InForm 02/2020

2. 3. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, únor 2020

Předordinační rozhovory###

Rada vedle předordinační rozhovor s Tomášem Kolmanem, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr pochází z baptistického prostředí, později sloužit v KAMu a následně vstoupil do sboru CB v Opavě. Církev bratrská mu poskytuje stabilitu a vědomí jistoty v učení a řádu. Bratr velmi ocenil vikariátní praxi v Litomyšli a na Praze 13, ze kterých načerpal užitečné zkušeností. Rada doporučuje Tomáše Kolmana k ordinaci za kazatele Církve bratrské.
Rada vedle dále předordinační rozhovor s Danielem Šrámkem, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je v současné době vikářem ve sboru CB v Plzni na Doudlevecké při svém civilním zaměstnání. S manželkou na modlitbách získali jednotu pro plnou službu ve sboru v Plzni, což obnáší opuštění stávajícího zaměstnání, vlastního bydlení v Praze a přestěhování s rodinou do Plzně. Rada doporučuje Daniela Šrámka k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

Nová komise pro Řád###

Rada vzala na vědomí, že z původních členů Komise pro Řád je ochotno znovu kandidovat 5 bratrů: Petr Geldner, Pavel Chráska, David Kašper, David Novák a Tomáš Pospíchal. Rada nyní bude hledat další členy komise, které předloží Konferenci ke schválení.

Volby, hlasování a instalace###

Rada pověřila:
Tadeáše Filipka k volbě kazatele Jakuba Vrtani v Třinci – Sosna dne 16. 2. 2020
Petra Rause k volbě kazatele Tomáše Holubce v Litvínově dne 7. 6. 2020
Petra Rause k instalaci Jana Asszonyi v Olomouci dne 20. 9. 2020
Bronislava Matulíka k hlasování o setrvání v Praze 3 – Žižkově dne 15. 3. 2020
Za předpokladu schválení ordinace Tomáše Trávníčka Bronislav Matulík domluví volbu a následnou instalaci Tomáše Trávníčka za 3. kazatele ve sboru CB na Soukenická.

Zhodnocení pastorální konference###

Rada CB zhodnotila pastorální konferenci, která proběhla v lednu v Havlíčkově Brodě a vzala na vědomí některé připomínky. Kladně byla přijata svědectví v rámci tématu Má cesta s Kristem. Hlavním tématem příští pastorální konference by mělo být „Způsob četby Písma.“

Administrace Sboru CB v Neratovicích###

Rada CB pověřila Petra Grulicha administrací Sboru CB v Neratovicích od 1. 7. 2020.

Uvedení do vikariátu###

Rada vzala na vědomí, že sbor v Horních Počernicích přijme vikáře Benjamina Kaletu, administrátorem byl pověřen Pavel Mošner a mentorem Michal Žemlička. Uvedením bratra do vikariátu ve sboru v Horních Počernicích Rada pověřila Petra Grulicha.
Rada vzala na vědomí, že sbor CB v Neratovicích přijme vikáře Pavla Krále, administrátorem byl pověřen Petr Grulich a mentorem Pavel Plchot. Uvedením bratra do vikariátu ve sboru v Neratovicích Rada pověřila Petra Grulicha.
Rada pověřila Petra Asszonyi administrátorem a Petra Dvořáčka mentorem vikáře Antonína Šedy ve Sboru CB v Letovicích. Uvedením bratra do vikariátu ve sboru v Letovicích Rada pověřila Petra Rause.

Psychologické posudky vikářů###

Rada souhlasí s tím, aby bratr Samuel Jindra prováděl psychologické posudky po bratru Jindřichu Kabátovi. Setkání s vikáři se budou odehrávat v Pardubicích.

Praxe vikářů v hospici Červený Kostelec###

Rada vzala na vědomí změny v hospici Červený Kostelec, který dosud poskytoval praxe pro vikáře a  pověřila Petra Rause k jednání s dalšími možnými poskytovateli vikariátních praxí v zařízeních poskytujících sociální a zdravotní služby.

Návrh na revizory hospodaření Rady CB###

Rada souhlasí s navrženými kandidáty Janou Bíbovou a Jiřím Šrámkem na revizory hospodaření Rady CB pro další čtyřleté období 1. 6. 2020 do 31. 5. 2024. Navržení kandidáti jsou dosavadními revizory CB a kandidaturu přijali.

Policejní kaplani###

Rada vzala na vědomí návrh dohody mezi ERC a ČBK o způsobu pověřování policejních kaplanů a dalších náležitostech jejich služby.

