INform 2017/08

7. 1. 2018

Zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, prosinec 2017

Vikariát a vikáři

Jednání Rady CB se zúčastnil bratr Vít Hlásek ze sboru v Hradci Králové, který se přihlásil do vikariátu a kterého Rada do vikariátní přípravy přijala. Při této příležitosti by bylo vhodné zmínit, jak na tom Církev bratrská s vikáři je.
V tuto chvíli jich má čtrnáct; tři z nich už svůj vikariát uzavírají, květnová konference by mohla uvažovat o jejich zařazení mezi kazatele CB. Sedm dalších má už většinu přípravy za sebou, pomalu by mohli požádat o zadání ordinační práce. Ostatní stojí ve vikariátní přípravě teprve na počátku. Kromě těchto čtrnácti přijala Rada do vikariátu ještě dva další bratry, jejichž příprava ale prakticky začne až 1. září 2018.
Ve srovnání s jinými denominacemi církve jsme na tom poměrně dobře. Přesto zůstává ještě sedmnáct neobsazených sborů. To je veliká výzva k modlitbám. Jakkoli je to Pán sám, kdo si své služebníky povolává, Pán Ježíš vybízel své učedníky k modlitbám za nové pracovníky Boží žně. Ta výzva platí i nám. Modleme se a dobře naslouchejme, jestli Pán Bůh nevolá i někoho z nás.

Kulatý stůl o zakládání sborů a stanic

Rada CB jednala s bratry Tomášem Grulichem, Markem Potmou, Markem Fajfrem, Pavlem Paulusem, Danielem Hurtou, Pavlem Trefným a Matúšem Kušnírem o případném vzniku Odboru pro zakládání sborů, o způsobu a důrazech zakladatelské práce.

Přáním Rady CB je, aby církev zakládala nové stanice, misijní skupiny nebo sbory. Jednak je to dobrý nástroj evangelizace, jednak je to jedna z DNA Církve bratrské.
Někde se to děje spontánně, jinde plánovaně. Ukazuje se, že neexistuje jediný model, který by se v našich podmínkách mimořádně osvědčil.

Nová společenství vznikají:

  • odchodem velmi silné skupiny ze sboru, která založí sbor nový;
  • vysláním skupiny či skupin ze sborů a stavbou modlitebny;
  • postupným růstem od stanice ke sboru;
  • formou networkové práce a posílením místní práce v jiných městech;
  • zakládáním malých stanic na zelené louce;
  • misijní prací na sídlišti;
  • spojením dvou malých společenství;
  • připojením skupin, které se odpojily od jiných denominací;
  • otevřením se jiným etnickým skupinám atp.

Kdo je zodpovědný za zakládání sborů a za přípravu zakladatelů? Místní sbor. Denominace by měla vytvářet příznivé prostředí a koordinovat oblasti, které přesahují rámec jednoho sboru.
Církev potřebuje jasné zadání z Rady CB a celocírkevní systém podpory, která podpoří všechny možné použitelné modely zakládání sborů. Systém je pouze nabídkou, nikoli povinností. Měl by definovat: základní principy zakládání; hodnoty, o které jde; přípravu pracovníků; doprovázení pracovníků; kritéria samostatnosti; faktor vzájemné pomoci sborů.
Rada si uvědomuje, že v životě církve nejde jen o zakládání nových sborů, ale také o růst sborů jako přirozenou cestu misie, neboť vždy jde o šíření evangelia.
Rada bude hledat vedoucího odboru, kterého se po jeho založení budou účastnit členové Rady Tomáš Holubec a David Novák. Složení týmu vznikne na základě doporučení nově jmenovaného předsedy odboru v rozhovoru s předsedou RCB.

Vizitace

Rada projednala a schválila vizitační zprávu ze sboru v Černošicích, který navštívil Tadeáš Filipek, a ze sboru Praha-Jižní Město, který navštívili Tomáš Holubec s Pavlem Škrobákem.

Výroční konference 2018

Rada se věnovala přípravě Konference, která proběhne v Litomyšli ve dnech 11.–12. 5. 1018. V rámci tematické části konference budou připraveny čtyři semináře vycházející z diskuze Rady CB na témata: Mládež (Roman Toušek), Zakládání sborů (David Novák), Biblické vyučování (Jaroslav Pokorný) a Diakonie (Petr Raus).

Zástupce CB v České biblické společnosti

Po kazateli Bronislavu Kaletovi bude Církev bratrskou zastupovat od září 2018 kazatel Petr Jareš. Česká biblická společnost (ČBS) je členem celosvětové rodiny biblických společností (Spojené biblické společnosti – United Bible Societies – UBS). Vydává Český ekumenický překlad Bible v různých formátech a provedeních. Dále vydává křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytuje vydavatelskou službu církvím a získává prostředky na podporu šíření Bible.

