Vedení shromáždění a jejich formální stránka

15. 06. 2018

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 31

(142) Vedením shromáždění je pověřen kazatel nebo jiný k tomu obdarovaný člen staršovstva či sboru. Dbáme biblické zásady, aby se v církvi dělo vše slušně a podle řádu (1K 14,40), a proto volná shromáždění bez vedení pověřenou osobou nekonáme.
(143) Kazatelé nemají předepsán zvláštní bohoslužebný oděv. Pro mimořádné bohoslužebné příležitosti mohou použít běžný liturgický oděv (např. křestní či slavnostní talár) s ohledem na místní kulturu a církevní zvyklosti. Pro kaplanské služby, služby na veřejnosti či v ekumeně může posloužit pastorský kolárek.
(144) Shromáždění se konají v modlitebnách, v kostelích, v pronajatých místnostech, bytech a výjimečně, zejména při křtech ponořením a při svatbách, i ve volné přírodě; evangelizační shromáždění se mohou konat i na ulicích a veřejných prostranstvích.
(145) Modlitebny a kostely Církve bratrské mají být zařizovány účelně, bez nákladné a okázalé výzdoby. V interiérech mohou být použity biblické verše, křesťanské symboly a vkusná výzdoba. Modlitebny nemají působit jako schůzovní místnosti a mají být, pokud možno, důstojným bohoslužebným prostorem. Zejména je třeba dbát na čistotu a pořádek v sálech modliteben, ve vstupních i přilehlých prostorách. Naše modlitebny nejsou sakrálními prostory, v nichž by nebylo možno i hlavní sál víceúčelově využívat. Ve sborech, kde k tomu vznikají dobré příležitosti, nebráníme architektonicky moderně pojatým stavbám modliteben, které svým exteriérem i interiérem oslovují dnešního člověka.
(146) Ke službě u vchodu do shromáždění se určují ti, kteří mají dar dobrého vystupování a navazování kontaktů. Jejich úkolem je vítat příchozí a uvádět je do shromažďovacích prostor. Zvláště hostům je třeba věnovat nevtíravou pozornost a ukázat jim, že jsou ve sboru vítáni. (147) K duchovnímu vzdělávání a z misijních důvodů se konají i menší shromáždění (skupinky) v bytech a domech členů a přátel sboru nebo na jiných příhodných místech. Setkávání v domácích skupinkách nemají kolidovat se shromážděními sboru a má je vést duchovně zkušený bratr či sestra. Pořádají se především z iniciativy některého člena, ale vždy s vědomím staršovstva.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.