Náplň shromáždění

08. 06. 2018

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 30

(139) Náplní shromáždění Církve bratrské je uctívání trojjediného Boha, čtení Písma a výklad Božího slova se zvěstováním evangelia, zpěv duchovních písní, modlitby, dále osobní svědectví, požehnání a při vhodných příležitostech, např. v biblických hodinách a v domácích skupinách, také rozhovory nad Písmem a společné sdílení duchovních zkušeností. V rámci bohoslužebného shromáždění se konají křty, slavení svaté večeře Páně, požehnání dětí, svatby i pohřby. Ve shromážděních je dávána příležitost k dobrovolné finanční sbírce ve prospěch plnění poslání sboru. Uctívání a adorace v bohoslužbě (v modlitbách, písních a vyznáních) se stávají povzbuzením k víře a následování Krista v každodenním životě.28
(140) Z hlediska liturgického se shromáždění Církve bratrské vyznačují značnou volností. Kázání a svědectví mají být srozumitelná, zaměřená nejen ke vzdělání církve, ale i misijně směrem k hostům. V některých shromážděních má být dána příležitost k modlitbám všem bratřím a sestrám. Zpěv celého shromáždění je důležitou součástí bohoslužby. Kromě společného zpěvu může být přiměřeně zařazena i služba zpěvem a hudbou, případně recitace vhodné poezie nebo dramatické zpracování biblických či ilustračních příběhů. V životě místního sboru se doporučuje zvýraznit hlavní svátky církevního roku.
(141) Podle povahy, obsahu a zaměření zvěsti jsou shromáždění nedělní, evangelizační, shromáždění mládeže, biblické a modlitební hodiny a shromáždění příležitostná, jako jsou sborové dny, svatební, pohřební, instalační a ordinační bohoslužby.

(28) Starocírkevní vyjádření Lex orandi, lex credendi vyjadřuje, že zákon modlitby je zákonem toho, čemu věříme. Bohoslužba ovlivňuje naši víru.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.