iNform 07/2019

1. 10. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, září 2019

Vizitační zprávy###

Rada projednala a schválila vizitační zprávy: Brno-Královopolská, České Budějovice, Horní Počernice, Neratovice, Most, Třinec-Lyžbice a Tábor.

Společná konference###

Rada projednala a schválila téma hlavního referátu Společné konference: „Kazatel a staršovstvo“ a témata dvou seminářů: Co očekává starší od kazatele? (seminář vedený starším) a Co očekává kazatel od starších? (seminář vedený kazatelem).

Seminář o sexuálním zneužívání###

Petr Raus informoval Radu o proběhlém semináři o problematice sexuálního zneužívání, pořádaného ERC. Na základě získaných informací Rada CB přijala návrh, aby OMAR na podzimní pastorálce projednal možnost zařadit toto téma na konferenci OMARu v březnu 2020.

Kaplani Církve bratrské###

Rada CB vzala na vědomí změny v naší interní evidenci kaplanů, informaci o naší správě kaplanské služby, nově podepsané Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Ministerstvem zdravotnictví, ERC a ČBK a o aktuálních potřebách v této oblasti. Rada souhlasí s uváděním pověření všech kaplanů na webu CB. Sekretariát odešle aktualizovaný seznam nemocničních kaplanů do ERC. ERC tento seznam předá Radě pro nemocniční péči při Ministerstvu zdravotnictví, která vytváří registr nemocničních kaplanů. Rada pověřila administrací kaplanských náležitostí Aleše Čejku.
Na základě žádosti Milana Leta Rada souhlasí s ukončením jeho pověření ke kaplanské nemocniční službě k 22. 7. 2019 z důvodu přesunu jeho působení z Mostu do Tábora.
Rada pověřuje Mgr. Petru Kašperovou-Poldaufovou k službě nemocničního kaplana od 3. 9. 2019 na dobu do 31. 12. 2021. Rada CB doporučuje prodloužení pověření projednat, až sestra dokončí magisterské vzdělání v teologickém oboru.

Žádost o vikariát###

Rada CB vzala na vědomí žádost Marka Valdy ze sboru Děčín o zařazení do vikariátu. Rada zve bratra k rozhovoru v říjnu, termín rozhovoru dohodne Petr Raus.

Podblanicko – žádost o výjimku v limitu setrvání kazatele###

Rada souhlasí s udělením výjimky v limitu setrvání kazatele na sboru pro Jana Lukla a prodloužením jeho služby kazatele o 4 roky.

Pověření k provedení instalace pro seniory###

Rada schválila pověření seniorů: Petra Geldnera k provedení instalace kazatele Pavla Bischofa v Trutnově a Josefa Sliže k uvedení do služby vikáře Zdeňka Kašpárka v Třinci-Lyžbice v termínu 8. 9. 2019.

3 delegáti na společnou konferenci za Radu CB###

Rada určila tři delegáty Rady na Společnou konferenci v listopadu 2019: David Novák, Petr Raus, Tadeáš Filipek. Zapisovatelkou konference byla určena Lydie Boszczyková.

Převzetí domu v Hranicích###

Bratři Tadeáš Filipek a Petr Raus informovali Radu, že k datu 1. 7. 2019 proběhlo předání domu v Hranicích spoluvlastníkům Církvi bratrské a ŘKC farnosti. Po poradě s katolíky, kteří nehodlají investovat do nemovitosti, kde jsou nájmy velmi nízké, doporučují zástupci Rady, aby byl předložen Konferenci návrh na prodej tohoto domu.

Návrh na úpravu ceny časopisu Brána###

Rada projednala návrhy na zvýšení ceny časopisu Brána pro rok 2020. Po diskuzi byl přijat návrh na zvýšení o 3 Kč na celkových 46 Kč/číslo.

Zahraniční cesta###

Rada schválila zahraniční cestu členům Odboru pro obnovu sborů Pavlu Plchotovi, Aleši Kratochvílovi, Tomáši Grulichovi, Martinu Tabačanovi a Jiřímu Ungerovi na konferenci do Finska v termínu 18. - 22. 11. 2019.

Shromáždění GEKE###

Rada nominovala dva delegáty na Shromáždění GEKE od 5. do 8. 3. 2020 do Karlsruhe v Německu: Petr Raus a David Beňa.

Diskuse o Mariánském sloupu###

Rada vzala na vědomí dopis Tomáše Dittricha ohledně Mariánského sloupu adresovaný Radě Církve bratrské. V souvislosti s obsahem dopisu Rada deklaruje, že se jí snaha o obnovu Mariánského sloupu nelíbí. Současně ale nepokládá za přiměřené, aby církev vstupovala do jednání mezi Magistrátem a spolkem pro obnovu sloupu.

Rada TWR###

Rada souhlasí s navrženou kandidaturou Libora Trousila jako kandidáta členství v Radě TWR-CZ.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie