iNform 08/2019

4. 11. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, říjen 2019

Noví vikáři###

Rada vedla postupně tři rozhovory s bratřími, kteří se přihlásili do vikariátu – s Petrem Luhanem z Čelákovic, Markem Valdou z Děčína a Benjaminem Kaletou z Prahy 2. Všichni tři byli do vikariátu přijati.

Zhodnocení pastorálky###

Rada děkuje odboru OMAR za uspořádání pastorálky. Do budoucna Rada doporučuje užší komunikaci Odboru pro vzdělávání předem s organizátory pastorálek. Před zahájením pastorálky uvést téma a cíle a po jejím ukončení zveřejnit vyhodnocení pastorálky.

Výroční konference 2021 v Hradci nad Moravicí###

Kazatel sboru CB Opava Matúš Kušnír nabídl možnost uspořádání výroční konference v roce 2021 na zámku v Hradci nad Moravicí. Předběžný termín: 14.–15. 5. 2021. Rada s návrhem souhlasí a pověřila ředitelku kanceláře, aby zahájila koordinaci se Sborem CB v Opavě.

Rozhovor se zástupci ETS###

Rada přijala na svém jednání dva zástupce ETS – ředitele Miloše Poborského a místopředsedu Rady ETS Jana Jackaniče. Projednali návrhy, které vycházejí z aktuálního Akčního plánu rozvoje ETS 2019–2026. Škola je ve fázi přípravy studie proveditelnosti pro uvažované otevření nového oboru Praktická teologie nebo Teologie služby. ETS žádá Radu CB o jmenování jednoho zástupce Rady CB, který by s Radou ETS na přípravě nového oboru od počátku spolupracoval. Rada nabídku užší spolupráce s ETS na přípravě nového praktického oboru přijala a zástupce zvolí na svém listopadovém zasedání.

Osamostatnění stanice v Šumperku###

Rada projednala možnosti osamostatnění stanice v Šumperku, která je zatím součástí Sboru CB ve Vsetíně – Maják, a vzniku nového sboru CB v Šumperku. Odbor pro vzdělávání doporučuje vznik sboru pod metodickým a duchovním vedením zkušeného externího (doprovázejícího) kazatele. Rada CB souhlasí s tímto návrhem a připraví konferenční návrh na osamostatnění sboru v Šumperku.

Jmenování zástupce zřizovatele do správní Rady Diakonie CB###

Rada pověřuje ředitelku kanceláře Rady CB Renátu Ulmannovou, aby byla zástupcem Rady CB ve Správní radě Diakonie CB.

Databáze tipů na sborovou dovolenou###

Rada by ráda pomohla sborům v hledání míst k realizaci sborových dovolených. Proto navrhla vytvoření databáze míst, která bude rozesílána na sbory jako pomůcka při hledání lokalit. Každoročně po letních prázdninách v září Rada prostřednictvím své kanceláře osloví sbory s přehledovou tabulkou k doplnění doporučeného místa, ubytovacích kapacit a hodnocením kvality. Výsledné databáze budou po zpracování získaných informací rozeslány kazatelům a hospodářům jednotlivých sborů.

Valné shromáždění ERC###

Rada pověřuje k zastupování RCB na valném shromáždění ERC delegáty: Davida Nováka, Petra Rause a Aleše Čejku. Valné shromáždění ERC se bude konat 26. 11. 2019 v ústředí ČCE Jungmannova.

připravil Bronislav Matulík

Pastorální konference##

Letošní zářijovou pastorálku připravil Odbor pro manželství a rodinu a nazval ji „Manželství a rodina, ohrožený druh, který stále žije!“. Vymezený prostor byl velmi široký, přednášky i semináře se proto soustředily na nejčastější problémy našich rodin a jejich kořeny. Zřetelně přitom bylo pamatováno i na obecný stav společnosti, ve které žijeme a jejíž jsme součástí.
Ohlasy, které se dostaly k Odboru pro vzdělávání či k Radě CB, byly většinově pozitivní a vděčné, přesto se objevilo i nemálo výhrad. Vesměs vytýkaly nedostatek biblické práce, výraznou přítomnost informací ze světského prostředí (data statistických šetření), nedostatečnou integraci psychologie a teologie, případně příliš silné soustředění na člověka.
Navzdory těmto hlasům setrvává Rada CB nadále na stanovisku, že by se lednová a zářijová pastorálka měly svým charakterem lišit: lednová by měla zůstat teologičtější, studijnější, podzimní by měla především otevírat oči, abychom vnímali, čím se zabývá a třeba i trápí ten který odbor či seniorát. Ano, někdy se nás pak víc dotknou i problémy světa, to ale považujeme za potřebné. Jsme přece posláni být světu solí, která se ve svém prostředí zcela rozpouští, aniž by ovšem ztrácela svou chuť a sílu.
Podzimní pastorální konference by měly spíš nastolovat témata, která pak kazatelé dotáhnou třeba na seniorátních setkáních. Možná bylo chybou, že to na začátku konference zřetelně nezaznělo, očekávání se pak někdy minulo s realitou, i když ta nabídla mnoho užitečných podnětů.