Poděkování bývalému vydavateli časopisu BRÁNA a končící redakční radě

Rada vyjádřila velkou vděčnost bratru Jiřímu Bartoloměji Sedláčkovi, že se od roku 2006 ujal vydavatelství církevního časopisu a po dobu 12 let tuto náročnou práci a službu církvi vykonával. Dále Rada vyjadřuje vděčnost odstupující redakci v čele s Petrem Rausem, která se starala 4 roky o obsah časopisu. Rada všem děkuje a přeje do budoucích časů Boží požehnání.

Lednová pastorálka

Rada schválila aktuální podobu a personální obsazení programu pastorální konference, která bude věnována vzdělávání pracovníků v církvi se zvláštní pozorností na Evangelikální teologický seminář. Rada schválila pozvání hostů: Jiřího Ungera, Jana Jackaniče (BJB), Ondřej Kubů, Jindřicha Koudely, Martina Pientaka (SCEAV), Petra Plaňanského (KS), Pavla Pauluse a Milana Bubana (AC).

Ordinace budoucích kazatelů církve

Rady vzala na vědomí, že Komise doporučuje udělení volitelnosti bratru Jiřímu Serbusovi (vikář v Benátkách nad Jizerou-Milovy). Dále že doporučuje ordinaci Štěpánu Vašíčkovi (vikář v Bystrém-Dobrušce) a Ondřeji Vavrečkovi (vikář v Prostějově). Všichni tři budou pozváni do Rady CB k předordinačním rozhovorům.

Vyslání Petra Rause do řídicího výboru ERC

Rada pověřila Petra Rause, prvního místopředsedu RCB, účastí v Řídicím výboru ERC s platností od 1. září 2017. ERC v České republice je společenstvím jedenácti členských křesťanských církví. Posláním ERC je zejména prohlubovat vědomí závazku jednoty Kristovy církve a umožňovat uskutečňování jednoty ve společném svědectví, praktické spolupráci a vzájemném porozumění.

Odbor pro vzdělávání

Rada schválila nové složení Odboru pro vzdělávání ve složení: David Beňa, Viktor Ber, Karel Hůlka, David Novák, Petr Raus (předseda) a Dalimil Staněk. Úkoly tohoto odboru Rady se posunuly, roli teologického centra církve převzala Komise pro Zásady, jmenovaná Konferencí. Odboru Rady zůstávají především věroučné rozhovory s vikáři a příprava lednových pastorálek.

Stanice v Orlové

Na žádost havířovského sboru Rada schválila převedení samostatné stanice v Orlové mezi běžné kazatelské stanice sboru. Důvodem je fakt, že v současné době rozměr práce neodpovídá podmínkám pro fungování samostatné stanice. Sbor však podniká reálné kroky, aby se trend opět vrátil k původnímu záměru zřídit v Orlové samostatný sbor.

Nový administrátor v Prostějově

Rada ukončila administraci ve sboru Prostějov kazatelem Pavlem Lukášem ke dni 31. 12. 2017 (na vlastní žádost) a novým administrátorem sboru v Prostějově jmenovala od 1. 1. 2018 kazatele Dalimila Staňka z Olomouce.

Nové předsednictvo Ekumenické rady církví

Dne 21. listopadu 2017 se v ústředí Evangelické církve metodistické v Praze sešlo 14. valné shromáždění Ekumenické rady církví v České republice (ERC). Nejdůležitějším úkolem byla volba předsednictva ERC na příští dva roky. Po tajné volbě se předsedou ERC stal synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, prvním místopředsedou superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, druhým místopředsedou superintendent Evangelické církve augsburského vyznání v ČR Marián Čop a náhradníkem předsednictva Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské.

Prohlášení k majetkovému vyrovnání s církvemi

Valné shromáždění ERC přijalo také prohlášení ke snahám o znovuotevření diskuze o majetkovém vyrovnání s církvemi v tomto znění: „Valné shromáždění ERC konstatuje, že přijetím zákona č. 428/2012 Sb. a následným uzavřením příslušných smluv je z pohledu Ekumenické rady církví otázka majetkového vyrovnání s církvemi vyřešena. Tento dosažený stav byl výsledkem kompromisu všech zúčastněných stran a umožnil obnovení majetkové základny a nezávislého postavení církví, jejichž existence a působení je nezbytným prvkem demokratické společnosti.“

Připravil Bronislav Matulík, druhý místopředseda Rady CB

Fotografie