iNform 06/2019

1. 7. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Hustopečích, červen 2019

Zhodnocení Výroční konference z května 2019###

Rada zhodnotila letošní konferenci konanou na Smíchově s tím, že delegáti vyjadřovali spokojenost s konferencí, protože byla povzbuzující; zejména semináře byly pro delegáty zajímavé. Rada děkuje smíchovskému sboru za vzornou přípravu a organizaci konference.

Možnost vysluhování Večeře Páně kaplany###

Rada se zabývala možností pověřit kaplany ve věznici nebo v nemocnici vysluhováním večeře Páně. Pokud jde o nemocnici, je to realizovatelné pozváním kazatele k nemocnému. Podnět má taktéž ekumenickou návaznost, ověříme u vězeňských kaplanů, jaká je praxe a případně poptávka po řešení této situace.

Žádost Sboru Poděbrady o vikáře Libora Neumana###

Sbor Poděbrady požádal Radu o přesun vikáře Libora Neumana z Náchoda do Poděbrad. Vikář ve sboru vykonával vikářskou praxi, poté s ním jednalo staršovstvo. Poděbradští se chtějí podílet na výchově vikáře s tím, že by nastoupil od 1. 9. 2019. Současně požádali Radu o finanční příspěvek na tuto činnost z vikářského fondu. Rada po dohodě s kazatelem sboru v Náchodě souhlasí s převodem vikářem do sboru Poděbrady od 1. 9. 2019. Současně odsouhlasila jednorázový příspěvek ve výši 150 000 Kč z Vikářského fondu Rady CB.

Vikář Tomáš Kolman###

Správce sboru Opava sdělil Odboru pro vzdělávání, že by rádi doporučili vikáře Tomáše Kolmana k ordinaci na konferenci v roce 2020. Rada udělila výjimku v termínu zadání práce a uložila Odboru pro vzdělávání zadat vikáři neprodleně ordinační práci. Současně Rada ukládá vikáři odevzdat ordinační práci do 31. 8. 2019.

Informace na Webu CB###

Vzhledem k opakovaným žádostem, aby byla na webu zveřejňována i vyjádření jednotlivců k biblickým či teologickým tématům, Rada souhlasí, aby na webu Odboru pro vzdělávání vznikl prostor pro názory jednotlivců s poznámkou, že se obsah článků nemusí shodovat se stanoviskem církve. Tato sekce webu by nenabízela možnost diskuse. Na tento prostor bude odkazovat i link na webu CB.

Hlasování o setrvání kazatelů na sborech###

Rada vzala na vědomí, že ve sboru Písek-Elim proběhlo hlasování o setrvání kazatele Martina Běleho a ve sboru Brno-Betanie o setrvání kazatele Petra Dvořáčka. Setrvání obou kazatelů bylo hlasováním potvrzeno.

Hlasování o správci sboru###

Rada vzala na vědomí, že ve sboru Havlíčkův Brod byl zvolen za správce sboru kazatel Daniel Litvan, ve sboru Mladá Boleslav byl za správce sboru zvolen kazatel Jiří Serbus a ve sboru Pardubice byl zvolen za správce sboru kazatel Roman Neumann.

Studijní volno kazatelů###

Rada na základě žádosti kazatele Pavla Féra souhlasí s udělením studijního volna v měsíci září 2019. Kazatel se v průběhu studijního volna hodlá věnovat tématu svaté večeře Páně. Rada na základě žádosti kazatele Mirko Tichého souhlasí s udělením studijního volna v měsíci červenci 2019, které bude zaměřeno na studium listu k Římanům.

Systemizace funkce druhého místopředsedy Rady###

Rada souhlasí s tím, že příští oba místopředsedové budou do Rady CB voleni na plný úvazek (vzhledem k předstihové volbě předsedy a obou místopředsedů v květnu 2020). Sborů se to finančně nijak nedotkne, neboť vše bude pokryto z prostředků Rady.

Zrušení Poboček Diakonie CB###

Na základě rozhodnutí Konference 2019 Rada souhlasí se zrušením Pobočky Diakonie Církve bratrské v Brně-Královopolská bez likvidace s tím, že veškerý majetek, práva a povinnosti, pohledávky a závazky přecházejí na Sbor Církve bratrské v Brně-Královopolská.
Dále Rada CB souhlasí se zrušením Pobočky Diakonie Církve bratrské v Olomouci bez likvidace s tím, že veškerý majetek, práva a povinnosti, pohledávky a závazky přechází na Sbor Církve bratrské v Olomouci.

Nástup kazatelů na novém sboru###

Rada bere na vědomí, že Martin Tabačan nastupuje do sboru Liberec k datu 1. 8. 2019. Současně bere na vědomí, že Josef Sliž nastupuje do sboru Hrádek od 1. 9. 2019.

Jmenování administrátorů nových sborů###

Rada jmenovala administrátory nových sborů: ve sboru Ostrava-Trojka bude od 1. 7. 2019 kazatel Matúš Kušnír a ve sboru Třinec-Sosna bude od 1. 7. 2019 kazatel Jakub Vrtaňa. Dále Rada jmenovala administrátorem sboru Pardubice od 1. 8. 2019 kazatele Pavla Lukáše.

Ukončení Pracovního poměru Jiřího Borta###

Rada vzala na vědomí, že kazatel Jiří Bort končí pracovní poměr dohodou ke dni 31. 8. 2019 s tím, že bude zaměstnán ve školství. Ve sboru Praha 4 – Jižní Město bude na stanici Skalka nadále vykonávat kazatelskou činnost bez nároku na mzdu.

Vizitační zprávy###

Rada projednala a schválila vizitační zprávy: Vsetín-Jasenka, Brno-Betanie, Písek-Elim.