Petr Raus

Program Jeremiáš##

Učitelé poznávají svoji roli v Božím příběhu
Křesťanský spolek Celým srdcem otevírá od února 2020 program pro učitele Jeremiáš. Účastníci budou postupně nacházet odpovědi na otázky, jaká je role učitele v Božím příběhu, jak přinášet do školy křesťanské hodnoty nebo jak komunikovat s dětmi i kolegy z celého srdce. Program je otevřen pro všechny, kteří chtějí růst v oblasti křesťanské pedagogiky, ať už pedagogické vzdělání mají, nebo nemají (například rodiče domškoláků).
Program tvoří společné reflexe pedagogické činnosti, setkání se zajímavými hosty, exkurze do inspirativních škol a kurzy Škola – místo milosti, Výchova jako dobrodružství, Škola s hodnotami VOSK (vztahovost, odvaha, svoboda, kreativita). Důležitou součástí programu jsou také duchovní formace Proces Celým srdcem, které se zaměřují na hlubší poznání Božího srdce, sebe sama i druhých.
Štěpánka Urbánková, účastnice pilotního ročníku Jeremiáše, o programu říká: „Křesťanská pedagogika pro mě dostala zcela nový rozměr. Program ve mně probudil touhu stát se učitelkou a zároveň odvahu to uskutečnit. Nadchlo mě, že to, co jsem nejprve viděla jako hezkou teorii, někdo už dávno v Česku převedl do praxe a já mám výsadu se u něj inspirovat.“
Program Jeremiáš připravuje tým vznikající školy Celým srdcem, který k programu uvádí: „Přejeme si, aby jádrem naší školy bylo blízké společenství učitelů a to nevznikne jen tak. Náš tým se jej učí vytvářet díky Procesu Celým srdcem, a proto usilujeme, aby jím mohli projít i budoucí učitelé naší školy. Také chceme najít a upevnit společné základy v křesťanské pedagogice a naučit se (sebe)reflexi. Ke společné cestě zveme i učitele, kteří mají zájem o program Jeremiáš, ale učit v naší škole nechtějí.“
V neděli 24. listopadu jste zváni na ochutnávku Procesu Celým srdcem a celého programu Jeremiáš. Akce se bude konat od 14 do 18 hodin v prostorách CB Praha 13 (Mukařovského 1986/7; metro B – Luka). Podrobný harmonogram i přihlášky do programu Jeremiáš (do 30. 11.) najdete na www.celymsrdcem.cz/jeremias.

Dana Koutecká

Prohlášení ERC k antisemitismu##

Řídicí výbor Ekumenické rady církví (ERC) se na svém jednání 18. a 19. září 2019 zaobíral otázkou antisemitismu.
Jsme si vědomi hluboké provázanosti s historií a duchovní tradicí židovství, se kterým naše církve sdílejí nejen víru v jediného Boha, ale i Hebrejskou bibli, která je jako Starý zákon nedílnou součástí křesťanského Písma svatého.
V loňském roce jsme si zavedení nové tradice tzv. Červené středy připomněli židovsko-křesťanskou modlitbou, průvodem a červeným nasvícením bohoslužebných staveb a dalších památek pronásledování věřících ve světě a v tomto kontextu vnímáme i problematiku antisemitismu jako specifické formy nenávisti. V letošním roce chceme v tradici Červené středy pokračovat.
Zvláště vděčná je ERC za skutečnost, že Federace židovských obcí je od počátku 90. let jejím členem-pozorovatelem. Tyto téměř tři dekády vzájemné úzké spolupráce byly mimořádně obohacující pro všechny zúčastněné strany a odrazily se v řadě společných aktivit, které přesáhly hranice jednotlivých církví a náboženských společností a oslovovaly i širší veřejnost. V otázkách duchovní služby se spolupráce odehrává zejména ve věznicích a nemocnicích.
Víme, že v některých evropských zemích dochází k enormnímu nárůstu projevů antisemitismu, ať už v jeho klasické podobě, nebo ve formě takzvaného nového antisemitismu, který má kořeny v izraelsko-palestinském konfliktu.
Ekumenická rada církví proto rozhodně odmítá antisemitismus ve všech jeho podobách.

Řídící výbor Ekumenické rady církví

Fotografie