INform 2018/04

3. 5. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, duben 2018

Noví vikáři###

Rada přijala do vikariátu bratra Lukáše Skalu, který nyní slouží jako pracovník táborské stanice ve Veselí nad Lužnicí. Nyní dokončuje druhý ročník ETS. Vikariát začne v září tohoto roku, mentorem byl určen kazatel Ondřej Kyml a do služby vikáře bude uveden 9. 9. 2018 předsedou Davidem Novákem.
Rada přijala do vikariátu bratra Jiřího Musila ze Sboru Církve bratrské v Písku – Elim. Bratr po pedagogické fakultě nyní studuje na ETF Teologii křesťanských tradic a chystá se zároveň studovat ETS. Vikariát začne v září 2018, Rada bude jednat o místě zařazení.

Stavební odbor###

Sbor Horní Počernice schválil na členském shromáždění zakoupení bytu pro kazatele mimo modlitebnu. Sbor požádal o půjčku, kterou Rada projednala a rozhodla, že sboru zapůjčí na tento byt 700 tisíc Kč.
Členové Stavebního odboru se zúčastnili jednání v Karlových Varech, kde sbor zvažuje koupit bývalé jesle a hospodářský pavilon pro potřeby sboru. Stavební odbor doporučuje řešit potřeby sboru zakoupením tohoto objektu a Rada je připravena finančně pomoci půjčkou.

Vizitace v Klatovech###

Rada projednala a přijala vizitační zprávu Bronislava Matulíka sboru v Klatovech. Členové Rady vzali vážně žádost o pomoc při hledání kazatele pro klatovský sbor a budou místním bratřím a sestrám věnovat i zvýšenou pastýřskou péči.

Asociace nemocničních kaplanů###

Církev bratrská má v současné době jednoho nemocničního kaplana Daniela Smetanu. Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 1 000 Kč ročně na činnost asociace, která poskytuje spirituální péči v nemocnicích.

Konference FEET###

Rada finančně podpoří čtyři kazatele na konferenci Mezinárodního svazu evropských evangelikálních teologů (FEET), která se bude konat 24.–28. 8. 2018 v Praze. Preferuje podporu bratří, kteří se zatím podobné konference nezúčastnili.

Hlasování o setrvání kazatelů###

Sbor Brno-Kounicova rozhodl o setrvání kazatele Daniela Komrsky.
Sbor v Husinci rozhodl o setrvání Pavla Féra.
Sbor v Brně-Královopolská rozhodl o setrvání David Kubíčka.

Ušetřené finanční náklady###

Rada zhodnotila aktuální stav a možnosti čerpání slev od telefonního operátora, se kterým Církev bratrská uzavřela rámcovou smlouvu. Podobně jako v několika minulých letech je i pro letošní rok sjednána sleva, která Církvi bratrské ušetří náklady za volání v hodnotě více než 100 tisíc Kč ročně. Pro pracovníky CB s celocírkevní či obdobnou nadsborovou službou je navíc vyjednána možnost získat hardware za zvýhodněných podmínek. V letošním roce se do získané slevy podařilo začlenit i tiskárnu včetně nákladů na tisk kanceláře Rady CB. Záležitost nově koordinuje ředitelka kanceláře spolu se dvěma pověřenými členy Rady CB. Vyjednané podmínky platí do konce letošního roku.

Informace o GDPR###

Tajemník Rady informoval o postupu prací na ERC. Rada obdržela podklady od ČBK a také podklady od baptistů. Rada souhlasí, že materiál z ČBK pošle na sbory s upozorněním, že jsou určeny pouze pro interní potřebu církve.

Noví senioři###

Rada vzala na vědomí změny na seniorátu Východní Čechy-sever, kde ukončil svou funkci seniora Petr Asszonyi, a novým seniorem byl zvolen kazatel Petr Geldner.
Na seniorátu Jižní Morava bude ukončena funkce seniora, kterou vykonává Petr Dvořáček, a novým seniorem byl zvolen kazatel Jan Asszonyi.

Studijní volno###

Rada schválila žádosti kazatelů Oldřicha Kadlece a Petra Jareše. Zároveň schválila ukončení studijního volna tajemníka Rady Petra Grulicha.