ELIM Letovice###

Rada vzala na vědomí poděkování Elimu Letovice za dubnovou návštěvu a za finanční podporu, stejně jako informace o dalším postupu při jednání o zakoupení budovy pro účely stanice.

Informace z Rady ETS###

Podnět, že Církvi bratrské chybí plán práce s absolventy ETS, Rada CB vzala na vědomí, ale nepokládá v současné době za potřebné vytvářet nějaký obecný plán, jak s absolventy ETS dále pracovat.

Společné jednání Rady CB ČR a SR###

Na setkání v moravských Hustopečích Rady z Čech a Slovenska projednávala tato témata:
Služba kazatele po rozvodu – na konferenci v ČR byl podán návrh, aby se paragraf Řádu, který rozvod definuje jako diskvalifikaci ke službě kazatele, změnil. Pro tento návrh bylo ale jen málo delegátů. Naše legislativa toto téma dává do souvislosti s dobrou pověstí církve. Obě Rady vidí stávající praxi jako správnou. Také proto, že už dnes existuje dle Řádu možnost, aby se na základě žádosti staršovstva sboru, doporučení Rady a schválení Konferencí rozvedený kazatel mohl vrátit do služby.
Vizitace, její význam, průběh a výsledky – členové Rady diskutovali, jak lépe provádět vizitace na sborech, aby bylo efektivní a užitečné. V ČR se snažíme jezdit na vizitace ve dvou, vizitační zprávy jsou méně popisné, jejich smyslem je interpretovat fakta a sbor inspirovat. Sbory vizitace vesměs přijímají. Některé církve, které tento institut nemají, ho postrádají. Slovenská Rada má k vizitacím vypracovaných deset otázek. Praxe je taková, že se vizitační zpráva se pošle staršovstvu, na kterém pak záleží, co s ní udělá. Stálo by za úvahu, za půl roku se opět sejít se staršovstvem a ptát se, jestli se něco změnilo, případně sboru pomoci něco uskutečnit.
Automatický převod členství mezi sbory CB – jsme jedna církev, proto se členství ze sboru na sbor uskutečňuje (např. po přestěhování) automaticky. Někdy se ale objeví otázka, jestli původní sbor udělal správně, když toho či onoho člověka přijal, následně už totiž nejde v dalším sboru člena nepřijmout. Možná potřebujeme řešit, aby člověk, který má nějaký kázeňský problém, neutíkal ze sboru do sboru. Členský slib je ale důležitý a je třeba ho brát vážně.
Přechod kazatele CB do druhého státu – při přechodu z jednoho státu do druhého je dobré pozvat kazatele k rozhovoru do Rady. Ne ke schválení, ale pro dobré vztahy a jako přivítání.
Změna frekvence Společných konferencí CB – z české strany padl návrh, aby se změnila frekvence setkávání (podle potřeby nebo konkrétního námětu k řešení, namísto nynější frekvence co tři roky). Ve zdůvodnění zaznělo, že některé české sbory společné konferenční jednání berou útrpně a nevidí v tom smysl. Ze slovenské Rady zaznělo, že podporovat vzájemnost povinnostmi není dobré, ale společná jednání a poznávání je nutné zachovat. U pastorálek, kde se kazatelé mohou vzájemně setkávat a obohacovat, je to daleko lepší, ale pro slovenské kazatele je místo setkání daleko a účast jim proto nebyla nařízena, jako to má česká strana. Pokud by se pastorálka posunula v září 2020 do Ostravy, bylo by to pro slovenskou stranu přínosné a lépe dostupné.
Společná konference CB v listopadu 2019 – pro Společnou konferenci bylo před rokem dohodnuto téma: „Úloha starších při obnově sboru“. Nebyla ovšem jmenovaná pracovní skupina pro přípravu setkání. Nyní bylo dohodnuto, že oba předsedové společně připraví osnovu a navrhnou semináře. Současně bylo uloženo zpracovat předběžný článek tématu konference na web.

připravil Bronislav Matulík

Čeští křesťané slyšeli na Kirchentagu palčivé výzvy současného světa###

V Dortmundu se ve dnech 19. až 23. června 2019 sešlo kolem 100 tisíc účastníků z Německa a dalších zemí na 37. německém evangelickém Kirchentagu. Hlavním tématem byla otázka: Čemu vlastně věříš? (2Kr 18,19). Účastníci včetně přibližně 70 účastníků a spoluorganizátorů z ČR mohli získat nové kontakty, navázat nová přátelství a přemýšlet o hlavním tématu i o současných otázkách při studiu Bible, bohoslužbách, přednáškách, v rozhovorech, při modlitbách nebo při kulturních vystoupeních.
Jedna z otázek, která oslovila mě, se týkala podílu ekonomicky vyspělých zemí na problémech chudých zemí. V přednášce „Kdybych nebyl chudý, nebyl bys bohatý“ se Zephaniem Kameetou z Namíbie zaznělo, že země ze severní polokoule přispěly k problémům zemí na jižní polokouli tím, že se výrazně podílejí na klimatických změnách. Web www.kirchentag.de uvádí, že „80 – 85 % lidí, kteří způsobují klimatické změny, žije v severní části zeměkoule a 85 % procent lidí, kteří jsou již klimatickými změnami silně postiženi, žije na jižní polokouli.“
Ekumenická výprava z ČR, kterou pořádala Ekumenická rada církví, přispěla do programu Kirchentagu spolupořádáním česko-německého večera a stánkem na téma Češi důvěřují církevnímu školství, kde prezentovala přijetí této služby v společnosti v ČR.
Další Kirchentag bude ekumenický a bude se konat 12. až 16. května 2021 ve Frankfurtu.

Aleš Čejka

Fotografie