INform 2018/01

1. 2. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, leden 2018

Rada jako zaměstnavatel, nebo pastýř?

Členové Rady při diskuzi jasně deklarovali, že vztah Rady jako takové a vztah jejích členů k ostatním kazatelům, vikářům, diakonům a dalším pracovníkům církve není primárně vztahem zaměstnavatelským, ale pastýřským. Rada jistě zprostředkovává zaměstnavatelský poměr pracovníků, ale svůj úkol vidí mnohem více ve své pastýřské roli, což i praxe potvrzuje.

Diskuze o odborech Rady

Rada jmenuje v rámci zajištění služeb v církvi své odbory. Každý odbor má předsedu, který za něj zodpovídá. Některé odbory pak mají na základě potřeb církve a doporučení Rady celocírkevního pracovníka (dříve tajemníka), jehož financování schvaluje Konference. Úkolem předsedy a celocírkevního pracovníka je, aby spolupracovali, celocírkevní pracovník nerealizuje primárně své vlastní představy, ale vždy spolupracuje s celým odborem.

Odbor mládeže

Rada schválila složení Odboru mládeže v následujícím složení: předseda odboru – Roman Toušek, celocírkevní pracovník – Ondřej Svatoš, členové: Marek Hutr (Praha 13), David Rajca (Český Těšín), Vojta Furák (Praha 6), Jozef Štefančík (Strakonice), Petr Houzar (České Budějovice).

Ředitel kanceláře

Rada na základě nulového výsledku výběrového řízení transformuje funkci ekonoma Rady na funkci ředitele kanceláře Rady. Funkce ekonoma k 28. 2. 2018 zaniká. Od 1. 3. 2018 Rada zřizuje funkci ředitele kanceláře a jejím výkonem od stejného data pověřuje Lydii Boszczykovou.

Příspěvek pro ERC

Ekumenická rada církví požádala členské církve o pomoc s finančním dokrytím Ekumenické modlitby za domov 2017. Rada schválila příspěvek v hodnotě 7.000 Kč.

Setkání statutárů sborů CB

Rada svolala na 10. února 2018 setkání statutárních zástupců. Na programu bude diskuze o konferenčních návrzích, způsobu valorizace kazatelských mezd, služební byty, pojištění, vydávání časopisu Brána atp.

Vizitační zprávy

Rada schválila vizitační zprávy z Bystrého (vizitovali Tomáš Hurta a Josef Sliž) a z Trutnova (vizitovali David Novák a Milan Let). V Trutnově by uvítali misijního pracovníka či misijní rodinu. Sbor nabízí možnost bydlení ve sborovém domě. Rada chce nejen v této věci trutnovský sbor podpořit.

ETS

V souvislosti s podaným konferenčním návrhem na založení zapsaného ústavu (ETS – vzdělávací ústav) se Rada zabývala návrhem zřizovací listiny. Účelem ústavu je poskytovat formální i neformální vzdělání prakticky využitelné ve sborech, v církvi, v účelových zařízeních atp.

Ukončení služby kazatele Kulce

Rada vzala na vědomí ukončení služby kazatele Miroslava Kulce ve sboru v Hrádku ke dni 28. února 2018 z důvodu přechodu do sboru v Polsku. Administrátorem sboru byl jmenován kazatel Josef Sliž.

Pastorální konference

Rada ukončila přípravu lednové pastorální konference na téma vzdělávání s názvem Vyučuj mě v tom, co nařizuješ (podle Žalmu 119). Účastníky čeká mimo jiné rozhovor nad přípravou pracovníků v církvi v oblasti vzdělávání a osobní formace.

Zahraniční cesta bratra Aleše Kratochvíla

Rada schválila zahraniční pracovní cestu Aleše Kratochvíla do Lyonu ve dnech 9. až 12. ledna 2018, v rámci rozvíjení projektu Obnovy (European Vitality Summit).

Studijní volno

Rada přijala zprávu kazatele Petra Polácha z jeho studijního volna a zároveň schválila studijní volno kazatele Roberta Harta.

Odbor pro zakládání nových stanic a sborů

Rada jmenovala vedoucím odboru pro zakládání nových sborů a stanic bratra kazatele Petra Dvořáčka a pověřila ho, aby nominoval členy odboru.

Odbor bude mít na starost:

  • podporu vzniku misijních skupin, stanic a nových sborů;
  • doprovázení vedoucích;
  • zajišťování vzdělávacích konferencí a seminářů pro týmy a jednotlivce;
  • podporu rozvíjení konceptu učednictví v prostředí sboru či nově vznikající misijní práce;
  • motivování a inspirování lidí s apoštolským a evangelizačním obdarováním jako i všech, kterým leží na srdci evangelizace českého národa;
  • podporu kazatele a staršovstva ve vytváření zdravého prostředí – misijní kultury sboru (při zachování důležité pastorační roviny života sboru);
  • podporu kazatele a staršovstva v zakládání vhodné podoby misijního společenství (skupiny, stanice, sbory, buňky…) jako evangelizace sboru, podporu modlitebního života, budování misijního stylu života;
  • přinášení nástrojů pro dnešní evangelizaci a službu s tím spojenou, jako první krok k založení nové misijní práce, podporu mladé generace, budoucích zakladatelů, přinášení kvalitních zdrojů (knihy, konference, videa…).

Filosofie služby:
Odbor chce podporovat církev v naplnění jejího Velkého poslání (Mt 28,19–20) a vytvářet prostředí kreativity, odvahy k experimentům, objevování nových cest evangelia v našem národě. Jeho členové jsou otevřeni učit se od druhých a neprosazovat jediný možný přístup; nepřinášet pouhé systémy, koncepty a programy, ale proměnu kultury, myšlení, srdce k oddanému následování svého poslání. Zakládání nových skupin, stanic a sborů je postaveno na příchodu nových lidí ke Kristu.

Inspirace ze sboru v Českém Těšíně

Rada se na svém prvním výjezdním zasedání sešla se staršovstvem Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. Sbor v současné době prožívá duchovní i početní růst ve všech generacích, staršovstvo je v podstatných věcech jednotné a sbor je velmi misijně otevřený.
Inspirací pro celou církev je schopnost sboru přijmout zásadní rozhodnutí být srozumitelnými pro své spoluobčany. Když společenství před 25 lety ukončilo bohoslužby v polštině a začalo je sloužit česky, nebylo to pro mnohé vůbec snadné. Česká část Církve bratrské zřejmě nedovede v plné míře porozumět tomu, jak radikální to byl krok. Rada ale vidí tuto schopnost Těšínských jako vynikající vzor pro celou církev, aby sbory zvažovaly, jak překročit vlastní kulturní a zažité bariéry a vyjít vstříc lidem. Bratři těšínského staršovstva také potvrdili jednu podstatnou věc, že sboru vždycky o něco šlo, vždy o něco jako sbor usilovali. Za současné požehnání vděčí Pánu Bohu a modlící se generaci, které je předcházela.
Rada vyjádřila Těšínským vděčnost nejen za vřelé přijetí, ale i za službu, kterou starší i celý sbor konají. V tomto roce bude Rada zasedat ještě v Brně a na Vsetíně.

Volba prezidenta

Rada na svém lednovém zasedání diskutovala nadcházející volbu nového prezidenta. Povzbudila členy Církve bratrské a její přátele, aby se nejen za volbu modlili, ale také aby se jí aktivně zúčastnili. Ve věci samotné volby Rada Církve bratrské nedala konkrétní personální doporučení, viděla však jako podstatné, aby se křesťané zodpovědně orientovali podle přesvědčivých morálních kvalit kandidátů, kteří společnost nerozdělují, ale skutečně ji sjednocují a mají úctu ke všem občanům.

Připravil: Bronislav Matulík

Fotografie