INform 2018/02

27. 2. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, únor 2018

Rozhovor s ředitelkou Diakonie CB###

Ředitelka Diakonie CB Michaela Veselá informovala členy Rady o činnosti Diakonie CB, která se v minulých letech viditelně rozvinula. Rada se shodla na tom, že všem seniorům položí na srdce pozvání ředitelky Diakonie na jednání seniorátů.

Rozhovor s Tomášem Grohmanem###

K jednání Rady byl přizván Tomáš Grohman, který se přihlásil do vikariátu. Bratr uvedl, že v poslední době prožil silné osobní povolání ke kazatelské službě. V současné době slouží jako starší sboru v Neratovicích. Rada přijala Tomáše Grohmana do vikariátu od 1. 9. 2018.

Předordinační rozhovor s vikářem Vavrečkou###

Bratr Ondřej Vavrečka hodnotí období vikariátu, který absolvoval v CB Praha 5 a v Prostějově pozitivně, vikariát mu pomohl zodpovědně se rozhodnout ke kazatelské službě. Rada doporučuje Ondřeje Vavrečku k ordinaci za kazatele Církve bratrské. Ondřej Vavrečka podepsal souhlas s Vyznáním víry CB.

Předordinační rozhovor s vikářem Vašíčkem###

Štěpán Vašíček již dlouhou dobu vnímá povolání ke kazatelské službě. V bysterském sboru se cítí dobře. V současné době je s rodinou připraven vejít do rozhovoru o příp. působení na jiném místě. Ve službě jej přitahuje osobní pastýřské doprovázení druhých víc než služba slovem. Rada doporučuje Štěpána Vašíčka k ordinaci za kazatele Církve bratrské. Štěpán Vašíček podepsal souhlas s Vyznáním víry CB.

Noví členové Správní rady ETS###

Rada CB jmenovala za členy Správní rady ETS, Jana Jackaniče a Petra Kolmana (od 1. 3. 2018) na dobu určitou 5 let.

Služba ve věznicích###

Rada CB rozhodla, že členové VDP si zaplatí členský příspěvek (v současnosti 500 Kč ročně) s tím, že jej Rada následně účastníkům proplatí. Tím se získá lepší přehled kdo s VDP reálně spolupracuje.

Vikáři###

Rada se zabývala silnými a slabými stránkami financování specifických potřeb vikariátu. Petr Raus připraví podklady pro vyhlášení celocírkevní sbírky na vikáře, kteří budou v první fázi vikariátu přiděleni ke zkušeným kazatelům.

Jednání Rady CB###

Rada ke dni 1. 3. pověřuje ředitelku kanceláře přípravou a vyhotovením zápisů z jednání RCB, při pastoračních rozhovorech bude zapisovat první místopředseda Petr Raus.

Studijní volno###

Rada souhlasila s udělením studijního volna tajemníku RCB Petru Grulichovi (z důvodu jeho přechodu na sbor - viz informace níže) v termínu od 1. 3. do 31. 5. Zároveň vzala na vědomí zprávu ze studijního volna kazatele Rostislava Staňka.

Ředitel kanceláře Rady CB###

V současné době evidujeme 18 sborů, které nemají svého kazatele - správce sboru. Stávající tajemník Rady (jako ordinovaný kazatel) se rozhodl vrátit do plnočasové kazatelské služby, proto koncem října loňského roku rozeslal svou rezignaci na funkci tajemníka a člena Rady. Rada po vyhodnocení situace a na základě silného doporučení seniorů z jednotlivých seniorátů dala přednost řešení, které umožňuje nový Řád (tj. zřídit nové pracovní místo ředitele kanceláře) s tím, že stávající tajemník by zodpovědnost statutárního zástupce vykonával již bez pracovního úvazku (tedy obdobně jako ve slovenské části církve). Dalšími statutárními zástupci celé církve jsou kromě tajemníka i předseda a oba místopředsedové Rady. Tajemník svou rezignaci následně stáhl a Rada na post ředitele kanceláře ústředí církve vyhlásila výběrové řízení. Věc je umožněna přijatými změnami nového Řádu správy, kdy dosavadní „tandem tahounů“ předseda-tajemník (zodpovídající za duchovní vedení) nahradil tandem předseda-první místopředseda. Tajemník je pak oddělen zejména k zodpovědnosti za organizačně-správní vedení, což vede k logickému závěru převést jeho pracovní úvazek na ředitele kanceláře, který nemusí být ordinovaný kazatel.

V závěru loňského roku bylo na post ředitele kanceláře vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásily celkem 4 osoby. Rada CB si však z přihlášených uchazečů žádného nevybrala. Na základě nulového výsledku pak Rada transformovala funkci ekonoma na funkci ředitele kanceláře ústředí. Funkce ekonoma tak k 28. 2. 2018 zaniká. Od 1. 3. 2018 Rada do funkce ředitele ústředí CB jmenovala sestru Lydii Boszczykovou (dosavadního ekonoma Rady). Tajemník Rady tak v dohledné době přejde do kazatelské služby na sboru, sestra ekonomka se přesune do pozice ředitele kanceláře a ekonomické činnosti ústředí budou zabezpečeny navýšením úvazku účetní. Rada tak zároveň v součtu úvazků minimálně 0,5 úvazku ušetří.

Nově jmenovaný ředitel kanceláře (sestra Lydie Boszczyková) bude vykonávat vybrané administrativně správní úkoly nesouvisející s funkcí statutára na základě pokynů Rady. Rada zároveň počítá s tím, že tento nový model uspořádání pracovních úvazků v ústředí bude zhruba po dvou letech vyhodnocen, zda odpovídá aktuálním potřebám Rady a zároveň CB jako celku.

Ochrana osobních údajů (GDPR)###

Další postup ohledně nařízení Evropské unie. V současné době nabízí mnoho firem školení v této oblasti, není však zatím nikdo, kdo by znal přesný rozsah, kterým se budu to nařízení vztahovat na církve. Pokud by sbory využily těchto nabídek, byly by vyškoleny v maximální možné míře, která však nebude pro církve nutné.

Ekumenická rada církví připravuje vlastní materiály, které se této problematiky týkají, první výstupy by měly být známé do konce března a měly by především určit rozsah, v jakém budou církve s údaji nakládat. Tyto metodiky tzv. „profesních stavů“ budou akceptovány Úřadem pro ochranu osobních informací jako standard pro zacházení s osobními údaji v té dané oblasti. Otázkou bude samotná implementace postupů, které budou rozdílné pro církve různého typu. Je zřejmé, že se nevyhneme některým základním povinnostem (např. určení zodpovědné osoby v rámci sboru k nakládání s osobními údaji, pravidla pro uložení osobních dat členů sboru, souhlas se zpracováním osobních údajů nečlenů při přihlašování na akce pořádané sborem, atd.).

Připravil: Bronislav Matulík

Fotografie