INform 2018/10

7. 1. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, prosinec 2018

Rozhovor s Pavlem Králem###

Rada vedla rozhovor s bratrem Pavlem Králem ze sboru Karlovy Vary. Bratr uvedl, že v něm dozrálo poznání, že jej Pán Bůh pozval ke službě. Rada bratrovu nabídku přijala, ale rozhodla, že se nejdříve musí najít sbor, kde by vikariát při zaměstnání mohl začít, takže zatím nebylo stanoveno datum zahájení vikariátu. Pokud sbor nebude nalezen, posune se zahájení vikariátu na dobu, kdy bude možné opustit civilní zaměstnání.

Rozhovor s Pavlem Homolkou###

Rada vedla rozhovor s bratrem Pavlem Homolkou ze sboru Liberec. Bratr pověděl, že byl sborem osloven, zda by nechtěl dělat kazatele. Zprvu to odmítal, ale pak si uvědomil, že je to obrovská milost, že když Pán Bůh povolává, tak i pomůže a obavy vyřeší. Ve sboru v Liberci vidí potenciál služby, ale nepodmiňuje svoji činnost pouze tímto sborem. Rada souhlasila s přijetím bratra do vikariátu od 1. 4. 2019.

Volba kazatele v Hrádku###

Staršovstvo sboru v Hrádku se obrátilo na Radu s prosbou o provedení volby kazatele Josefa Sliže jako správce sboru. Rada pověřila Tadeáše Filipka, aby se s místopředsedou staršovstva spojil a dohodl provedení volby ve sboru.

Vizitační zprávy###

Rada projednala a schválila zprávy z vizitací sborů: Benátky nad Jizerou, Horní Suchá, Ostrava, Ústí nad Labem, Praha 4 -Šeberov a Náchod.

Přímé přenosy bohoslužeb ČRo###

Rada vzala na vědomí plánované přenosy bohoslužeb Českého rozhlasu, na CB připadají termíny 10. 3. a 15. 12. s připomínkou, že v CB bývají v neděli 15. 12. 2019 v mnoha případech dětské vánoční slavnosti.

Volba Dalimila Staňka ve Zlíně###

Rada vzala na vědomí, že dne 25. 11. 2018 byl zvolen kazatel Dalimil Staněk za správce sboru ve Zlíně s nástupem v létě 2020.

Volby seniorů###

Rada vzala na vědomí, že Robert Hart byl opětovně zvolen a pokračuje od 1. 11. 2018 ve funkci seniora Pražského seniorátu.

Rada vzala na vědomí, že Petr Šimmer byl opětovně zvolen a pokračuje od 1. 11. 2018 ve funkci seniora seniorátu Severní Čechy.

Služební cesta Romana Touška###

Rada souhlasí se služební cestou Romana Touška do Norska ve dnech 13. a 14. 12. 2018 na pozvání českého velvyslance k vykonání adventní bohoslužby pro krajany.

Zpráva z Leuenberského synodu###

Petr Raus a Tadeáš Filipek informovali o setkání Leuenberského synodu. Petr Raus byl zvolen na dva roky předsedou synodu.

Konference v Senátu###

Konference pod názvem Církve ve střední Evropě o převratném roce 1918, konané v Senátu ČR dne 14. 12. 2018 k příležitosti výročí založení ČCE, se žádný zástupce CB nezúčastní. Církev bratrská bude mít zastoupení až na oslavách následující neděli 16. prosince, kterých se zúčastní bratr předseda David Novák.


Rozhovor s Romanem Kyselou – ředitelem Diakonie CB###

Rozhovor s kazatelem Romanem Kyselou proběhl po krátké době jeho činnosti ve funkci ředitele Diakonie CB (od 1. 9. 2018). Bratr uvedl, že ještě nemá kompletní poznatky z celé šíře služby. Uvedl, že překvapením bylo, že současně byly nově ve funkci další pracovnice i účetní. Podařilo se mu rozjet veškeré grantové projekty na další rok činnosti. Uvedl informace ze středisek, které se potýkají s personálním nedostatkem.
Dále vyslovil prosbu, zda by bylo možné sbírku, která je organizovaná ke konci kalendářního roku, přesunout na začátek roku. V Diakonii existuje Fond rozvoje pro podporu sociální práce nebo některé Pobočky Diakonie a bratr by rád vytvořil Fond pomoci pro tíživé sociální situace.
Byl přizván do strategického týmu pro směřování ETS a stojí o to rozvíjet spolupráci mezi Diakonií a ETS. Další oblastí je spolupráce mezi LRS a Diakonií.
Rada projednala a navrhuje, aby sbírka na Diakonii zůstala v dosavadním termínu, aby ale Diakonie do příští prezentace zahrnula informaci, že sbírky budou z důvodu přesahu přes roční období zasílány na účet Rady a Rada je hromadně zašle Diakonii až počátkem následného roku.

Určení příplatků mentorů###

Rada projednala seznam vikářů a jejich mentorů a souhlasila s úpravou a změnou předpisů týkajících se financování mentoringu. V předpise Financování vikariátu bude tato změna: „Mentorovi může ve výjimečných případech náležet za vedení vikáře odměna, jejíž výši a pravidla přiznání stanoví směrnice Rady CB.“ Ve mzdovém předpise pak citace: „Příplatek za mentoring vikáře lze přiznat pouze v mimořádných případech, kdy mentor není kazatelem ve služebním poměru nebo mentoring probíhá za mimořádných podmínek. O jeho přiznání rozhoduje Rada CB.“

Diakonská ordinace mongolskému kazateli###

Rada schválila návrh staršovstva Sboru CB v Praze 4 – Jižní Město na udělení diakonské ordinace bratru Munkh-Erdene (Munkuš) Turmunkh. Bratr přijel do Prahy v roce 2008 jako jeden z prvních mongolských křesťanů v České republice. Založil mongolsky mluvící sbor v Praze, který vede, a pomohl při vzniku nových společenství mongolských křesťanů v Písku, Havlíčkově Brodě, Zruči nad Sázavou, České Lípě, Pardubicích, Litoměřicích a v Mladé Boleslavi. Je jedním ze zakladatelů nové biblické školy v Evropě pro mongolské věřící a patří k evropským vedoucím mongolské křesťanské diaspory v Rakousku, Německu, Maďarsku, Francii, Švédsku a Velké Británii.

Návrh na památník smíření###

Na valném shromáždění ERC 20. 11. 2018 byl schválen návrh na vytvoření památníku smíření: Vzhledem k blížícímu se výročí poprav 27 představitelů stavovského odboje na Staroměstském náměstí a v návaznosti na bohoslužbu smíření k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa navrhuje Valné shromáždění ERC, aby na místě bývalého mariánského sloupu na Staroměstském náměstí vznikl symbolický památník smíření.

Bronislav Matulík


Komentář k rozdělení v BJB##

Dne 3. listopadu letošního roku oznámily čtyři sbory a jedna kazatelská stanice Bratrské jednoty baptistů, že ze společenství BJB vystupují. Za hlavní konkrétní výhrady jsou v textu prohlášeny odklon od autority Písma svatého, ztráta jednoznačnosti v učení o ospravedlnění pouze z víry, ztráta jednoty a neschopnost zachovat čistotu církve.
Dělení církve a ztráta bratrských vztahů jsou vždycky bolestnou záležitostí. Pokud takové excesy vyplynou z duchovní nezralosti mladých konvertitů, dají se ještě pochopit s nadějí, že je vliv Božího Ducha ještě srovná (Fp 3,15). Pokud s nimi přicházejí křesťané, kteří by už měli být dospělými v Kristu (1K 14,20), schopnost chápat značně slábne.
Pokud bychom zůstali jen u hlavních nadpisů jednotlivých výhrad, mohly by se nám i líbit. Pokud se ale ponoříme do jejich rozvedení v dalším textu a pokud je srovnáme s realitou života většiny baptistických sborů, měli bychom velmi zpozornět. Spíš než touhu po věrnosti Písmu tu člověk objevuje snahu vměstnat Písmo do člověčích hranic. Nejde tu o Písmo samo, ale o „biblické učení“, „biblickou pravdu“ a o „nebiblickou rozmanitost“ oproti „biblické jednotě“. Ztráta jednoznačnosti v učení o ospravedlnění z víry je prokazována členstvím v ERC, ztráta jednoty je zdůvodněna neschopností sjednotit se na evangeliu, aniž by se řeklo, co se tím vlastně myslí.
Úhrnem se ukazuje, že podstatou problému není zápas o věrnost Písmu, ale o věrnost jednomu konkrétnímu způsobu jeho čtení a výkladu. Zdá se, že tu narážíme na vliv amerického kazatele Johna F. MacArthura. Sám bych ten vliv označil za zhoubný.
Písmo samo je pestré, rozmanité, živé. Má svoji dynamiku, Božskou i lidskou stránku. Jistě je neomylnou, dostatečnou a srozumitelnou pravdou Božího zjevení, k jeho správnému pochopení a aplikaci v životě je ale třeba nechat se vést Duchem svatým, samo není textem magickým. Prohlášení vystupujících sborů BJB je voláním po statickém Bohu a po unifikované církvi jediného střihu. Takového vnímání Písma nás Pán Bůh chraň!

Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie