INform 2018/03

28. 3. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, březen 2018

Redakce webových stránek CB###

Webové stránky CB bude nyní spravovat 1. místopředseda místo tajemníka. Podněty, zprávy a iNform ke zveřejnění bude schvalovat 1. místopředseda.

Samostatná stanice Šumperk###

O samostatnosti stanice jednal první místopředseda přímo v Šumperku. Hovořil spolu s bratry o vazbě na sbor Vsetín-Maják. Na základě informací, které Radě poskytl, Rada schválila udělení samostatnosti stanici Šumperk.

Zástupce české Rady na slovenské Konferenci###

Rada pověřila prvního místopředsedu Petra Rause, aby zastupoval českou část Církve bratrské 4. a 5. května 2018 v Levicích.

Studijní volno###

David Beňa a Petr Raus za Odbor pro vzdělávání doporučili udělit studijní volno kazateli pardubického sboru Martinu Tabačanovi od 14. 5. do 10. 6. 2018 dle žádosti. Rada žádost schválila.
Dále Rada schválila udělení studijního volna kazateli Pavlu Plchotovi ve dnech 1. až 30. 6. 2018.

Účast starších na pastorálkách###

Rada diskutovala zájem staršovstev účastnit se lednových pastorálních konferencí s kazateli. Rada souhlasí s tím, že sborům v případě vhodného tématu nabídne 20 míst pro starší a očekává, že se sbory s předstihem rozhodnou a oznámí svou účast.

Volby a instalace kazatelů###

V Černošicích bude 9. září 2018 instalován za kazatele Petr Grulich.
V Novém Městě nad Metují byl zvolen kazatel Jakub Škarvan.
V Pardubicích bude uveden do služby vikář Jan Macek 9. září 2018.

Informace z jednání statutárů CB###

Tajemník informoval o setkání statutárních zástupců 10. 2. 2018 v Praze 1. Na programu bylo školení o bezpečnosti práce a také jednání ohledně valorizace mezd. Většina přítomných vyjádřila názor, že Rada by prováděla valorizaci mezd o inflaci, a zbývající případné navýšení si budou dělat sbory samostatně. Tajemník připraví návrh komunikace se sbory s poukazem na data ze statistického úřadu jak valorizovat mzdy kazatelů. Každý sbor může přidat kazatelům, Rada bude své celocírkevní pracovníky a ústředí řešit samostatně.

Zástupce Rady v Diakonii CB###

Rada pověřuje zastupováním Rady CB ve správní radě Diakonie CB ředitelku kanceláře Lydii Boszczykovou.

Hospodaření RCB###

Rada vzala na vědomí tabulky hospodaření za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku. Dále projednala a schválila rozpočet ústředí na rok 2018.

Služební cesta IFFEC do Indie###

Rada souhlasí se zahraniční cestou do Indie předsedy RCB Davida Nováka a kazatele Daniela Fajfra na zasedání IFFECu v září 2018.

Služební cesta Zbigniewa Lipuse###

Rada schválila žádost o služební cestu 19. 4. až 26. 4. 2018 do USA do partnerského sboru Cherry Hills v Denveru, který spolupracuje se sborem Vysoké Mýto na pořádání English campu. Cesty se účastní spolu s bratrem Pavlem Rausem.

Rozhovor s Jiřím Serbusem###

Na základě povolání ke službě, dokončeného vikariátu a doporučení Sboru Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou Rada jednala s vikářem Jiřím Serbusem o přiznání volitelnosti za kazatele Církve bratrské a uznání ordinace udělené v Apoštolské církvi.
Bratr vydal svědectví o své víře, jak se stal křesťanem, i o svých pozitivních i negativních zkušenostech při službě v Apoštolské církvi. Od roku 2003 je s rodinou členem benáteckého sboru CB, brzy se zapojil do služby, zvláště pak na stanici v Milovicích. O deset let později prožil nové povolání ke službě na konferenci CB na Žižkově a byl přijat do vikariátu.
Rada souhlasí s udělením volitelnosti bratru Jiřímu Serbusovi. Bratr podepsal osobní souhlas s Vyznáním víry Církve bratrské.

Rozhovor s Danielem Joklem###

Rada vedla rozhovor s Danielem Joklem, který představil práci, nové příležitosti a rozvojové snahy Odboru dorostu. Informoval o dobré spolupráci s předsedou Odboru Petrem Kučerou, o těsné spolupráci s Dorostovou unií, o návštěvě Odboru duchovní výchovy skautu, o možné spolupráci s Dětskou misií a také seznámil radu se záměrem ustanovit v rámci seniorátů Seniory pro dorostovou práci. Podařilo se získat granty do Dorostové unie, uvažuje se tedy o částečném úvazku nových pracovníků.
Rada souhlasí s pořádáním akcí dorostu pod hlavičkou Dorostové unie a pověřuje také bratra Jokla zastupováním CB v jiných organizacích obdobného typu jako je např. odbor Duchovní výchovy skautu.
Rada jednala s bratrem o udělení diakonské ordinace, kterou následně schválila. Rada rozpoznává u bratra obdarování ke službě dorostům s celocírkevní působností. Vidí jako potřebné, aby bratr byl i tímto způsobem církví oddělen a pověřen ke své službě. Ordinován bude na konferenci v Litomyšli.

Diakonská ordinace podle Řádu CB####

Diakonská ordinace je pověření Církve bratrské k vykonávání služby diakonského, evangelizačního či pastoračního rázu ve sborech, v Církvi bratrské nebo v necírkevních zařízeních (vězeňských, zdravotních, při spolupráci se složkami státní správy apod.). Na návrh staršovstva jsou Radě předkládáni kandidáti a kandidátky na diakonskou ordinaci (Sk 6,1–7; 1Pt 4,10–11) z řad Členů, se kterými Rada vede rozhovor. Pokud Rada diakonskou ordinaci schválí, provede ji předseda Rady nebo jiný pověřený ordinovaný člen Rady. Ordinovaná osoba během uvedení do služby skládá slib diákona.

Vizitační zprávy###

Rada schválila vizitační zprávu mezinárodního sboru International Church of Prague (ICP), jehož působnost má své kořeny ve skupině členů anglického a amerického velvyslanectví, která se v roce 1988 začala scházet ke studiu Bible. Vizitaci provedl kazatel Daniel Fajfr.
Pro povzbuzení církve ze zprávy uvádíme: Sbor se výrazným způsobem podílí na misii v naší zemi. Výmluvná je již skutečnost, že třetinu členů tvoří misionáři zapojení do nejrůznějších misijních společností. Pořádají se kurzy Alfa a organizují se různá fóra, například v oblasti podnikatelské etiky. Dále sbor podporuje několik českých pracovníků, kteří konají misii zejména mezi studenty. V současné době ICP spolupracuje se společenstvím Network Praha. Finančně podporuje již několik let ETS. Sbor participuje na všech celocírkevních sbírkách.
Rada dále schválila vizitační zprávu Sboru CB v Chrudimi. Sbor navštívil předseda RCB David Novák a první místopředseda RCB Petr Raus. Chrudim nyní čeká volba nového staršovstva, po níž oba vizitátoři sbor znovu navštíví.

Připravl: Bronislav Matulík

Fotografie