iNform 2019/01

4. 2. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, leden 2019

Rozhovor s Pavlem Bischofem###

Rada vedla předordinační rozhovor s vikářem Pavlem Bischofem z Trutnova. Bratr uvedl, že od narození žije v jednom sboru, jeho vztah k němu se prohlubuje a myslí si, že má ještě co svému sboru dávat. Dále uvedl, že pokud obdrží signál, je připraven se stěhovat a odejít i na jiné místo. Rada souhlasí s podáním návrhu na ordinaci na konferenci v květnu 2019.

Rozhovor Milošem Poborským###

Na jednání Rady byl pozván Miloš Poborský, ředitel ETS. Předseda mu poděkoval za dosavadní pozitivní ohlasy, které na jeho adresu už zazněly. V rozhovoru ředitel prezentoval informace, které obdržel na seniorátech. Dále informoval o personální situaci v ETS s tím, že se bude více zaměřovat na prezentaci školy, aby měla více studentů, neboť s tím souvisí také její financování. Učitelský sbor bude nutné posílit. Dále se zaměří na informace, kolik kazatelů prošlo ETS, aby mohl podat správné informace. Rada byla informována, že ETS obdržela zajímavý grant, ve kterém mohou ovlivnit postavení VOŠ. Společně s Radou CB bude nadále hledat náplň nově vzniklého Vzdělávacího institutu ETS. Rada CB bude usilovat o přesun rozumného maxima vzdělávacích aktivit pod hlavičku ETS, což umožní lepší využití vzdělávacího potenciálu církve.

Rozhovor s Pavlem Světlíkem###

O rozhovor v Radě požádal bratr Pavel Světlík jako člen výboru Sdružení Chvaly. Týkal se dořešení některých otázek ohledně LRS Chvaly. Zmínil předně dodatek ke smlouvě, což bere jako osobní závazek, který už musí být dořešen. Hovořil o narovnání vztahů v areálu Chvaly. Informoval o připravovaném etickém kodexu, který po editaci bude zaslán Radě CB. Protože bratr Orawski sdělil, že už nebude vystupovat za Radu CB, když už není jejím členem, požádal bratr Světlík, aby Rada stanovila svého zástupce do Sdružení Chvaly. Vzhledem ke změně ve funkci ředitele Diakonie CB oslovili už také nového ředitele s žádostí o spolupráci. Člena Rady, který by zastupoval Radu CB ve výboru Sdružení Chvaly, zatím Rada neurčila. Rada pověřila ředitelku, aby se jako host účastnila jednání Sdružení Chvaly po dobu prvního pololetí roku 2019.

Příprava Výroční konference###

Rada projednala návrhy na přípravu konference v květnu v Praze 5 na Smíchově. Vzhledem k dobrému ohlasu seminářů na minulé konferenci doporučuje, aby byly zachovány čtyři semináře. Hodnocení Rady doporučuje zachovat v minulé podobě, tj. aby si delegáti ve skupinách pohovořili o vybraných tématech k hodnocení práce Rady. Vzhledem k tomu, že program připravuje Předsednictvo, předseda zkontaktuje Petra Geldnera a projedná s ním tyto návrhy.

Administrace Horní Suchá###

Na žádost sboru byl kazatel Roman Toušek od 1. 2. 2019 jmenován administrátorem sboru Horní Suchá.

Pastorálka v lednu###

Rada projednala připravený program pastorálky na téma Duchovní autorita a projednala i pravidla účasti na pastorálních konferencích vzhledem k zájmu dalších účastníků.

40 dní s Biblí – informace###

Kazatel David Beňa připravil materiál k akci 40 dní s Biblí s názvem Jste pokřtěni v Krista (Malý křestní katechismus). Rada program a podklady schválila a sekretariát je rozešle kazatelům a na sbory.

Mentoring vikářů###

Rada jmenovala mentorem Jevhena Fursova kazatele Romana Touška. Ondřeji Paulusovi kazatele Jana Talána. Pavlu Homolkovi kazatele Daniele Fajfra. Pavlu Maňáskovi kazatele Martina Běle.

Termíny zasedání RCB v roce 2019###

Rada projednala a schválila termíny zasedání v roce 2019 včetně výjezdních zasedání, v červnu by se uskutečnilo společné jednání se slovenskou Radou v Hustopečích.

Sazba při použití soukromého vozidla###

Bez ohledu na vyhlášku 333/2018 Sb. o změně sazeb náhrad za použití osobního vozidla ke služebním účelům Rada rozhodla, že dosavadní paušální sazba při použití soukromého vozidla pro služební účely na rok 2019 bude zachována ve výši 6,- Kč/km.

Letovice – projekt Fabrika pro Elim###

Předseda Rady informoval, že byl seznámen s projektem Elimu Letovice, o. p. s., na koupi budovy pro práci s mládeží, a tuto akci podpořil. Na návrh předsedy Rada CB souhlasí s poskytnutím finančního daru organizaci ve výši 50.000 Kč z fondu Podpora.

Zprávy celocírkevních pracovníků###

Rada vzala na vědomí zprávy celocírkevních pracovníků Davida Beni, Daniela Jokla a Jany Matulíkové za poslední čtvrtletí roku 2018.

Bronislav Matulík

NOVOROČNÍ SLAVNOST###

Televizní přenos z CB Černošice
Novoroční ekumenická slavnost byla letos přenášena z modlitebny Církve bratrské v Černošicích. Co to pro nás znamenalo? Co je smyslem takového přenosu a jak vzniká?
Z pohledu zákona má přenos jakékoli bohoslužby sloužit k uspokojování potřeb křesťanské části publika a k prevenci společenských konfliktů vzájemným poznáváním rozmanitých částí společnosti. To je možné podepsat. I my rádi doručíme bohoslužbu k lůžkám nemocných či do domácností těch, kteří nemohou fyzicky navštívit shromáždění. Stejně tak si vážíme možnosti představit spoluobčanům způsob, jakým žijeme a jakým ve shromážděních projevujeme svou víru. Kromě toho tu ale vnímáme i příležitost ke zvěstování evangelia. I když je mediální zvěstování omezeno na sdělení slova a liturgickou kulturu, což jsou v současné době trochu problematické nástroje zvěstování (slova ztratila věrohodnost a v médiu chybí osobní kontakt a možnost vhledu do reálného života Kristových svědků), jejich cena je přesto stále ještě velmi vysoká. Jak píše apoštol Pavel: „Jen když se jakýmkoli způsobem (…) zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.“ I nejméně sledovaný televizní pořad má násobně větší publikum než kazatel na kazatelně kteréhokoli českého sboru. To má svou hodnotu.
Televizní praxe ukázala, že publikum oceňuje určitý liturgický charakter, který vyrůstá z tradice a má nějakou tvář. Ekumenické akce bývají zřejmě vnímány spíše jako divadlo na oko, a to není tolik vítáno. Z tohoto důvodu rozhodl Řídící výbor Ekumenické rady církví, že letošní slavnost bude připravena jako bohoslužba hostitelské církve s ekumenickými hosty. Průběh bohoslužby se neměl přizpůsobovat počtu hostů a kazatelem měl být vedoucí představitel hostitelské církve.
David Novák jako kázající navrhl téma naděje se základním příběhem ochrnutého muže z páté kapitoly Lukášova evangelia. Scenárista připojil další texty a připomínku osobnosti, která bude mít v letošním roce výročí – o zařazení takového připomenutí prosila Ekumenická rada. Volba padla na básníka a laického kazatele Gerharda Tersteegena, jehož některé písně dodnes zpíváme. Jednak je jeho letošní výročí velmi kulaté, zemřel před 250 lety, jednak jsme tím připomněli pietistický, probuzenecký charakter naší církve, který nechceme opouštět.
Scenárista následně připravil liturgickou osnovu, která vycházela ze zvyklostí Církve bratrské, a oslovil vedoucí představitele členských církví ERC, jestli by byli ochotni se novoroční slavnosti zúčastnit a případně se i aktivně ujmout některé části bohoslužby. Shodou okolností se stalo, že možnost aktivní účasti vyšla na všechny členské církve ERC a na církev římskokatolickou, pasivními účastníky zůstaly církve mající v ERC status pozorovatelů.
Počátkem října navštívil televizní štáb černošickou modlitebnu. Vyjasnilo se postavení kamer i další detaily průběhu přenosu, domluvila se technická zkouška. Následně byl dokončen scénář i s předpokládanými časovými mezníky a 1. ledna 2019 se v 18 hodin mohla rozsvítit červená světla. Přenos začal.

Petr Raus

Aktuální informace z ETS###

Nabídku kurzů otevřených pro veřejnost pro jarní období naleznete na webu ETS, záložka Nabídka kurzů. Pro inspiraci zde uvádíme dva: Kurz Biblická interpretace začíná už 16. 2., vyučuje Mgr. Peter Cimala, Th.D., DiS. Druhý přináší aktuální a potřebné téma Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty, začíná 14. 6., vyučují PhDr. Dalimil Staněk, DiS. a Daniel R. Green, Ph.D.
ETS a ČEA pro vás společně připravili další ročník oblíbeného Evangelikálního fóra, tentokrát na téma Revitalizace církve. Fórum proběhne ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2019 v Praze. Veškeré informace a přihlášku naleznete na www.evangelikalniforum.cz.
Termíny přijímacích zkoušek ETS na příští školní rok jsou 17. 6. a 26. 8. Zájemce o studium také srdečně zveme na dny otevřených dveří. První proběhnou už 16. a 20. 2. Získáte na nich veškeré potřebné informace: podrobnosti o studijních plánech, možnostech návazného VŠ studia, informace o systému odborných praxí, o možnostech ubytování denních studentů a řadu dalších potřebných informací. V případě zájmu se můžete podívat i do výuky. Další termíny dnů otevřených dveří naleznete na internetových stránkách školy, je ale možné domluvit si i individuální návštěvu. Zájemcům, kteří o studiu teprve uvažují, nabízíme i možnost osobního rozhovoru. Pomůžeme vám formou koučinkového rozhovoru ujasnit si, která škola by pro vás byla nejlepší.
Podrobnější informace ze života školy i institutu přináší zpravidla v lednu, květnu a září informační bulletin Dynamis. Najdete zde aktuality, co se připravuje, příběhy studentů i absolventů nebo třeba úvahy předních církevních vedoucích. Kromě tištěné verze, která je k dispozici na pastorálkách CB a Nedělích ETS, lze Dynamis získat jako PDF online na webu školy – stačí zadat do okénka vyhledávání slovo Dynamis a pak přejít do online archivu. Zájemci, kteří chtějí dostávat pravidelně Dynamis mailem, si jej mohou objednat na adrese: info@etspraha.cz. Do budoucna plánujeme elektronickou verzi Dynamisu také rozesílat na sbory.

Miloš Poborský, ředitel ETS

Fotografie