iNform 2019/02

27. 2. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, únor 2019

Rozhovor s Ondřejem Svatošem###

Rada vedla rozhovor s Ondřejem Svatošem, celocírkevním pracovníkem pro mládež. Uvedl, že společná služba je velmi motivující, budují společenství, kde se spolu všichni cítí dobře. Vzdělávací akce Studna je dobrá, ale zapojuje se pouze jedna třetina mládeží. Pozitivní ohlasy mají Regiony (zatím šest regionů – míst, kde je koordinátor, který se setkává s vedoucími mládeží). Věří, že do dvou let bude více zaběhnuté vzdělávání vedoucích mládeží.
Informoval o akci ČEA, která organizovala setkání vedoucích odborů z mládeží více církví (mladí neřeší hranice mezi církvemi). Někde funguje spojení vedoucích mládeží mezi církvemi. Připravuje se sjezd mládeží Brodfest v říjnu.
Jako výzvu uvedl, že chybí určitý trénink lidí, kteří jsou ve staršovstvech sborů. Uvítal by podobnou aktivitu, jakou dělá odbor pro mládeže, motivace, vedení atp.

Předordinační rozhovor s Václavem Andršem###

Vikář Václav Andrš slouží ve stanici Šumperk spadající pod sbor Vsetín Maják. Uvedl, že se v průběhu vikariátu hodně změnilo. Oceňuje větší váhu církve i dokumentů, které na stanici využili třeba v případě řešení některých kázeňských problémů. Stanice Šumperk se v budoucnosti hodlá osamostatnit a později i zakládat další stanice. Bratr přemýšlí o dalším studiu a vzdělávání, k čemuž jej předseda Rady motivoval. Rada souhlasila s podáním návrhu na ordinaci na konferenci v květnu 2019.

Příprava Konference (náměty na semináře)###

Předseda připravil několik námětů na semináře na květnovou Konferenci. Rada se shodla na těchto tématech: Kazatel a staršovstvo, Církev pro hříšníky, Pravdivost v lásce (versus milosrdenství), Modlitební zápas (prostor k modlitbám za církev – moderovaná hodina).

Reflexe pastorálky###

Členové Rady pozitivně zhodnotili lednovou pastorálku v Havlíčkově Brodě, která se věnovala tématu Autorita v církvi.

40 dní s Biblí pro děti 2019###

Rada projednala připravený materiál Dětského odboru na 40 dní s Biblí 2019 pro děti, materiál schvaluje a nechává jej rozeslat na sbory.

Kontakty na sborové pracovníky###

Místopředseda Petr Raus informoval, že Dětský i Dorostový odbor by chtěly mít kontakty na sborové pracovníky na webu. Po projednání bylo dohodnuto, že udržovat kontakty je možné samostatně, nikoliv přes web.

Volba kazatele v Hrádku###

Rada vzala na vědomí, že v Hrádku byl zvolen do služby správce sboru kazatel Josef Sliž s nástupem od září 2019.

Informace o nabytí domu v Hranicích###

Připravuje se darovací smlouva o nabytí ideální poloviny domu v Hranicích od města Hranice, po dvaceti letech od povodní na Moravě. Rada doporučuje zvážit provoz domu a konzultovat se sborem nebo případně s Elimem Hranice, poté jednat i s vlastníkem druhé poloviny.

Žádost o odklad splátek ze sboru Litomyšl###

Rada projednala žádost litomyšlského sboru o odklad splátek do Fondu Waderovy nadace o jeden rok z důvodu investice do vzduchotechniky v budově kostela sboru. Rada souhlasí.

Žádost sboru Brno-Betanie o podporu vikáře###

Rada projednala žádost sboru Brno-Betanie o podporu vikáře Aleše Navrátila z vikářského fondu. Rada schvaluje poskytnutí částky 150.000 Kč sboru Brno-Betanie. Zároveň však bude sbor informován, že v případě, že by vikář byl později ve sboru ordinován, bude sbor tuto částku vracet.
připravil Bronislav Matulík

Alfa kurzy###

Milí přátelé,
rád bych předal prosbu z vedení Alfa kurzů, které jsou důvěrně známé i mnohým našim sborům. V současné době Alfa působí na mnoha místech republiky, což je dobrá zpráva. K této své jistě dobré činnosti by však potřebovala člověka-koordinátora, který by se této službě mohl věnovat na plný nebo alespoň částečný úvazek. Z ekonomických důvodů to ale zatím nejde.
Rada CB se rozhodla podpořit kurzy Alfa jednorázovým darem 20.000 Kč v únoru 2019 z fondu Podpora.
Proto bychom rádi pozvali sbory k finanční podpoře Alfy. Vedení Alfa kurzů vyjádřilo touhu, aby případná podpora byla třeba i menší, ale dlouhodobá.
Za Radu CB David Novák

Pomoc súdánským křesťanům pokračuje###

Od 27. ledna do 4. února 2019 jsme s MUDr. Vítem Šmajstrlou podnikli průzkumnou výpravu do Jižního Súdánu. Občanská válka oficiálně skončila, ale stále ještě jsou lokality, kde ozbrojenci přepadávají. Těm jsme se s Bernardem, arcibiskupem episkopální církve, vyhýbali. Země je zdevastovaná. Pokud však mír vydrží, je naděje na zlepšení. Proto jsme se dohodli na ukončení potravinové pomoci. (Ve spolupráci Spolku pro Jižní Súdán s Krmte hladové a s Diakonií CB se za dva roky podařilo dopravit do Toritu a distribuovat potřebným šest kontejnerů kukuřičné mouky a výživného „rizota“. To byla obrovská pomoc, za kterou jsou velice vděčni.)
Po dvou letech překlenutých humanitární pomocí se vracíme k hlavnímu poslání naší misie, a tím je biblické vyučování, výchova učedníků a evangelizace. V Ame jsme za 50 USD koupili pozemek asi 2,5 km2 s ruinami bývalého uprchlického tábora v zarostlé buši. Tam chceme vybudovat víceúčelový areál s biblickou školou, ubikacemi, sirotčincem, základní školou, klinikou, políčky k samozásobování… Práce na prvním objektu už jsme zahájili.
Několik dní jsme pobyli v kmeni Ofirika, kde máme rozvinutou holistickou misii. Přivezli jsme kufr léků pro kliniku. MUDr. Šmajstrla věnoval čas právě klinice, kterou vede zdravotní sestřička Joan. Zúčastnili jsme se slavnostního otevření prvního sboru ve vesnici Tabwor. Kostelík z klacků, hlíny a trávy narvaný domorodci. Zpěv při bubnech, tance, modlitby, kázání evangelia… zkrátka veliká radost a vděčnost Bohu za jeho požehnání a milost. Před necelými pěti lety jsme tam přišli s Františkem Kaštilem jako první misionáři a tři roky zde zakládá sbor mladý učitel z Ugandy Jonáš Aruho. Shromáždění bylo radostné, ale služba je hodně náročná. Proto jsme se zvlášť věnovali Joan a Jonášovi při sdílení, povzbuzení a při modlitbách. A nejen jim, také Solomonovi a Kennedymu, mladým, perspektivním a osvědčeným služebníkům.
Nejvíce času jsme ale strávili s arcibiskupem Bernardem v jednáních a plánování. Rádi bychom ještě letos v létě uspořádali výpravu týmu z České republiky, ale v tuto chvíli je ve hře stále příliš mnoho neznámých. Odevzdáváme se v tom Božímu vedení.
Rostislav Staněk

EKUMENA###

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019
Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR, zveme k připojení k Noci kostelů 2019, která se bude konat v pátek 24. 5. 2019. Jako v předchozích letech bude opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitků…
K přihlášení kostela do Noci kostelů je třeba:
1.) respektovat cíle a teze projektu,
2.) vytvořit a realizovat vlastní program,
3.) vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do 10. března 2019.
Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2019 a k aktualizaci informací o kostele. Více informací naleznete na www.nockostelu.cz.
Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala na půl milionu návštěvnických vstupů ve více než 1 500 kostelích.
Připravil Aleš Čejka

100 let od vzniku ČCE
Téměř na den přesně před sto lety se ve Smetanově síni pražského Obecního domu zahajoval generální sněm, během kterého došlo ke spojení českých sborů dvou evangelických církví v jednu jedinou – Českobratrskou církev evangelickou (ČCE). V neděli 16. prosince se tu faráři a kurátoři ČCE ze sborů z celé republiky opět setkali. Tentokrát aby si s vděčností tuto událost i celou stoletou historii připomněli.
Večerem s lehkostí a humorem provázeli Jan Blahoslav (Luboš P. Veselý) a Jan Amos Komenský (Vladimír Hauser). Vedle hostů z domácí i zahraniční ekumeny a veřejného života navštívil slavnostní shromáždění i generální tajemník Světové rady církví Olav Fykse Tveit. Ten ve svém pozdravu poděkoval za spolupráci a zmínil, že ČCE je sice malým, ale velmi viditelným společenstvím věřících, které umí svou aktivitou a svědectvím povzbudit a inspirovat i řadu dalších církví v Česku i ve světě.
Duchovní rozměr shromáždění nabídla pobožnost farářky Marty Židkové i četná hudební vystoupení Evangelického chóru pod vedením manželů Moravetzových. Přítomné pozdravil prostřednictvím videonahrávky také bratr Jan Pokorný, stoletý „vrstevník“ církve a dlouholetý brněnský farář v tamějším Betlémském kostele v Brně I.
Historickou a společenskou reflexi poskytl prof. Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v přednášce Církev stoletá. V závěru zazněla Symfonie č. 9 e moll – Dvořákova Novosvětská v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.
Celým večerem se v osobních rozhovorech nesla především radost a vděčnost za celý rok oslav, který mohli bratři a sestry společně prožít. Ve shromážděních, při koncertech, v rozhovorech, modlitbách… Ať už při četných akcích v jednotlivých sborech či na velkém čtyřdenním setkání v Pardubicích koncem září. Přetrvává vděčnost za to, že se českobratrští evangelíci jako společenství mohli znovu sejít u Kristova prostřeného stolu, slavit bohoslužby, potkávat se, radovat se a svědčit o Pánu. Tak jak to činí už sto let.
Videozáznam i fotografie ze slavnostního večera jsou k dispozici na webu www.100letcce.cz.
Jiří Hofman ČCE

Fotografie