InForm 02/2020

2. 3. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, únor 2020

Předordinační rozhovory

Rada vedle předordinační rozhovor s Tomášem Kolmanem, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr pochází z baptistického prostředí, později sloužit v KAMu a následně vstoupil do sboru CB v Opavě. Církev bratrská mu poskytuje stabilitu a vědomí jistoty v učení a řádu. Bratr velmi ocenil vikariátní praxi v Litomyšli a na Praze 13, ze kterých načerpal užitečné zkušeností. Rada doporučuje Tomáše Kolmana k ordinaci za kazatele Církve bratrské.
Rada vedle dále předordinační rozhovor s Danielem Šrámkem, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je v současné době vikářem ve sboru CB v Plzni na Doudlevecké při svém civilním zaměstnání. S manželkou na modlitbách získali jednotu pro plnou službu ve sboru v Plzni, což obnáší opuštění stávajícího zaměstnání, vlastního bydlení v Praze a přestěhování s rodinou do Plzně. Rada doporučuje Daniela Šrámka k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

Nová komise pro Řád

Rada vzala na vědomí, že z původních členů Komise pro Řád je ochotno znovu kandidovat 5 bratrů: Petr Geldner, Pavel Chráska, David Kašper, David Novák a Tomáš Pospíchal. Rada nyní bude hledat další členy komise, které předloží Konferenci ke schválení.

Volby, hlasování a instalace

Rada pověřila:
Tadeáše Filipka k volbě kazatele Jakuba Vrtani v Třinci – Sosna dne 16. 2. 2020
Petra Rause k volbě kazatele Tomáše Holubce v Litvínově dne 7. 6. 2020
Petra Rause k instalaci Jana Asszonyi v Olomouci dne 20. 9. 2020
Bronislava Matulíka k hlasování o setrvání v Praze 3 – Žižkově dne 15. 3. 2020
Za předpokladu schválení ordinace Tomáše Trávníčka Bronislav Matulík domluví volbu a následnou instalaci Tomáše Trávníčka za 3. kazatele ve sboru CB na Soukenická.

Zhodnocení pastorální konference

Rada CB zhodnotila pastorální konferenci, která proběhla v lednu v Havlíčkově Brodě a vzala na vědomí některé připomínky. Kladně byla přijata svědectví v rámci tématu Má cesta s Kristem. Hlavním tématem příští pastorální konference by mělo být „Způsob četby Písma.“

Administrace Sboru CB v Neratovicích

Rada CB pověřila Petra Grulicha administrací Sboru CB v Neratovicích od 1. 7. 2020.

Uvedení do vikariátu

Rada vzala na vědomí, že sbor v Horních Počernicích přijme vikáře Benjamina Kaletu, administrátorem byl pověřen Pavel Mošner a mentorem Michal Žemlička. Uvedením bratra do vikariátu ve sboru v Horních Počernicích Rada pověřila Petra Grulicha.
Rada vzala na vědomí, že sbor CB v Neratovicích přijme vikáře Pavla Krále, administrátorem byl pověřen Petr Grulich a mentorem Pavel Plchot. Uvedením bratra do vikariátu ve sboru v Neratovicích Rada pověřila Petra Grulicha.
Rada pověřila Petra Asszonyi administrátorem a Petra Dvořáčka mentorem vikáře Antonína Šedy ve Sboru CB v Letovicích. Uvedením bratra do vikariátu ve sboru v Letovicích Rada pověřila Petra Rause.

Psychologické posudky vikářů

Rada souhlasí s tím, aby bratr Samuel Jindra prováděl psychologické posudky po bratru Jindřichu Kabátovi. Setkání s vikáři se budou odehrávat v Pardubicích.

Praxe vikářů v hospici Červený Kostelec

Rada vzala na vědomí změny v hospici Červený Kostelec, který dosud poskytoval praxe pro vikáře a  pověřila Petra Rause k jednání s dalšími možnými poskytovateli vikariátních praxí v zařízeních poskytujících sociální a zdravotní služby.

Návrh na revizory hospodaření Rady CB

Rada souhlasí s navrženými kandidáty Janou Bíbovou a Jiřím Šrámkem na revizory hospodaření Rady CB pro další čtyřleté období 1. 6. 2020 do 31. 5. 2024. Navržení kandidáti jsou dosavadními revizory CB a kandidaturu přijali.

Policejní kaplani

Rada vzala na vědomí návrh dohody mezi ERC a ČBK o způsobu pověřování policejních kaplanů a dalších náležitostech jejich služby.

