Úkol teologie

08. 10. 2018

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 37

(170) Teologie je myšlení či řeč o Bohu. Každý, kdo přemýšlí o Bohu a vyjadřuje to, co věří, je teologem. Křesťanská teologie je poznáváním pravého a živého Boha, který se zjevil v Kristu Ježíši, svém odvěkém Slovu (Logos) a také prostřednictvím Písem svatých (J 1,1; 17,3). Být křesťanem proto znamená být křesťanským teologem. Být dobrým křesťanským teologem znamená usilovat o hlubší poznání a oddanější spoléhání na Boží Slovo.
(171) Dobrá teologie poskytuje nejen vědomosti, ale poznání Boha, které vede k napodobování jeho Syna. Podle apoštola Pavla je to rozumná a smysluplná bohoslužba (Ř 12,1). Způsob, jakým žijeme svůj každodenní život, odráží buď Boží milosrdenství, nebo něco protikladného, co není evangeliem. Teologie musí zahrnovat reálnou aktivní službu Kristu v každé oblasti života. Teologie, která zůstává izolována pouze v „akademických oblacích“, není teologií Slova, které se stalo tělem (J 1,14).
(172) Dobrá teologie motivuje a vystrojuje ke svědeckému poslání v evangelizaci a misii. Pravé poznání Krista nás vede k jeho napodobování tím, že půjdeme do světa, abychom ho změnili Kristovou nabídkou záchrany. Dobrá teologie vede k čistější a jasnější prezentaci evangelia světu, který ho nevyhnutelně potřebuje. Odborná teologie poměřuje Písmem svatým i nové, aktuální duchovní proudy v církvi, aby tím čelila novým neobjektivním, nevyváženým biblickým důrazům, které negativně působí na společenství sboru.
(173) Dobrá teologie buduje církev. Ti, kteří byli povoláni do služby Slova, mají za úkol přidržet se pravého učení, povzbuzovat druhé ve zdravém učení a usvědčovat jeho odpůrce (Tt 1,9; srov. 2Tm 1,14; Ju 3). Výzvy ostatních náboženství, postmoderního relativismu a vědeckého naturalismu nás nutí, abychom byli hluboko zakořenění v Písmu, zakotvení v historických vyznáních církví a teologicky poučení tak, abychom se dokázali vzepřít všemu, co se staví proti poznání Krista.
(174) Z uvedených důvodů podporujeme a rozvíjíme teologické vzdělávání, které má zůstat celoživotním úkolem.

Fotografie