iNform 09/2019

2. 12. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, listopad 2019

Rozhovory se zástupci sboru CB Plzeň###

Rada vedla rozhovor nejprve s kazatelem Zdenkem Šplíchalem a statutáry sboru, a následně s novým vikářem Danielem Šrámkem o situaci plzeňského sboru, o přípravách založení sboru na Slovanech a o pokračující činnosti sboru v Doudlevecké. Rada sboru následně napsala doporučení možností, jak vznik nového sboru a zabezpečení stávajícího sboru co nejlépe provést.

Žádosti o zřízení nových sborů CB###

Rada projednala žádosti o zřízení sborů CB v Plzni na Slovanech, v Berouně a v Šumperku. Rada podá květnové Konferenci návrh na zřízení těchto sborů.

Zřízení přidruženého korejského sboru###

Na základě jednání zástupců korejského sboru The Bethel Church a předsednictva Rady CB byl předložen konferenční návrh na zřízení nového přidruženého korejského sboru CB v Praze 6.

Zrušení korejského sboru CB v Praze - The Chapel Prague###

Předsednictvo Rady CB jednalo s kazatelem korejského sboru CB v Praze – The Chapel Prague, který prakticky zanikl. Rada předloží Konferenci návrh zrušení tohoto sboru.

Prodloužení mandátu druhého kazatele na Žižkově – M. Žemličky###

Na základě jednání s žižkovským staršovstvem Rada schválila žádost tohoto staršovstva o prodloužení mandátu kazatele Michala Žemličky o další 2 roky do roku 2021. Na členském shromáždění proběhne v této věci hlasování.

Účast na pastorálkách: vedoucí stanic, ordinovaní atd.###

Rada projednala a schválila možnost účasti vedoucích stanic a koordinátorů stanic na pastorálních konferencích s tím, že jejich účast hradí sbory a bude omezena kapacitou konferenčního místa.

Funkční období seniorů###

Funkční období seniorů po úpravě Řádu na konferenci 2019 je nyní čtyřleté. Rada rozhodla, že se to vztahuje na funkční období vždy po nové volbě. Stávající senioři ještě dokončí tříletý mandát.

Místo konání pastorálky v září 2020###

Rada projednala možnosti uspořádat podzimní pastorálku v Ostravě vzhledem k lepší dostupnosti pro slovenské účastníky. Ukázalo se však, že v Ostravě není vhodné místo. Proto i v roce 2020 se uskuteční pastorální konference s manželkami v hotelu Jezerka na Seči v termínu 21. – 23. 9. 2020.

Prodej modlitebny CB v Kladně###

Rada souhlasí s prodejem modlitebny Sboru CB v Kladně. Získané prostředky sbor použije na stavbu nové modlitebny.

Prodloužení pracovního poměru celocírkevních pracovníků###

Rada souhlasí s prodloužením pracovního poměru celocírkevních pracovníků Daniela Jokla (dorost) a Ondřeje Svatoše (mládež) do konce funkčního období, na které byli zvoleni, tedy do 31. 8. 2021.

Potvrzení mandátu kazatele sboru CB Praha 4 – Šeberov###

Dne 20. 10. 2019 proběhlo hlasování o setrvání kazatele Roberta Harta ve sboru CB v Praze 4 – Šeberov po 12 letech za účasti Davida Nováka. Mandát byl jednoznačně potvrzen.

Jan Talán – zvolen seniorem seniorátu SČ a Vysočina###

Dne 10. 10. 2019 proběhla volba seniora v seniorátu Střední Čechy a Vysočina za účasti Petra Rause. Zvolen byl kazatel Jan Talán s platností od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2023.

Jindřich Koudela – mandát člena Rady ETS###

Rada CB jmenuje bratra Jindřicha Koudelu za člena Rady ETS na další pětileté funkční období od 1. ledna 2020.

Rada TWR-CZ###

Rada CB vzala na vědomí, že Rada TWR-CZ přijala kazatele Libora Trousila za kandidáta členství v Radě TWR-CZ.

Společné jednání Rady a seniorů##

Vize Rady###

Předseda David Novák připomenul vizi Rady na období jejího čtyřletého působení. Především připomenul touhu a záměr, aby aspoň 60 % lidí v našich sborech se nejen účastnilo nedělních bohoslužeb, ale i během týdne studovalo Písmo. V té věci vidí Rada naději v širší spolupráci s ETS, kde mj. vzniká plán otevření nového oboru se zaměřením na praktickou teologii. Obavu předseda Rady vyjádřil v tom, zda Církev bratrská zvládne svou rozkročenost, která s sebou nese napětí, zda se podaří udržet jednotu církve. V České republice jsme svědky toho, že se denominace dělí a štěpí. Úkolem seniorů a Rady je být sjednocujícím prvkem. Největší potenciál seniorů je v pastýřské službě kolegům kazatelům.

Celoživotní vzdělávání kazatelů###

Změnil se program celoživotního vzdělávání kazatelů. Zůstává povinná účast na pastorálkách a využívání studijního volna. ETS připraví nabídku literatury mj. vycházející i z potřeb kazatelů. Nový program předpokládá jednodenní vzdělávací setkávání kazatelů jednou za rok. Setkávání by probíhala na seniorátech.

Mapování historie doby totality###

Rada se seniory diskutovala ještě včas (či na poslední chvíli) zpracovat život církve v době komunistické totality. Původní myšlenka byla sbírat materiál k pozdějšímu zpracování. Čas ale tlačí, protože se ztrácejí zdroje, pamětníci. Zveřejnění by nastalo až po vyhodnocení. Rada stanoví zadání tématu historikům a pokusí se nalézt konkrétní osoby, které by mohly tuto studii pro církev připravit.

Účast seniorů na jednáních Rady###

Rada projednala se seniory jejich účast na jednání Rady, která je daná úpravou Řádu CB. Senioři budou předem informováni o programu a podle potřeby budou jednotlivě zváni na jednání, případně sami vyjádří zájem se zúčastnit jednání Rady. I nadále se bude uskutečňovat pravidelné setkání seniorů s Radou při listopadovém jednání.

Soužití české a slovenské části CB###

Proběhla široká diskuse na téma soužití republikových částí naší církve. Zazněl návrh promyslet nějaký nový projekt setkávání, např. dvoudenní konference na Moravě, pozvat na to celou církev a v rámci programu vyčlenit část k jednání pro delegáty.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie