INform 2018/09

29. 11. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, listopad 2018

Ubytování kazatelů po skončení pracovního poměru###

Petr Raus informoval o tom, že ve sboru v Bystrém je možnost bydlení kazatelů důchodců či kazatelských párů v případě těžkostí se zajištěním bydlení po ukončení služebního poměru.

Školení o bezpečnosti práce###

Na lednové pastorálce bude zajištěno školení všech zaměstnanců o BOZP.

Kazatelé na sborech###

Rada vzala na vědomí, že hlasováním dne 21. 10. 2018 byl kazatel Slavoj Raszka potvrzen ve službě ve sboru Třinec-Lyžbice (po nástupu do důchodu). Dále vzala na vědomí, že kazatel Tibor Máhrik ze Slovenska byl dne 28. 10. 2018 zvolen za kazatele a správce sboru Ostrava. Hlasováním o setrvání po 12 letech ve funkci byl dne 4. 11. 2018 potvrzen ve sboru Děčín kazatel Karel Hůlka.
Rada vzala na vědomí, že v průběhu roku 2019 bude provedeno hlasování o setrvání u těchto kazatelů: Petra Dvořáčka (Brno Betanie), Oldřicha Kadlece (Neratovice) a Martina Běle (Písek Elim). Hlasování proběhne vždy u vizitace.

Vizitace na rok 2019###

První pololetí: Brno-Betanie (Petr Grulich), Most (Petr Raus), České Budějovice (David Novák), Neratovice (Petr Raus), Písek-Elim (Bronislav Matulík), Vsetín (Jaroslav Pokorný), Letovice (Roman Toušek), Tábor (Tomáš Holubec), Brno-Královopolská (Tadeáš Filipek) a Třinec-Lyžbice (Tomáš Hurta).
Druhé pololetí: Mladá Boleslav (Jaroslav Pokorný), Podblanicko (Petr Raus), Praha 5 - Smíchov (Roman Toušek), Hranice (Petr Grulich), Velká Lhota (David Novák), Teplice (Bronislav Matulík) a Horní Počernice / odklad z roku 2018 (Bronislav Matulík).

Zahájení sboru Ostrava-Trojka###

Administrátor sboru Ostrava požádal o změnu data založení nového sboru Ostrava-Trojka, které (možná by bylo lepší to ještě přeformulovat) se předkládá jako konferenční návrh. Rada souhlasí se změnou termínu, takže navrhuje, aby nový sbor vznikl k 1. 7. 2019 s tím, že v protokolu o rozdělení sboru bude sbor Ostrava garantovat sboru Ostrava Trojka přerozdělení finančních náhrad z prosince 2019.

Žádost o založení sboru Třinec-Sosna###

Správce sboru Třinec-Lištná požádal Radu CB o souhlas se založením nového sboru ze stanice Třinec-Sosna. Rada souhlasí se založením nového sboru a předloží Výroční konferenci v květnu 2019 návrh na založení sboru Třinec-Sosna, a to k datu 1. 7. 2019. Po ustanovení sboru bude v protokolu o rozdělení sboru Třinec-Lištná a sboru Třinec-Sosna garantovat sbor novému sboru přerozdělení finančních náhrad z prosince 2019 (které nebudou v průběhu roku 2019 upravovány o nové sbory).

Senior severomoravského seniorátu###

Rada vzala na vědomí, že bratr kazatel Petr Kučera byl opětovně zvolen a pokračuje od 1. 10. 2018 ve funkci seniora seniorátu Severní Morava.

Leuenberský synod###

Petr Raus konzultoval informace k předání na synod, jehož se zúčastní Tadeáš Firla, Tadeáš Filipek, Petr Raus a Tomáš Pospíchal. Rada CB deleguje Petra Rause jako kandidáta do příštího předsednictva synodu. Zprávu o činnosti CB za poslední dva roky připraví pro synod Petr Raus. Jako téma dalšího synodu Leuenberského společenství Rada navrhuje vybrat jedno z témat, která nás opravdu spojují, a věnovat se podrobně jeho pochopení.

Nemovitosti v Praze 6###

Rada vzala na vědomí, že 56 sborů (k datu 5. 11. 2018) zaslalo kladné stanovisko k odprodeji 1/5 nemovitostí z dědictví Marty Klemperové, což je více než 2/3 sborů CB.

Rušení poboček Diakonie CB###

Rada schválila stanovy Pobočky Diakonie CB v Třinci a v Kolíně v upravené podobě.
Správce sboru Brno Královopolská požádal o zrušení Pobočky Diakonie CB v Brně na Královopolské, neboť pobočka nevykazuje žádnou činnost.

Rušení poboček Diakonie CB###

Tajemník informoval, že po projednání s předsedou Komise pro Řád Pavlem Chráskou bude podán konferenční návrh, aby Konference udělila Radě souhlas se zřizováním nebo rušením poboček Diakonie CB založených u Sborů CB, aby tím Konference nebyla zatěžována.

Stanovy Pobočky Diakonie CB v Brně a Berouně###

Rada obdržela návrhy úpravy stanov Pobočky Diakonie CB v Brně-Kounicova a Pobočky Diakonie CB v Berouně. Stanovy obou Poboček Diakonie CB Rada schválila.

Noví vikáři

Rozhovor s Martinem Kopem###

Rada vedla rozhovor s bratrem Martinem Kopem ze sboru Zlín. Bratr pověděl, jak uvěřil v Krista a přišel do církve. Nejprve navštěvoval Bratrskou jednotu baptistů, chodil zde na mládež a byl pokřtěn. Poté se přes krátké působení v Apoštolské církvi dostal do sboru Církve bratrské ve Zlíně. Tam již působí 10 let, nyní jako starší sboru. Jeho obdarováním je služba slovem a péče o lidi. Vede skupinku, má biblické hodiny a pravidelně slouží slovem. Bratr se plně dává k dispozici církvi a je ochoten jít na vikariát, kam jej církev pošle, má doporučení svého staršovstva. Rada souhlasila s bratrovým nástupem do vikariátu od 1. 1. 2019 a bude hledat sbor, kde by mohl nastoupit na plný úvazek.

Rozhovor s Jevhenem Fursovem###

Bratr Jevhen (překlad z českého Evžen) uvedl, že pochází z věřící rodiny z baptistické církve na Ukrajině, bydlel v Mariupolu, kde je nyní vyhrocená politická situace. Obrátil se, když mu bylo 14 let a byl pokřtěn v patnácti. Rozhodl se jít na teologii a vystudoval Doněckou křesťanskou univerzitu. Ve studiu pokračoval v Mittersilu v Rakousku, kde se seznámil s budoucí manželkou, dcerou kazatele Tadeáše Firly. V létě 2007 se oženil a nastoupil na magisterské studium IBTS v Praze dálkově. Slouží ve sboru v Horní Suché a nyní je třetí rok ve staršovstvu. Bratr má doporučení staršovstva. Rada vyslovila souhlas s nástupem bratra do vikariátu od 1. 1. 2019.

Program Rady CB se seniory

Senioráty a senioři###

Petr Raus přednesl možný návrh Rady na snížení počtu seniorátů zvětšením jejich regionálního rozsahu, snížení počtu seniorů a taktéž doplnění kompetencí seniorů (zváni k jednáním Rady, provádění hlasování, účasti na vizitacích, apod.).
Z reakce více seniorů pak vyznělo, že senioráty za sebou ještě nemají tak dlouhou existenci, že v některých oblastech jsou seniorátní shromáždění teprve zaznamenána a vztahy mezi kazateli se sotva vybudovaly a mezi sbory se teprve budují, počet seniorátů by teď nebylo dobré měnit.
Senioři se naopak nebrání možnosti případné účasti na jednáních Rady, provádění případných voleb a hlasování ve sborech seniorátu by rovněž nečinilo problém. Jako dobré vidí i požehnání seniorů na konferenci.

Celoživotní vzdělávání###

Odbor pro vzdělávání navrhuje změny, ustoupil by od zaznamenávání studia literatury, doporučoval by dobré konference, vzájemné předávání informací ze studijního volna apod.
Byla připomenuta dobrá vzdělávací akce pro menší počet osob kdysi na Velké Lhotě. Také byl kdysi zahájen cyklus vzdělávacích kurzů, ale pak se v něm nepokračovalo.
Pokud by byl cyklus vzdělávání zahájen (může to pomoci zajišťovat Vzdělávací institut ETS), tak by bylo nutné vytipovat okruhy, zvážit zapojení seniorátů a akci opakovat na více místech. Senioři byli požádáni, aby návrhy na témata napsali Petru Rausovi.

Mediální témata###

Proběhla diskuze nad některými mediálními tématy – např. Istanbulská úmluva. Rada bere na vědomí, že je dobré vést předem rozhovor a pak se vyjádřit, i když diskuze nebude u některých témat jednotná.

Seminář – ETS###

Petr Raus informoval o založení Vzdělávacího institutu ETS, o stabilizaci programu denního studia na ETS, o dobrém postavení (vyšších) odborných škol v západní Evropě i o návrzích, které jsou připravovány na výroční konferenci k podpoře a dofinancování ETS na další období. V návrhu bude i hodnocení přínosu školy.

Bronislav Matulík

Fotografie