INform 2018/06

24. 8. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské ve Vsetíně, červen 2018

Vikář Lukáš Nyzio z Ostravy###

Rada vedla rozhovor s bratrem Lukášem Nyzio z ostravského sboru. Bratr pověděl, jak uvěřil v Krista a záhy se zapojil do služby v mládeži a vedl i anglický kemp. Studuje UMB v Banské Bystrici. Do služby jej povzbudil kazatel Daniel Jurčo. Rada přijala bratra do vikariátu, který bude rok probíhat v ostravském sboru.

Komise ERC###

Rada jmenovala členy komisí v Ekumenické radě církví: Komise pro média: Aleš Čejka; Komise pro školy: František Duda; Komise pro duchovní péči v nemocnicích: Pavel Dušek; Komise pro mládež: Ondřej Svatoš; Komise pro ekumenizmus: Petr Raus; Komise pro misii a evangelizaci: neobsazujeme; Finanční poradní skupina: neobsazujeme; Pracovní skupina pro Kirchentag: neobsazujeme; Pracovní skupina pro Modlitbu za domov: Aleš Čejka; Pracovní skupina pro čínské křesťany: Jiří Unger a Pracovní skupina pro Romy: Zdeno Žiga.

Účast starších na lednové pastorálce###

Lednová pastorálka, která proběhne ve dnech 28. až 30. ledna 2019, má program Autorita ve sboru. Rada CB souhlasí s oslovením staršovstev a rezervuje zatím 15 míst pro starší sborů. Odbor pro vzdělávání osloví sbory v září nabídkou. Přihlášky starších, kteří budou mít zájem, bude možné zasílat do 30. 11. mailem na adresu sekretariátu.

Studijní volno###

Rada CB schválila studijní volno pro Dalimila Staňka na měsíc lednu 2019 a taktéž souhlasí s udělením studijního volna kazateli Janu Aszzonyi v termínu únor 2019 s tím, že případné předstihové čerpání (kurz na UMB) je možné řešit na základě dohody se staršovstvem

Senioráty###

Tajemník předložil námět k přemýšlení: Hlubší spolupráce Rady a seniorů při pořádání voleb a instalací kazatelů, snížení počtu seniorátů (z 12 na 6), možnosti spolupráce v rámci seniorátu (volitelně i možnost vytvářet seniorátní rady) a zrušení funkce tajemníka Rady. Rada pověřila tajemníka přípravou návrhů, k uvedeným tématům se vrátí v říjnu.

GDPR###

Rada projednala připravené směrnice a dokumenty k záležitosti GDPR. Rada schválila obě směrnice i přílohy. Pro přípravu manuálu a přihlášek na akce jednotlivých odborů bude uskutečněno setkání s vedoucími odborů a právníkem.

Vyhlášení sbírky do vikářského fondu###

Rada vzala na vědomí předsedou vyhlášenou sbírku na nové vikáře. Současně prodiskutovala připravený návrh směrnice k financování vikariátu. Směrnice byla schválena.

Volba těšínského seniora###

Rada vzala na vědomí protokol o volbě seniora v seniorátu Těšínsko. Kazatel Josef Sliž byl opětovně zvolen seniorem od 1. 7. 2018 na tři roky.

Přesuny kazatelů###

Kazatel Jakub Škarvan nastupuje do sboru Nové Město nad Metují k 1. 7. 2018; kazatel Petr Jareš nastoupí do sboru Praha 3 - Žižkov k datu 1. 9. 2018; kazatel Milan Let nastoupí do sboru Tábor k datu 1. 9. 2018 a tajemník Petr Grulich nastoupí jako správce sboru Černošice od 1. 9. 2018.

Jmenování nového ředitele Diakonie CB###

Předseda Správní rady Diakonie CB informoval o jednání Správní rady se dvěma kandidáty na funkci ředitele. Správní rada doporučila jmenovat ředitelem Romana Kyselu. Na základě toho Rada CB po jednání jmenovala ředitelem Diakonie CB od 1. 9. 2018 na funkční období čtyři roky Mgr. Romana Kyselu.

Volba kazatele v Letovicích###

V letovickém sboru byl dne 3. 6. 2018 zvolen novým kazatelem a správcem sboru kazatel Petr Asszonyi. Termín nástupu je plánován na červenec 2019.

Kazatel pro Děčín a Teplice###

Rada vzala na vědomí, že sbory Děčín a Teplice se spolu s kazatelem Karlem Hůlkou dohodly na rozdělení mzdových nákladů na oba sbory, přičemž kazatel zůstává správcem sboru Děčín a administrátorem sboru Teplice.

Samostatná stanice Network Praha###

Rada projednala informaci kazatele Tomáše Grulicha a žádost staršovstva sboru Praha 4 - Jižní Město o ustavení samostatné stanice. Rada souhlasí s ustanovením samostatné stanice Network Praha od 1. 9. 2018.

Podpora VDP###

Rady byla požádána o finanční podporu projektu Vězeňské duchovenské péče ve věci putovní výstavy velkoformátových fotografií nejvýznamnějšího českého fotografa v oblasti sociálního dokumentu Prof. Mgr. Jindřicha Štreita Dr.h.c. Tento soubor fotografií dokumentuje prostředí věznic při práci vězeňských kaplanů a k vidění bude například 27. 11. 2018 v prostorách senátu ČR. Součástí tohoto projektu je reprezentativní katalog vystavovaných fotografií. Tato výstava bude otevřena při slavnostní vernisáži na Velehradě, kde se ve dnech 3. - 4. července 2018 bude konat výroční konference k 20. výročí založení vězeňské duchovní služby. Předseda RCB rozhodl podpořit výstavu a použít částku 10.000 Kč z Fondu předsedy Rady pro tento účel.

Jednání Rady se vsetínským staršovstvem###

Rozhovor se staršovstvem sboru Vsetín proběhl v dobré atmosféře. Starší se sdíleli s radostí, že přibývá dětí, neboť po odchodu členů budovat nový sbor Maják měli dětí velmi málo. Těší se z toho, že mají obnovenou mládež, která se schází ve městě a oslovuje další lidi. Sbor se také semkl v modlitbách za nemocné. Někteří členové se ještě stále vyrovnávají s odchodem skupiny lidí ze sboru Jasenka do Majáku. Sbor vstoupil na cestu obnovy.
Kazatel je ve sboru tři roky a káže živé slovo, které je pro členy povzbuzením. Sbor má dvě biblické, několik skupinek, ve vyučování by ale potřeboval nějakou změnu. Jsou sborem pro všechny generace i sociální skupiny. Mnoho členů je zapojeno do každoročního festivalu United. Sbor je i hospodářsky dostatečně silný a obětavý. Radu sbor vnímá dobře, zejména k řešení problémů je Rada vždy dostupná.

Společné jednání české a slovenské Rady###

Předseda české strany informoval, že Rada má vyřešené restituce, schválen Řád správy a nyní se může více věnovat duchovnímu úsilí. Rada má vizi, kterou některé sbory výrazně podporují. Rada má nyní dobře sestavené odbory se silnými osobnostmi. V současné době má česká část CB 21 vikářů, přesto je 14 sborů neobsazených správcem. Na druhou stranu řada sborů prožívá stagnaci. Větší rozprava čeká českou stranu o seniorátech. Máme touhu zakládat nové sbory, ale i s výhledem, že některé sbory se stanou znovu stanicemi nebo že dva sbory mohou mít jednoho společného kazatele.
Předseda slovenské části CB informoval, že v posledních čtyřech letech prošli v Radě organizační obměnou správy církve. Na ústředí nově nastoupil ředitel, do té doby byl na administrativu předseda prakticky sám. Co se týká církve na Slovensku, má různé historické kořeny a některé sbory jsou tím velmi ovlivněné, některé touží po minulosti, některé by minulost odepsaly. Slovenská církev nemá učiliště pro kazatele. Zajímavým jevem je, že členové jsou ochotni říci, že se řídí Ústavou a Řádem, ale pak proti Ústavě a Řádu vystupují a brojí. Sbory nevědí, co od Rady očekávat. Je tendence, že by sbory v budoucnu mohly směřovat k osamostatnění. Mají romské sbory, které nerespektují Řád, a Rada neví, jak situaci uchopit. Na Slovensku je 17 sborů, a mají nedostatek kazatelů, mají nyní tři vikáře. Některé sbory jsou početně malé a ustanovit staršovstvo je pak problém.
Slovenská strana vyjádřila potřebu komunikovat s českou stranou, neboť bez komunikace se budeme vzdalovat. Smysl takové komunikace a setkávání je v obohacení. Ústava nám ukládá společné jednání Rad a spolupráci.
Slovenská konference iniciovala podnět pro společné jednání Rad diskutovat o postavení žen v církvi. Slovenská Rada chtěla zahrnout do změny Řádu to, co se fakticky děje, že sestry nejsou v Radě. Důvodem je obava, že všechny denominace, které přijaly sestry k ordinaci, dospěly k rozdělení církve a změnil se charakter církve. Česká Rada CB na diskuzi nepřistoupila, zůstává na pozici psaných oficiálních dokumentů církve.

Přpravil: Bronislav Matulík

Fotografie