Překlad J. Kubový - Prešov###

Rada CB vzala na vědomí žádost slovenského Sboru CB v Prešově o souhlas k vydání slovenského předkladu knihy Wernera de Boora „Jak je tomu s Duchem svatým“, který vychází z českého překladu Jaroslava Kubového, jež vydala Rada Církve bratrské v Praze 1979 pro vnitřní potřebu svých pracovníků (čj. 1/79 z 1. 2. 1979). Rada jako vydavatel publikace, ze které vychází slovenský předklad díla souhlasí s využitím publikace v českém jazyku pro pořízení slovenského překladu. S ohledem na autorská práva však doporučuje, aby se Sbor v Prešově obrátil přímo na potomky Jaroslava Kubového a žijící dědice Wernera de Boora.

Mikisková Lenka###

Rada souhlasí s uzavřením „Dohody o podmínkách výkonu práce na jiném místě než pracovišti zaměstnavatele“ s Lenkou Mikiskovou a zřízením tzv. Home office na Moravě. Zároveň souhlasí s Náhradou nákladů (elektřina, vytápění, voda, apod.) v domácím prostředí za stejných podmínek jako u celocírkevních pracovníků s platností od 1. 3. 2020.

Oslavy 100 let ECM###

Rada pověřila Bronislava Matulíka zastupovat CB na oslavách 100 let ECM, které se budou konat 3. 10. 2020.

připravil Bronislav Matulík

Zbožnost a její projevy###

Pastorální konference 27. - 29. ledna 2020
Lednová pastorální konference kazatelů Církve bratrské byla nadepsána „Zbožnost a její projevy, aneb Co fedruje Krista“. V jejím úvodu se David Beňa zastavil u samotného pojmu „zbožnost“. Analýzou originálních pojmů biblického textu ukázal její šíři. Zdůraznil, že křesťanská zbožnost žije z Krista, v Kristu a pro Krista. Na základě obrazu z Isenheimského oltáře ilustroval rozmanitost zbožnosti i oprávněnost a potřebu této rozmanitosti.
První přednáška pak byla věnována historii evangelikálního hnutí, protože jako Církev bratrská se k této podobě zbožnosti hlásíme. Zdeněk Vojtíšek připomněl jeho kořeny a prošel celým jeho vývojem. Mluvil o specifickém rysu evangelikalismu: Nejde jen o to, čemu věříme, ale jak věříme. Nejde jen o pravdu, ale o aktivní přesvědčení.
Druhá přednáška, kterou v úterý dopoledne přinesl Daniel Pastirčák, vyšla z Pavlova obrazu dvou Adamů. Zbožnost se netýká jen toho, co si myslím a co dělám. Jde o to, kým jsem. Upozornil na rozdíl mezi instrumentální zbožností Kainovou (Bůh se mu stal prostředkem k dosažení prospěchu) a existenciální zbožností Ábelovou (kterému šlo o Boha kvůli Bohu samotnému). Zbožnost představil Daniel jako život otevřený věčnosti, kdy v pokání odevzdáváme všechnu tíhu prvního Adama Bohu a přijímáme do sebe obraz Adama druhého, aby se nakonec Bůh stal vším ve všem.
Na tuto přednášku navázala svědectví několika kazatelů, kteří mluvili o své osobní cestě s Kristem. Toto sdílení života a zkušeností s Pánem Bohem se ukázalo být velmi osvěžujícím.
V závěrečné přednášce ve středu oslovil posluchače David Novák. Připomněl kazatelům, že naši kvalitu nepůsobí slova, ale činy. Jde o pravdu, ale i o pokoru. Jde o pravdu žitou, ne deklarovanou. Služba Bohu nemůže vycházet z pouhé doktrinální znalosti o Bohu. Potřebujeme zlomené srdce. Jde o život s Bohem, o Boha ve mně.
Odjížděl jsem z pastorálky s vděčností. S díky Pánu Bohu, který bere vážně naše vnímání, který oslovuje naše srdce, vstupuje do našich všedních dní a žije náš život s námi.
Petr Raus

Exekuce###

Usnesení Valného shromáždění Ekumenické rady církví k ekonomické spravedlnosti a problematice exekucí:
Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR se znepokojením sledují problematiku předlužení a exekucí a jejich dopady do sociální a rodinné oblasti života. Přestože uznává důležitost osobní odpovědnosti dlužníků a nesnímá z nich odpovědnost, vyzývá ERC k odpovědnosti i věřitele a  apeluje na představitele politického života, aby se zasadili o spravedlivější úpravu problematiky exekucí. V naději, kterou dává Kristus, se chtějí církve ERC tváří v tvář tomuto závažnému problému zasazovat o takovou společnost, v níž nikdo nemůže zůstat bez naděje.
ERC v ČR

Fotografie