iNform 2019/04

26. 5. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Letovicích, duben 2019

Delegát na slovenskou Konferenci CB###

Výroční slovenská konference CB bude od 10. do 11. 5. 2019 v Prešově. Rada souhlasí s vysláním předsedy Davida Nováka.

Studijní volno kazatelů###

Rada schválila žádost o studijní volno kazatele Patrika Horváta ve dnech od 8. 7. do 27. 9. 2019 – tj. na tři měsíce. Taktéž schválila žádost Pavla Plchota o studijní volno od 1. do 30. 6. – tj. na jeden měsíc.

Prodloužení mandátu Libora Trousila###

Na základě projednaného a dobře připraveného přechodu kazatele Trousila z Litvínova do Mostu Rada schválila prodloužit bratru mandát správce sboru v Litvínově do konce roku 2019.

Příprava české Konference CB###

Rada vzala na vědomí Předsednictvem konference navržený program a projednala program obou pátečních a sobotní ranní bohoslužby.

Dohoda o nemocniční kaplanské péči###

Rada projednala Návrh dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví. Projednala připomínky ČCE a vyžádá si od ERC specifikaci požadavků na magisterský titul z oboru teologie.

Administrátor Sboru v České Skalici###

Místopředsedové Rady informovali o setkání s českoskalickým staršovstvem a o jejich žádosti, aby po odchodu kazatele Petra Asszonyi byl jmenován administrátorem kazatel Jiří Hofman. Rada souhlasí a bratra od 1. 6. jmenuje administrátorem sboru.

Sexuální zneužívání v církvi###

Dne 18. 6. 2019 od 14:00 do 18:30 hodin se uskuteční seminář na téma Sexuální zneužívání v církvi. Za Radu CB se zúčastní místopředseda Petr Raus.

Společná konference ČR a SK###

Společnou konferenci svolává příslušná Rada, v jejíž zemské působnosti se tato konference koná, a to ve spolupráci s ostatními Radami. Společná konference musí být řádně svolána alespoň čtyři měsíce před svým konáním a nejpozději do dvou měsíců od případné žádosti o její konání. Oznámení o svolání Společné konference musí být rozesláno na všechny sbory ve všech zemských církvích, musí v něm být uveden konkrétní termín, místo konání a základní body programu. Letos na podzim se bude konat v Českém Těšíně.

Jmenování členů odboru mládeže###

Odbor mládeže má v tuto chvíli 9 členů včetně předsedy Romana Touška. Úzké vedení tvoří: Roman Toušek + Ondřej Svatoš (Čechy), David Rajca (Morava), Marek Hutr (Praha); regionální pracovníci: Ester Pučálková (sbor Brno-Kounicova), Josef Swaczyna (Třinec-Lištná), Daniel Jurčo (sbor Ostrava), Filip Hradil (Hranice) a Petr Uhřík (Vsetín-Maják).

Hlasování o setrvání kazatele v Hradci Králové###

Členské shromáždění hlasováním 24. 3. 2019 schválilo setrvání kazatele Martina Legáta ve sboru v Hradci Králové.

Služební byty kazatelů###

Rada CB s ohledem na předání systemizace kazatelů, vikářů a dalších pracovníků do kompetence sborů, zrušila směrnici o služebních bytech v Církvi bratrské z roku 2014. Pro kazatele byla vydána nová směrnice Pravidla pro práci kazatelů a dalších pracovníků v Církvi bratrské, ve které je uvedeno, že služební byt zajištuje sbor nebo případně přispívá na služební bydlení. Pravidla budou dána k dispozici statutárním zástupcům sborů.

Administrace sboru Třinec-Lyžbice###

Rada vzala na vědomí, že k 30. 6. 2019 odchází do důchodu kazatel Slavoj Raszka. Rada jej od 1. 7. 2019 na další období jmenovala administrátorem sboru Třinec-Lyžbice.

Žádost o schválení služební cesty###

Rada schválila služební cestu kazatele Matúše Kušníra do Londýna. Výjezd bude v termínu 26. až 29. 4. 2019 spolu s nově zvoleným staršovstvem. Na výjezdním jednání staršovstvo povede koncepční rozhovor o směřování sboru, navštíví bohoslužby Hillsong Church a setká se s několika vedoucími různých křesťanských organizací (např. s Martinem Durhamem, ředitelem History Makers). Náklady spojené s výjezdem hradí sbor.

Rozhovor se staršovstvem v Letovicích##

Rada se na svém výjezdním zasedání v Letovicích setkala se staršovstvem sboru a s jeho administrátorem kazatelem Petrem Dvořáčkem.
Staršovstvo se sborem od loňského roku žijí úmyslem skupiny především mladých lidí vytvořit stanici letovického sboru přímo v Letovicích se zaměřením na misijní a sociální péči o mladé lidi ve městě. Za tím účelem se oddělilo 12 bratří a nyní za podpory administrátora jednají o způsobu a formě založení této nové práce. Jednání neprobíhají konfliktně ani vyhroceně, je ale cítit určitý smutek z toho, že jedna skupina chce dělat sborovou a misijní práci jinak než doposud. A také existuje obava, že by v sedmitisícovém městě nemuselo být dobře vnímáno, že by zde do budoucna existovaly dva sbory Církve bratrské.
Sbor po Velikonocích čeká vizitace a po ní zásadní jednání staršovstva s misijní skupinou. Rada vyzvala staršovstvo a letovický sbor, aby v každém případě, ať už bude výsledek jednání jakýkoliv, tuto misijní práci podpořili. Zároveň povzbudila staršovstvo, aby se mnohem více než na jednání o oddělení skupiny zaměřilo na dobrou práci ve sboru.

připravil Bronislav Matulík

Zprávy z Ekumenické rady církví v ČR###

Mediální komise ERC připravuje 22. studijní den ERC, jehož cílem je pomoci církvím a sborům srozumitelně komunikovat v médiích. Studijní den se bude konat ve čtvrtek 30. května 2019 v Evangelické církvi metodistické (Ječná 19, Praha 2). Mezi pozvanými hosty jsou například Patrick Diviš, kreativní producent tvůrčí skupiny náboženské tvorby České televize, a básník, spisovatel a publicista Petr Kukal, který spravoval twitterový účet ministerstva kultury a který v současnosti působí jako tiskový mluvčí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na studijní den jsou zváni všichni, kteří se v církvi a v místních sborech věnují komunikaci. Hlásit se mohou jak skupiny, tak i jednotlivci. Pozvánku, přihlášku a další informace naleznete na internetové stránce www.ekumenickarada.cz.

připravil Aleš Čejka

Fotografie