Překlad J. Kubový - Prešov

Rada CB vzala na vědomí žádost slovenského Sboru CB v Prešově o souhlas k vydání slovenského předkladu knihy Wernera de Boora „Jak je tomu s Duchem svatým“, který vychází z českého překladu Jaroslava Kubového, jež vydala Rada Církve bratrské v Praze 1979 pro vnitřní potřebu svých pracovníků (čj. 1/79 z 1. 2. 1979). Rada jako vydavatel publikace, ze které vychází slovenský předklad díla souhlasí s využitím publikace v českém jazyku pro pořízení slovenského překladu. S ohledem na autorská práva však doporučuje, aby se Sbor v Prešově obrátil přímo na potomky Jaroslava Kubového a žijící dědice Wernera de Boora.

Mikisková Lenka

Rada souhlasí s uzavřením „Dohody o podmínkách výkonu práce na jiném místě než pracovišti zaměstnavatele“ s Lenkou Mikiskovou a zřízením tzv. Home office na Moravě. Zároveň souhlasí s Náhradou nákladů (elektřina, vytápění, voda, apod.) v domácím prostředí za stejných podmínek jako u celocírkevních pracovníků s platností od 1. 3. 2020.

Oslavy 100 let ECM

Rada pověřila Bronislava Matulíka zastupovat CB na oslavách 100 let ECM, které se budou konat 3. 10. 2020.

připravil Bronislav Matulík

Zbožnost a její projevy

Pastorální konference 27. - 29. ledna 2020
Lednová pastorální konference kazatelů Církve bratrské byla nadepsána „Zbožnost a její projevy, aneb Co fedruje Krista“. V jejím úvodu se David Beňa zastavil u samotného pojmu „zbožnost“. Analýzou originálních pojmů biblického textu ukázal její šíři. Zdůraznil, že křesťanská zbožnost žije z Krista, v Kristu a pro Krista. Na základě obrazu z Isenheimského oltáře ilustroval rozmanitost zbožnosti i oprávněnost a potřebu této rozmanitosti.
První přednáška pak byla věnována historii evangelikálního hnutí, protože jako Církev bratrská se k této podobě zbožnosti hlásíme. Zdeněk Vojtíšek připomněl jeho kořeny a prošel celým jeho vývojem. Mluvil o specifickém rysu evangelikalismu: Nejde jen o to, čemu věříme, ale jak věříme. Nejde jen o pravdu, ale o aktivní přesvědčení.
Druhá přednáška, kterou v úterý dopoledne přinesl Daniel Pastirčák, vyšla z Pavlova obrazu dvou Adamů. Zbožnost se netýká jen toho, co si myslím a co dělám. Jde o to, kým jsem. Upozornil na rozdíl mezi instrumentální zbožností Kainovou (Bůh se mu stal prostředkem k dosažení prospěchu) a existenciální zbožností Ábelovou (kterému šlo o Boha kvůli Bohu samotnému). Zbožnost představil Daniel jako život otevřený věčnosti, kdy v pokání odevzdáváme všechnu tíhu prvního Adama Bohu a přijímáme do sebe obraz Adama druhého, aby se nakonec Bůh stal vším ve všem.
Na tuto přednášku navázala svědectví několika kazatelů, kteří mluvili o své osobní cestě s Kristem. Toto sdílení života a zkušeností s Pánem Bohem se ukázalo být velmi osvěžujícím.
V závěrečné přednášce ve středu oslovil posluchače David Novák. Připomněl kazatelům, že naši kvalitu nepůsobí slova, ale činy. Jde o pravdu, ale i o pokoru. Jde o pravdu žitou, ne deklarovanou. Služba Bohu nemůže vycházet z pouhé doktrinální znalosti o Bohu. Potřebujeme zlomené srdce. Jde o život s Bohem, o Boha ve mně.
Odjížděl jsem z pastorálky s vděčností. S díky Pánu Bohu, který bere vážně naše vnímání, který oslovuje naše srdce, vstupuje do našich všedních dní a žije náš život s námi.
Petr Raus

Exekuce

Usnesení Valného shromáždění Ekumenické rady církví k ekonomické spravedlnosti a problematice exekucí:
Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR se znepokojením sledují problematiku předlužení a exekucí a jejich dopady do sociální a rodinné oblasti života. Přestože uznává důležitost osobní odpovědnosti dlužníků a nesnímá z nich odpovědnost, vyzývá ERC k odpovědnosti i věřitele a  apeluje na představitele politického života, aby se zasadili o spravedlivější úpravu problematiky exekucí. V naději, kterou dává Kristus, se chtějí církve ERC tváří v tvář tomuto závažnému problému zasazovat o takovou společnost, v níž nikdo nemůže zůstat bez naděje.
ERC v ČR

Fotografie