INform 2017/06

16. 10. 2017

Z jednání RCB v Praze, říjen 2017

 • Rada se věnovala personálnímu složení zbývajících odborů RCB:
 • Rada jmenovala zbývající členy Odboru pro obnovu stanic a sborů: Davida Nováka, Daniela Fajfra, Martina Tabačana, Aleše Kratochvíla, Tomáše Grulicha, Matúše Kušníra a Jiřího Ungera.
 • Rada jmenovala zbývající členy Stavebního odboru: Karla Fojtíka; Tomáše Hurtu; Jana Světlíka; Martina Tabačana; Jakuba Hlaváče; Michala Prachaře a Roberta Kunfta.
 • Rada pokračovala v rozhovoru o Odboru pro zakládání sborů, zatím bez konečného závěru. Rada si uvědomuje, že možných způsobů zakládání nových stanic a sborů existuje celá řada a že fixace na jeden jediný způsob této služby by nebylo šťastné.
 • Jednání o personálním složení Odboru pro vzdělávání bylo zatím odloženo.
 • Patronát nad Odborem pro dorost přebírá David Novák.

 • Rada projednala a přijala vizitační zprávy z Liberce a Třebíče.

 • Rada rozhodla o oslovení samostatných stanic, které by měly podle nových dokumentů církve buď zřetelně směřovat k plnému osamostatnění, nebo se vrátit ke statusu standardních kazatelských stanic.

 • Rada vyjádřila vděčnost za kazatelskou službu Vladimíra Horského, který svoje kazatelské působení ukončil k 30. 9. 2017 a odešel do civilního zaměstnání.

 • Rada s vděčností vzpomněla životů kazatelů Miloslava Jecha a Josefa Mrózka a první poválečné zahraniční misionářky CB Romany Morrisové (Střelákové), které Pán Bůh odvolal z pozemského života.

 • Rada vzala na vědomí zvolení Petra Grulicha kazatelem a správce Sboru CB Černošice s předpokládaným nástupem k 1. 9. 2018.

 • Na jednání Rady byl pozván Marek Fajfr, o jehož službu projevil zájem Sbor CB v Kutné Hoře. Rada souhlasí s nástupem Marka Fajfra do Kutné Hory na pozici misijního pracovníka s výhledem případného návratu do kazatelské služby, rozhodne-li o jeho volitelnosti konference CB.

 • Rada provedla drobné formulační úpravy Pravidel vikariátu. Upravené znění bude zveřejněné v interní části webu CB a současně rozeslané všem vedoucím vikariátních cvičení, mentorům a vikářům.

 • Rada vyslovila souhlas s těmito dalšími úpravami Pravidel vikariátu: Rozšířit počet vikariátních cvičení na pět (přidat Úskalí kazatelské služby), přidat duchovní cvičení, každoroční účast na konferenci typu Evangelikálního fóra změnit na pouze doporučenou. Dále: O zadání ordinační práce vikář zpravidla žádá po absolvování všech vikariátních cvičení, duchovního cvičení a obou čtrnáctidenních praxí a po splnění úkolů teologického a jazykového vzdělávání, výjimky z Pravidel vikariátu určuje Rada. Uvedená doplnění budou zapracována do Pravidel vikariátu.

 • Rada doplnila tým vedoucích vikariátních cvičení takto:
 • Kazatel jako hlasatel a liturg: Pavel Černý a David Beňa;
 • Kazatel jako pastýř: Dalimil Staněk, druhý vedoucí ještě není určen;
 • Kazatel jako správce: Petr Geldner a Jan Drahokoupil jun.;
 • Kazatel jako misionář: David Novák a Michaela Veselá;
 • Úskalí kazatelské služby: David Novák a Roman Toušek.

 • Rada pověřila rolí exercitátora duchovních cvičení vikářů Kateřinu Hodecovou (BJB). Přínos těchto cvičení Rada následně vyhodnotí.

 • Rada připomněla, že všechna vikariátní cvičení i praxe musejí být absolvovány v plném rozsahu, jejich zkracování není přípustné.

 • Vikář Daniel Šrámek absolvoval podstatnou část svého vikariátu za neobvykle náročných podmínek, kdy při civilním zaměstnání prakticky vedl relativně samostatné společenství v rámci Sboru CB Praha – Jižní Město včetně přestavby staré sídlištní kotelny na modlitebnu a sborový dům. Rada v této situaci souhlasí s odložením odevzdání ordinační práce a ordinace o jeden rok a s přesunem Daniela Šrámka do Sboru CB Praha 13. Žádný z těchto kroků nepřekročí hranice vymezené platnými pravidly vikariátu.

 • Vzhledem k dosavadnímu průběhu vikariátu Rada rozhodla o změně mentora vikáře Václava Andrše. Vikariát bude i nadále probíhat ve sboru Vsetín-Maják, stanice Šumperk, mentorem vikáře se ale od února 2018 stane Rostislav Staněk.

 • Rada se ohlédla za podzimní pastorální konferencí kazatelů CB. Pastorálku zhodnotila kladně, v rozhovoru se ale objevily i dotazy, jestli by pastorálky neměly být koncipovány „odborněji“, tedy i jako odborné školení na probírané téma.

 • Rada přijala rámcový návrh lednové pastorální konference 2018. Hlavním tématem konference bude vzdělávání. Program počítá s historickým i biblickým ukotvením tématu, s prezentací nové podoby a nabídky ETS a s dostatečný prostorem na rozhovor. Rada upozornila na potřebu věnovat dostatečnou pozornost i programu celoživotního vzdělávání kazatelů a doporučila nezvat do panelové diskuse více než tři panelisty s tím, že by mezi nimi měli mít zastoupení i lidé ze sborové praxe.

 • Rada jmenovala Daniela Fajfra členem Správní rady Diakonie CB.

 • Na jednání Rady byl na pravidelné výroční setkání pozván ředitel ETS Miloš Poborský. V rozhovoru byl projednán aktuální stav školy, její akutní potíže, potřeba založení zapsaného ústavu jako druhé organizační složky ETS, projekt celoživotního vzdělávání kazatelů i vikariát, problematika prezentace školy na veřejnosti i podíl na přípravě lednové pastorální konference kazatelů CB. Z rozhovoru současně vyplynulo, že vhodnějším termínem pravidelných setkání ředitele ETS s Radou CB bude měsíc listopad.

 • Rada rozhodla o změně Zřizovací listiny Evangelikálního teologického semináře, Vyšší odborné školy sociální a teologické. V listině bude zvýšen počet členů Rady ETS na devět, dále budou do textu zapracovány změny vyplývající ze změny Řádu CB. Změny budou po projednání s právníkem předloženy ke schválení na příštím jednání RCB. Změny Statutu ETS budou řešeny později.

 • Rada vyslovila souhlas s návrhem projektu 40 dní s Biblí, jak jej předložil David Beňa. Program je zaměřen na Písmo jako takové a počítá s využitím příběhů z Lukášova evangelia.

 • Rada vydala ekonomické instrukce pro činnost odborů Rady CB.

 • Rada vzala na vědomí zápis jednání Odboru RCB pro Dorost, jednání Diakonie CB a LRS, inspekční zprávu ETS, zprávu ze studijního volna Tomáše Pospíchala, zprávy celocírkevních tajemníků, informace z ERC a další.

Připravil Petr Raus, první místopředseda RCB

Fotografie