V Novém Sadu se konalo valné shromáždění Konference evropských církví

07. 06. 2018

V srbském Novém Sadu se od 31. května do 6. června 2018 konalo valné shromáždění Konference evropských církví (KEK), jehož tématem byl Ježíšův výrok „Budete mi svědky“ (Skutky 1,8). KEK sdružuje na 120 církví z celé Evropy, jak z EU tak i mimo EU. Církev bratrská členem KEKu není.

Přinášíme Vám níže dvě zprávy ze zahájení valného shromáždění KEKu a také zprávu z volby nového vedení KEKu.

V srbském Novém Sadu začíná valné shromáždění Konference evropských církví

Nový Sad 31. 5. 2018
Nejvyšší orgán Konference evropských církví (KEK) – valné shromáždění – začíná dnes v Novém Sadu v Srbsku. Na valné shromáždění vysílají své delegáty všechny členské církve KEKu, kterých je v současnosti na 120 a pochází z celé Evropy, jak z EU, tak mimo ni. V KEKu jsou zastoupeny mimo římskokatolickou církev všechny hlavní konfesní proudy – pravoslavní, luteráni, reformovaní, anglikáni, metodisté, baptisté, starokatolíci i letniční. Římskokatolická církev spolupracuje s KEKem skrze svou Radu evropských biskupských konferencí.

Generální sekretář KEKu, finský pravoslavný kněz Heikki Huttunen, očekává od nadcházejícího valného shromáždění nový ekumenický impulz. „Být ekumenický dnes na mnoha místech není v módě“, prohlásil před začátkem setkání. Valné shromáždění tak podle jeho slov musí hledat cesty k tomu, „aby byl kladen větší důraz na křesťanskou jednotu a společné svědectví.“

Církve v Evropě jsou podle Huttunena někdy příliš zahleděné samy do sebe a budují si svůj vlastní konfesní profil, namísto toho, aby hledaly možnosti spolupráce napříč konfesními hranicemi.

„Budete mými svědky“

Valné shromáždění KEKu si jako své motto dalo biblický výrok: „Budete mými svědky.“ Volba tohoto motta souvisí se změnou situace církví v Evropě, vysvětluje Huttunen. Církev, které dříve měly většinový charakter, se stále častěji ve společnosti dostávají do pozice minority. Do Evropy přichází řada migrantů, kteří si přináší vlastní vyznání nebo vlastní náboženství, jako je islám. „V této situaci je role křesťanského svědectví mimořádně důležitá,“ uzavírá Huttunen. Toto svědectví se netýká jen spolužití různých konfesí a náboženství, ale musí se dotknout i role církví vůči státu a vůči společnosti jako celku.

Valné shromáždění má v úmyslu přijmout dokument, zabývající se otázky budoucnosti Evropy. Při tom musí být podle Huttunena zohledněny všechny evropské regiony – východní Evropa má například s migrací jinou zkušenost, než západní Evropa, a prožívá ji především jako proces odlivu schopných sil směrem na západ. Jižní Evropa zase byla více než sever zasažena nedávnou ekonomickou krizí. Všechny tyto otázky se musí promítnout do úvah o postavení církví a křesťanského svědectví v Evropské společnosti.

Valné shromáždění se bude konat od 31. května do 6. června. Z českých církví jsou v KEKu zastoupeny: Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Starokatolická církev v ČR, Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku, Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Evangelická církev metodistická.

Ekumenickou radu církví v ČR reprezentuje na valném shromáždění její generální sekretář Petr Jan Vinš.


Konference evropských církví zvolila nové vedení

Nový Sad 5. 6. 2018
V srbském Novém Sadu zasedá valné shromáždění Konference evropských církví. Nejvyšší orgán této ekumenické organizace se schází jednou za 5 let a mezi jeho povinnosti patří i volba předsednictva a Řídícího výboru. V pondělí 4. 6. byl zvolen nový předseda – alsaský evangelický farář Christian Krieger.

Během uzavřeného plenárního zasedání v pondělí 4. června 2018 volilo valné shromáždění Konference evropských církví (KEK) své nové vedení na příštích pět let. Vedoucím orgánem této ekumenické organizace je předseda, dva místopředsedové a 17 dalších členů Řídícího výboru, ke kterým plénum volí ještě 17 náhradníků. Při volbě jsou zohledňovány regionální a konfesní ohledy, aby bylo složení pokud možno vyrovnané. Stanovy požadují, že minimálně 25 % členů musí pocházet z pravoslavných nebo orientálních církví. Při sestavování kandidátky se zároveň berou ohledy i na zastoupení žen, zástupců mládeže a laiků.

Volba předsedy KEKu na letošním valném shromáždění poprvé probíhala přímo plénem již podle nových stanov. Jako kandidáti na předsedu byli svými církvemi navrženi dva uchazeči. Prvním z nich byl Christian Krieger, farář a předseda Sjednocené evangelické církve Alsaska a Lotrinska, předseda Protestantské federace Francie a bývalý člen Řídícího výboru KEKu. Druhým kandidátem na předsednictví pak byl dómský probošt Anders Gadegaard z Dánské národní církve. Oba kandidáti se představili a odpovídali na sadu otázek, připravených zástupci mládeže, které se týkaly záměrů a plánů v případě zvolení. V tajném hlasování následně zvítězil Christian Krieger a po skončení valného shromáždění se tak stane novým předsedou KEKu.

Pro své pětileté předsednictví si Christian Krieger stanovil dva cíle: “Prvním cílem je budovat užší společenství mezi církvemi v Evropě. Chci posílit jejich vzájemný dialog a dát jim více příležitostí k vzájemnému setkávání. Druhým cílem je pak svědectví církví v Evropě a pro Evropu. S tím se pojí i větší angažovanost v sociálních otázkách, ve věcech ekonomické spravedlnosti, ve starosti o migranty a podobně,“ prohlásil ve svém kandidátském projevu.

Kromě předsedy byli zvoleni i dva místopředsedové. Stali se jimi pravoslavný metropolita Cleopas Strongylis, zástupce ekumenického patriarchátu pro Švédsko a celou Skandinávii a anglikánka Gulnar Francis-Dehqani, biskupka Loughboroughu. Mezi 17 zvolenými členy Řídícího výboru se nachází také jeden český zástupce – prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. z Českobratrské církve evangelické, který byl společně nominován všemi šesti českými církvemi v KEKu. Mezi náhradníky byl pak zvolen ThDr. Petr Jan Vinš ze Starokatolické církve v ČR, současný generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR.

Zdroj: Ekumenická rada církví v ČR

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.