INform 2017/07

19. 12. 2017

Z jednání RCB v Praze, listopad 2017

 • Rada vyjádřila souhlas s návrhem programu Výroční konference CB. Duchovní náplň (páteční ordinační shromáždění a sobotní tematickou část) připraví David Novák ve spolupráci s Předsednictvem konference.

 • Roman Toušek, člen Předsednictva konference, byl zvolen členem Rady CB. Rada proto jmenovala novým členem Předsednictva Roberta Harta. Členství v Radě není se členstvím v Předsednictvu konference slučitelné.

 • Rada schválila personální složení Odboru dorostu ve složení: předseda Petr Kučera (Frýdek-Místek), celocírkevní tajemník Daniel Jokl (Praha 13) a členové Jan Czudek (Český Těšín), Čestmír Tichý (Olomouc) a David Kubíček (Brno-Královopolská).
 • Jednání o personálním složení Odboru pro zakládání sborů bylo odloženo, přípravou personálního návrhu na složení Odboru pro vzdělávání byl pověřen Petr Raus.

 • V rámci listopadového jednání proběhlo setkání Rady se seniory. V něm předseda RCB představil vizi, kterou si Rada formulovala a kterou předloží sborům jako nabídku. Kromě toho byla diskutována pastýřská odpovědnost v rámci kazatelského sboru (není už věcí pouze Rady, ale Rady společně se seniory), zpracovávání a zveřejňování stanovisek k některým aktuálním duchovním proudům (Miháľ, Barkoci, Uhlík apod. – v současné době není třeba plošně reagovat), psychologické posudky vikářů, zpracování standardu kazatelské práce (nebylo doporučeno), systém celoživotního zdělávání kazatelů a jeho optimalizace. Bronislav Matulík rovněž informoval seniory o pozměněné podobě nového ročníku časopisu Brána.

 • Rada schválila personální obsazení vizitací v prvním pololetí roku 2018.

 • Rada projednala vizitační zprávu z Děčína a vyslovila s ní souhlas.

 • David Novák informoval o aktuálním vývoji situace ve sboru v Chrudimi, kde na svou funkci rezignoval místopředseda staršovstva (který rovněž vystoupil ze sboru). Stávající staršovstvo rovněž skládá své funkce a budou se připravovat nové volby. V Chrudimi v brzké době proběhne vizitace.

 • Na základě žádosti Jiřího Lukla Rada ukončila jeho administraci Sboru CB Letovice a s platností od 1. 11. 2017 jmenovala administrátorem tohoto sboru Petra Dvořáčka.

 • Předseda podal informace ze setkání s vikářem Václavem Andršem, správcem sboru Vsetín-Maják Bedřichem Smolou a místním staršovstvem stanice tohoto sboru v Šumperku. Bedřich Smola znovu vznesl apel na případné zvážení samostatnosti stanice Šumperk. Rada vzala informace na vědomí s tím, že se k doporučení Bedřicha Smoly ještě vrátí.

 • Proběhl rozhovor s Janem Mackem (Sbor CB Praha 5), který s podporou svého staršovstva žádá o přijetí do vikariátu. Bratr v rozhovoru krátce shrnul svůj duchovní vývoj: Působil jako vedoucí mládeže, je mu blízké doprovázení lidí, zajímá ho i případná kaplanská služba (nemocnice, teoreticky i armáda). Rada přijala Jana Macka do vikariátu bez pracovního poměru s platností od 1. září 2018.

 • Rada vyslovila souhlas se zaměstnáním Aleše Kratochvíla na 0,5 úvazek od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 jako misijního pracovníka Rady CB na projekt Cesta obnovy s tím, že budou-li k dispozici grantové prostředky, bude je v roce 2019 možné fakturovat na konkrétní projekty. U pracovníků Odboru mládeže (Hutr, Rajca) je třeba nejprve získat podmínky grantu, případně určení dárce.

 • Rada vzala na vědomí zprávy Josefa Sliže a Ondřeje Kymla ze studijního volna, čtvrtletní zprávu o činnosti Davida Beni a zápisy z jednání OMAR a seniorátů Hanácko-valašského, Jihočeského a Jihomoravského.

 • Rada projednala a schválila rámcový návrh témat budoucích pastorálních konferencí kazatelů CB až do roku 2020.

 • Rada projednala a schválila rámcový návrh pastorální konference kazatelů CB v lednu 2018. Hlavním tématem konference zůstává fenomén vzdělávání. Do přípravy konference byl větší měrou zapojen Evangelikální teologický seminář, aktuální návrh se snaží získat výstupy využitelné jak na semináři, tak na sborech či v různých oblastech církevní práce.

 • Rada vyslovila svůj souhlas s pracovním konceptem akce 40 dní s Biblí. Podobně jako v loňském roce se k projektu připojil i Dětský odbor RCB.

 • Rada schválila aktualizaci Vnitřního mzdového předpisu s platností od 1. ledna 2018. Tím dochází k valorizaci mezd všech zaměstnanců Rady CB o 3 %, výměra pro stanovení mezd u misijních pracovníků a pastoračních asistentů se zvyšuje na 75 % mzdového vyměřovacího základu.

 • Rada projednala potřebu školení o bezpečnosti práce a požární ochraně, školení řidičů referentských vozidel, školení o právních požadavcích na statutární zástupce a školení ohledně GDPR. Během lednové pastorálky proběhne školení řidičů, další školení (bezpečnost práce apod.) se plánuje na jarním setkání statutárů.

 • Rada schválila aktualizaci osnovy namátkové kontroly hospodaření a pravidel užívání služebních aut.

 • Tajemník členům Rady tlumočil aktuální informace o stavebních záměrech ve sborech Olomouc a Brno-Betanie.

 • Rada vyslovila souhlas s poskytnutím půjčky sboru Vsetín-Maják. Realizace proběhne za těchto podmínek: První část půjčky bude poskytnuta během prvního čtvrtletí 2018 z rezervního fondu CB, a to se splatností v r. 2020. Druhá část půjčky bude poskytnuta rovněž v prvním čtvrtletí 2018, ale z fondu Waderovy nadace se splatností v letech 2021 až 2023.

 • Rada vzala na vědomí aktuální seznam členů Rady ETS, kteří budou uvedeni v příslušném rejstříku.

 • Rada vyjádřila souhlas s navrženou změnou zřizovací listiny ETS. Listina bude předána k registraci na příslušné ministerstvo.

 • Petr Raus připraví konferenční návrh na zřízení nového Účelového zařízení Církve bratrské a současně i návrh jeho zřizovací listiny (Zapsaný ústav ETS), do které zapracuje příslušné podmínky Řádu správy CB.

 • Rada vzala na vědomí náplň práce ředitele ETS.

 • Rada vyjádřila souhlas s navrženou změnou Stanov Diakonie CB. Stanovy budou předány k registraci na příslušné ministerstvo.

 • Rada schválila delegáty CB na Valném shromáždění ERC: Davida Nováka, Petra Rause a Aleše Čejku.

 • Rada vzala na vědomí zápis z jednání Řídícího výboru ERC a Komise pro ekumenismus ERC a informaci o televizním pořadu Modlitba za domov 2017.

Připravil Petr Raus, první místopředseda RCB

Fotografie