Rozhovor s Ondřejem Svatošem###

Celocírkevní pracovník Ondřej Svatoš informoval Radu o své službě mládežím v Církvi bratrské. Vyjádřil vděčnost za důvěru, kterou dostal a také za nové spolupracovníky v odboru, Marka Hutra a David Rajcu. Uvědomuje si, jak je CB velká, rozmanitá a že každá mládež potřebuje individuální přístup. Pro mladé lidi odbor připravuje programy v rámci různých projektů, jako např. Tour de Studna (krok za vedoucími mládeží a týmů v šesti městech), Relax+ (pro 60 až 80 lidí, aby vedoucí mládeže měli dobré vyučování), Kruháč (6–7členná skupina z regionu Těšínska, jižních Čech a Prahy) atp.

Zdanění církevních majetkových náhrad###

Vyjádření pro ČBK advokáta JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D. ke zdanění církevních náhrad (uvádíme jen závěr):
S ohledem na účel zákona o majetkovém vyrovnání a na celkovou koncepci restitučního zákonodárství po roce 1989 by případné zdanění finanční náhrady muselo být posouzeno jako zastřený způsob snížení její výše.
V takovém případě by se jednalo o protiústavní zásah do majetkových práv dotčených církví a náboženských společností. Protiústavnost spočívá zejména v retroaktivním působení zdanění a v zásahu do legitimního očekávání podle čl. 1 dodatkového protokolu k Úmluvě. Zdanění finanční náhrady by současně představovalo porušení mezinárodních závazků České republiky – Vídeňské úmluvy o smluvním právu.
Vzhledem k takto bezpečně zjištěné protiústavnosti se posudek už nezabývá otázkou, zda by zdanění finanční náhrady představovalo také porušení práva dotčených církví na svobodu náboženského vyznání, resp. církevní autonomii, zejména v její hospodářské složce.

Letiště Václava Havla###

ERC byla požádána o spolupráci v rámci poskytování duchovní pomoci na letišti v Praze-Ruzyni za mimořádných událostí, a to osobám, které o tuto pomoc požádají.
Osobami požadující duchovní pomoc mohou být cestující, kteří se stali svědky nebo přímými účastníky mimořádné události, rodinní příbuzní, známí nebo pozůstalí těchto cestujících nebo zaměstnanci letiště a subjektů působících na letišti, kteří byli dotčeni touto mimořádnou událostí.
Mimořádnou událostí se v rámci tohoto memoranda rozumí především nehoda letadla na letišti či mimo něj a/nebo protiprávní činy, jako například násilné zmocnění se letadla únosci, útoky na civilní osoby aj.
Rada za CB v té věci osloví Janu Matulíkovou, Pavla Plchota a Vojtěcha Furáka.

Pozvání na společnou cestu mladých do Taizé###

Zveme mladé a dospělé od 16 do 35 let a rodiny s dětmi na společnou cestu do Taizé, která se bude konat od 28. 7. do 5. 8. 2018.
Během týdenního pobytu se v prostorách této ekumenické komunity bratří konají modlitby, duchovní programy, workshopy, ale celý týden lze strávit také v tichu. Popsat prožitek společenství v Taizé není snadné, snad by to mohla vystihnout slova jako: setkání s přáteli i sebou samým, ticho a modlitba, mezinárodní společenství mladých. Tato společná ekumenická cesta do Taizé se koná ve spolupráci s Komisí mládeže ERC a Sekcí pro mládež ČBK. Více informací naleznete na www.spolecna-cesta-do-taize.webnode.cz.

Výročí Antonína Chrásky###

Rada byla informována o připravovaném symposiu o Antonínu Chráskovi, někdejším kazateli Jednoty českobratrské (dnešní Církve bratrské) a překladateli Bible do slovinského jazyka, který se narodil před 150 lety. Rada symposium podporuje a pozve hosty ze Slovinska – odborníka na Chráskovo dílo, kazatele Dr. Daniela Brkiče a ředitele slovinské biblické společnosti Matjaže Crnivče. Počítá se také s účastí slovinského velvyslance v ČR.

Přpravil: Bronislav Matulík

Fotografie