vikář zpravidla žádá po absolvování všech vikariátních cvičení, duchovních cvičení a obou čtrnáctidenních praxí.

• V rámci jednání Rady proběhl rozhovor se Štěpánem Vašíčkem, vedoucím pracovníkem samostatné stanice Sboru CB Bystré v Dobrušce, který ve spolupráci se staršovstvem bysterského sboru požádal o obnovení svého vikariátu. Štěpán Vašíček (absolvent ETS v letech 2000–2003) působí v Dobrušce už cca 14 let. V současné době uvádí, že by byla vhodná změna, je připraven znovu nastoupit do vikariátu a působit případně i na jiném místě. Rada vyslovila s obnovením vikariátu od 1. 5. 2017 souhlas.

• Rada jmenovala mentorem vikáře Miroslava Pavlíčka kazatele Daniela Kaletu. Vikariát proběhne ve Sboru CB v Rakovníku.

• Rada vyslovila souhlas se zadáním ordinační práce vikáři Ondřeji Vavrečkovi, přestože ještě nemá absolvované jedno vikariátní cvičení. Rada současně uznává jeho dosavadní působení na třech sborech CB vzájemně odlišného charakteru (Říčany, Praha-Smíchov a Prostějov) jako dostatečně splněnou vikariátní praxi.

• Rada vzala na vědomí zápis jednání Jihočeského seniorátu.

• Rada projednala a přijala vizitační zprávu ze Sboru CB Olomouc.

• Rada vzala na vědomí připravené termíny letošních vizitací: Sbor CB Liberec: 15. až 17. 9., Sbor CB Česká Skalice: 5. až 7. 5., Sbor CB Čelákovice: (zatím předběžně) 15. až 17. 6.

• Rada projednala žádosti staršovstev o zřízení samostatných stanic tří sborů a rozhodla se jim vyhovět. K 1. 5. 2017 tak získávají ve smyslu Řádu správy Církve bratrské status samostatnosti stanice Ládví (Sbor CB Praha – Jižní Město), Milovice (Sbor CB Benátky nad Jizerou) a Ostrava-Trojka (Sbor CB Ostrava).

• Rada vyslovila souhlas s uzavřením pracovního poměru s Petrem Uhříkem na práci misijního pracovníka ve sboru Vsetín-Maják.

• Rada vyslovila souhlas s uvolněním částky 20 000 Kč z fondu vnitřní misie na pomoc s pokrytím nákladů konference „Cesty obnovy“ konané v únoru 2017.

• Rada vedla rozhovor o důležitosti aktivní účasti CB v médiích. 11. 5. 2017 pořádá ERC Studijní den na téma: „Proti proudu? (role křesťanských médií v dnešní společnosti)“. Účastí byl za CB pověřen Petr Raus.

• V rámci jednání Rady proběhl rozhovor o budoucnosti a směřování Evangelikálního teologického semináře. V rozhovoru byly diskutovány cíle ETS, možnosti dalšího rozvoje a jejich vazby na potřeby Církve bratrské, spolupráce církve a školy, problematika vzdělávání a formace budoucích služebníků církve, role a právní postavení Institutu ETS, možnosti spolupráce s vysokými školami atd. ETS má možnost postupovat několika směry podle svého vlastního rozhodnutí, případné založení Institutu ETS jako zapsaného ústavu nevloží na církev žádný ekonomický nárok. Rada bude zvát ředitele ETS přinejmenším každý říjen ke vzájemnému rozhovoru.

• Marek Orawski informoval členy Rady o dalších probíhajících jednáních se zástupci Sdružení Chvaly (druhým zástupcem vyjednávacího týmu RCB je Pavel Chráska ml.). Z odborných jednání vyplývají konkrétní úkoly a termíny, mediátora není aktuálně třeba.

• Rada projednala a doporučila k rozeslání dopis Zdenka Žigy, vybízející ke vzájemné informovanosti a k navazování kontaktů ve službě Romům.

• Rada předloží Výroční konferenci neodkladný návrh na zabezpečení tvorby časopisu Brána od roku 2018. Důvodem podání návrhu je uzavření funkčního období současného šéfredaktora k 31. prosinci 2017 a reálná nemožnost nalezení nového za stávajících ekonomických podmínek.

• Synod Leuenberského společenství v ČR se připojil k žádosti GEKE o reakci členských církví na dokumenty: ,Církevní společenstvíՙ, ,Protestantské perspektivy náboženské plurality Evropyՙ a ,Další vzdělávání ordinovaných ve společenství evropských evangelických církvíՙ. Zároveň upozornil, že členské církve mohou svou reakci zformulovat společně.“ Církev bratrská vznik společných stanovisek podpořila a prací v příslušných pracovních skupinách pověřila tyto bratry: prací nad prvním dokumentem Pavla Černého, nad druhým Davida Beňu, třetí skupinu jsme zatím neobsadili.

• Rada vyslovila souhlas s poskytnutím půjčky z Waderovy nadace Sboru CB v Mostě za standardních podmínek za účelem refinancování hypotéky.

• Rada vyslovila souhlas se služební cestou Rostislava Staňka do Ugandy v termínu od 18. do 28. 4. 2017 bez finanční spoluúčasti Rady.

• Rada vzala na vědomí zápis z jednání Řídícího výboru ERC z února 2017 a Výroční zprávu Dorostové unie.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie