iNform 2019/03

25. 3. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, březen 2019

Příprava na Konferenci CB###

Rada rozhodla o tématech seminářů na Konferenci v květnu:
• Kazatel a staršovstvo – Petr Grulich, David Novák;
• Církev pro hříšníky – Bronislav Matulík, Tomáš Holubec;
• Pravdivost v lásce (versus milosrdenství) – Petr Raus, Jaroslav Pokorný;
• Modlitební zápas (modlitby za církev) – Roman Toušek.

Informace z korejského sboru Dejvice###

Předseda Rady informoval o bohoslužbě v korejském sboru v Dejvicích, na kterou byl pozván. Při diskuzi o možnostech zařazení pod CB mu bylo sděleno, že se korejští bratři a sestry ztotožňují s naší Ústavou a Vyznáním víry. Potřebují však vědět, co by to obnášelo, pokud by chtěli být sborem CB. O možném přidružení bude Rada nadále jednat.

Odbor pro zakládání sborů a stanic###

Rada jmenovala předsedou Odboru pro zakládání sborů a stanic Petra Dvořáčka. Členy tohoto odboru jsou: David Novák, Tomáš Holubec, Tomáš Grulich, Matúš Kušnír, Bedřich Smola, Mark Potma a Aleš Kratochvíl. Rada potvrdila složení tohoto odboru.

Žádost o posun volby seniora###

Rada obdržela dopis seniora Ernesta Welszara ze seniorátu Jižní Čechy s žádostí o prodloužení mandátu seniora. Mandát seniora končí k 30. 6. 2019 a seniorátní shromáždění je svoláno až v listopadu. Rada žádost projednala, ale nemá pravomoc měnit Řád správy CB. Pokud seniorát nezvolí seniora do 30. 6., bude do doby nové volby seniorát bez seniora.

Informace ze setkání statutárních zástupců sborů CB###

Petr Raus informoval o setkání statutárních zástupců sborů CB, které proběhlo dne 23. 2. 2019 v Soukenické. Na setkání měl ředitel ETS prezentaci školy, návazně proběhl rozhovor nad konferenčními návrhy o financování školy. Účastníci probírali i další hospodářské záležitosti a odjížděli povzbuzení.

Vděčnost slovenské CB za pomoc s Odborem zakládání sborů###

Rada vzala na vědomí dopis slovenské Rady CB, v němž děkuje za pomoc kazatele Tomáše Grulicha ve slovenském Odboru pro zakládání sborů. Dopis bude podle prosby předsedy Rady slovenské části CB přeposlán Odboru pro zakládání sborů (a tím i Nadačnímu fondu nových sborů) a Odboru pro obnovu sborů na vědomí.

Výroční zpráva CB za rok 2018###

Rada projednala a schválila připravenou výroční zprávu o činnosti, kterou vyžaduje církevní zákon a která se poskytuje Ministerstvu kultury ČR. Dále projednala zprávu o činnosti, která bude po doplnění údajů na konci března zařazena do brožury pro Konferenci CB.

Informace o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu 2019###

Rada projednala hospodaření ústředí CB za rok 2018 a současně schválila připravený rozpočet na rok 2019. Zpráva o hospodaření bude včetně tabulek zařazena do brožury na Konferenci v květnu.

Administrace Liberce###

Rada jmenovala kazatele Pavla Urbana administrátorem sboru Liberec na dobu od 1. 4. do 31. 8. 2019. Zároveň souhlasila s ukončením pracovního poměru kazatele Pavla Urbana dohodou k 31. 3. 2019 na jeho žádost v souvislosti s odchodem do důchodu.

Zaměstnání misijních pracovníků Vsetín-Maják###

Sbor Vsetín-Maják požádal o prodloužení pracovního poměru Petra Uhříka (na plný úvazek) a Tomáše Kadlece (na 0,5 úvazek) do 31. 12. 2020, přičemž oba pracovní poměry jsou nyní na dobu určitou, a to do 30. 4. 2019.

Stavba v Olomouci###

Předseda Stavebního odboru informoval, že sbor v Olomouci se rozhodl nekupovat novou nemovitost, ale vrací se k myšlence rekonstrukce stávajícího objektu sboru.

Doplnění odboru mládeže###

Roman Toušek informoval, že by Odbor mládeže potřeboval zvýšit počet svých členů. Podle dosavadních podmínek mají odbory maximálně 7 lidí. Záležitost bude projednána na příštím zasedání.

Předordinační rozhovor s Danielem Litvanem###

Rada vedla rozhovor s vikářem Danielem Litvanem, kterého Odbor pro vzdělávání doporučuje k ordinaci. Vikář informoval o svém postavení vikáře na malé stanici v Orlové, kde vyrůstal. Během vikariátu promýšlel, zda je schopen vést společenství, ale dostal ujištění, že mnoho věcí se dá naučit a osvojit. Dále uvedl, že jej těšilo pastýřské doprovázení lidí. Po studiu na fakultě uvažuje o navazujícím studiu na TCMI. Cítí se ujištěn Pánem Bohem a lidmi kolem, že do té služby má jít. Také Sbor CB v Havířově jej jednoznačně doporučil. Rada souhlasila s podáním návrhu na ordinaci na konferenci v květnu 2019.

Rozhovor s Petrou Kašperovou a její diakonská ordinace###

Na základě doporučení Sboru CB Praha 5 – Smíchov byla pozvána k rozhovoru Petra Kašperová. Sestra uvedla, že už ve sboru v Klatovech prožívala radost a smysl v pastorační práci. Na pastorálce kazatelů ji oslovil kazatel Daniel Smetana, který jí službu kaplana v nemocnici doporučil. Začala tedy jezdit do Nemocnice Na Homolce jako dobrovolník, Daniel Smetana ji doprovázel. Nemocnice Na Homolce potvrdila zájem o její službu. Je vedena jako osobní asistent kaplana. Do nemocnice chodí dva dny v týdnu, její službu podporuje Sbor CB Smíchov. Rada udělila Petře Kašperové diakonskou ordinaci a na konferenci v květnu bude ordinována.

Rozhovor s Renátou Ulmannovou###

K rozhovoru byla do jednání Rady pozvána Renáta Ulmannová, kandidátka na funkci ředitele kanceláře Rady CB. Sestra představila svůj profesní život i duchovní směřování. Uvedla, že po určitém zklamání z jiné církve nebyla členem žádné denominace, osobní víru v Krista ale nikdy neztratila. Nyní se přihlásila k členství do Sboru CB v Černošicích. V pracovním životě už 15 let řeší evropské dotace, a to nejen pro podnikatele, ale i pro neziskový sektor. Z dob studia v Brně zná Církev bratrskou. Uvedla, že z hlediska perspektivy nástupu do práce nemá žádné omezení, je připravena i na dlouhodobější zaměstnání. Je jí známa i okolnost, že první etapa pracovního poměru je uzavírána na dobu určitou. Rada přijala Renátu Ulmannovou do pracovního poměru od 1. 5. 2019 na půl úvazku (jako asistentku ředitelky) a od 1. 9. 2019 na plný úvazek (jako ředitelku), a to na dobu určitou do 31. 8. 2020.

Rozhovor s Danielem Joklem###

Rada vedla rozhovor s celocírkevním pracovníkem pro dorost Danielem Joklem. Informoval Radu o počtu dorostů, o kontaktech, o spolupráci s vedoucími dorostů, o podnětech ze sjezdu dorostů a o postupu při formování regionálního členění dorostové práce (tzv. sharewoody). Dále představil spolupracovníky v Dorostové unii a předal informaci o jednání s ostatními organizacemi, které pracují s dorostenci. Při diagnostikování potřeb v jednotlivých dorostech používá metodu Hradu: 1) vztahy, 2) vedoucí, 3) skupiny, 4) příběhy, 5) výlety, 6) služba, 7) rozmanitost.
Jako velmi přínosné se ukázalo pověření Rady, aby se stal členem Duchovní rady Skauta (některé naše dorosty už ve Skautu jsou). Bylo by velmi přínosné, aby se mnohé dorosty Skautem inspirovaly. Skaut má renomé, ví, jak přitáhnout děti, jak otevřít dorost v některém sboru a mít více dětí. Daniel Jokl se do Skauta přihlásil a chce projít všechny jejich kurzy. Doporučil, aby CB zřídila vlastní skautské středisko, do kterého může být zařazeno více dorostových skupin (družina 12 lidí, několik družin je oddíl, několik oddílů je středisko). Je to jedna z dobrých možností, jak pracovat s dorostem. Rada Danielu Joklovi udělila pověření k jednání o zřízení střediska Skauta.

Poděkování za dlouholetou práci ve Waderově nadaci a stavebním odboru##

K 1. 2. 2019 ukončil činnost v Radě Waderovy nadace její dlouholetý předseda a bývalý tajemník Rady CB Karel Fojtík.
Rada CB mu děkuje za jeho dlouhodobou svědomitou práci při zajišťování financování potřeb stavějících sborů a spolupráci s německou Waderovou nadací.
V současné době záležitosti Stavebního odboru i Rady Waderovy nadace řeší předseda stavebního odboru Tadeáš Filipek, člen Rady CB za nekazatele.
V záležitostech staveb se proto obracejte na něj (tel. 602 727 123, mail: tadeas.filipek@cb.cz).

připravil Bronislav Matulík

Fotografie