inForm 03/2020

4. 4. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, březen 2020

Rozhovor o vikariátu###

Rada vedla rozhovor o vikariátu s Jakubem Mrázkem. Rada schválila vikariát Jakuba Mrázka s nástupem od 1. 8. 2020 ve sboru Ostrava-Trojka.

Nový kazatel sboru CB v Třinci-Sosně###

Rada vzala na vědomí, že kazatelem-správcem sboru CB v Třinci na Sosně byl 16. 2. 2020 zvolen bratr Jakub Vrtaňa. Předpokládaný nástup ve sboru Třinec-Sosna je 1. 9. 2020.

Zpráva předsedy Rady pro konferenci###

Rada vzala na vědomí zprávu předsedy Rady pro konferenci a současně navrhla témata čtyř seminářů, která vycházejí z předsednické zprávy. Navrhla rovněž jména vedoucích navrhovaných seminářů:
Duch doby (Bronislav Matulík, Petr Grulich), Etika (Petr Raus, Dušan Drabina), Jednota církve (David Novák, Roman Toušek) a Rizika (Tomáš Holubec, Jaroslav Pokorný).

Ustanovení sboru v Plzni na Slovanech###

Rada vzala na vědomí, že 5. 7. 2020 by mohla proběhnout volba kazatelů v obou sborech, na Doudlevecké i na Slovanech. Petr Raus ověří možnosti obou sborů a předá jim návrh možného harmonogramu procesu oddělení sborů po konferenci.

Studijní volno###

Rada schválila jeden měsíc studijního volna Milana Leta, Sbor CB Tábor, v termínu 7. 7. 2020 – 6. 8. 2020.
Rada schválila jeden měsíc studijního volna Radislava Novotného, Sbor CB Praha 1 – Soukenická, v termínu, který odsouhlasí staršovstvo sboru. Až bude znám přesný termín, bude staršovstvo informovat Radu.
Rada schválila tři měsíce studijního volna Jakuba Vrtani, Sbor CB Třinec, v termínu 1. 7. – 30. 9. 2020.

Výroční zpráva Rady pro konferenci###

Rada vzala na vědomí návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření Rady, kterou pro konferenci zpracoval tajemník Rady. Zpráva bude dopracována po uzavření účetnictví Rady.

Zpracování tématu CB v dobách totality###

Rada pověřila Bronislava Matulíka, aby konzultoval zpracování tématu CB v dobách totality s kazatelem Robertem Hartem, případně dalšími historiky a potenciálními zpracovateli.

Pověření René Sikory k dobrovolné duchovní službě ve věznici Mírov###

Rada vzala na vědomí pověření Reného Sikory k dobrovolné vězeňské službě ve Věznici Mírov a doporučení k jeho zařazení do VDP.

Žádost Odboru mládeže o finanční podporu###

Na základě žádosti předsedy Odboru mládeže Romana Touška Rada schválila mimořádný příspěvek Odboru mládeže na rok 2020 ve výši 80 000 Kč. Tímto rozhodnutím se navyšuje již původní schválená podpora na rok 2020 z říjnového jednání Rady (bod 271/2019). Celkově tedy odbor obdrží finanční podporu pro rok 2020 ve výši 140 000 Kč. V září může Odbor mládeže Radu požádat o případný příspěvek na rok 2021.

Služba bratra Munkh-Erdene Turmunkha###

Na základě žádosti Sboru CB v Praze 4 – Jižní město Rada souhlasí s vytvořením analytického účtu pro dary na službu bratra Munkuše v mongolské komunitě. Pro zasílání darů bude využit účet Rady u Fio banky s určeným speciálním variabilním symbolem. Kancelář dá tuto skutečnost sboru na vědomí. Petr Raus připraví krátký článek do iNFormu o službě Munkuše s uvedením čísla účtu a VS pro případné dary.

Rozhovor s vojenským kaplanem###

Rada vedla rozhovor s vojenským kaplanem Miloslavem Kloubkem, který poskytl informace o své službě, o možnostech do budoucna, o situaci v duchovní službě Armády ČR. Bratr se na pozvání armády rozhodl zůstat ve funkci až do svého odchodu do důchodu v roce 2024.
Rada velmi ocenila jeho přístup k navazování osobních vztahů s vojáky. Bratr vybídl členy Rady, aby církev vyhledávala a vysílala do služby vojenských kaplanů bratry i sestry s ohledem na to, že se Armáda bude v budoucnu zvětšovat, a již nyní je podstav kaplanů. Z 35 tabulkových míst jsou stále 2 místa neobsazena, a to také proto, že ERC vyžaduje pro kaplanskou službu vysokoškolské vzdělání.
Rada pověřila Petra Rause, aby na ERC projednal možnost změny, kdy by se vojenští kaplani nemuseli rekrutovat pouze z kazatelů, ale také z ordinovaných uvolněných diákonů s určitou praxí, což by vyžadovalo změnu smlouvy s ERC. Do hodnosti nadporučíka by stačilo dosažení bakalářského vzdělání. Změnu by bylo nutno projednat na výroční konferenci jako návrh Rady současně se zrušením podmínky dvouleté kazatelské praxe. Současně bude nutné dořešit otázku vysluhování svátostí kaplanem, který není ordinovaným kazatelem.

Rozhovor s celocírkevním pracovníkem pro mládež###

V rozhovoru s Radou bratr Ondřej Svatoš představil práci Odboru mládeže v uplynulém roce 2019. Jako velmi úspěšný byl vyhodnocen 2. ročník Brodfestu. Hojná účast na festivalu potvrdila, že napříč republikou existují mezi mládeží pěkné a funkční vztahy. Rozvíjí se decentralizovaná činnost v regionech a vzájemná meziregionální spolupráce. Odbor mládeže se soustředí především na podporu práce v regionech a na rozvoj úzké spolupráce s koordinátory regionů. Bratr ocenil ochotu sborů CB a jejich členů při organizaci Brodfestu. V budoucnu bude odbor potřebovat více placených pracovníků, kteří by se věnovali vedoucím mládeží. Stále je nedostatek koordinátorů v regionech. Dosavadní zkušenosti ukazují na to, že ve sborech, kde dobře fungují staršovstva, se také dobře rozvíjí mládež.

připravil Bronislav Matulík

Může z Poslanecké sněmovny vzejít co dobrého?###

Poslanecká sněmovna je v naší zemi známá nevybíravými diskusemi, osobními útoky, někdy za hranicemi vulgárnosti a sáhodlouhými obstrukcemi. Častěji si posteskneme, že kvůli mnoha sporům nejsou projednány zákony, které už čekají ve frontě příliš dlouho. Tím více potěší, když ze sněmovny zazní něco pěkného. Nebylo to sice právě jednání poslanců, ale pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a péčí Československé církve husitské proběhla 2. března 2020 krásná a důstojná oslava 170. výročí narození prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Po pozdravu předsedy sněmovny uvítal přítomné v zaplněném sále pražský biskup CČSH David Tonzar, který vyjádřil svůj osobní vztah k této významné události. Po něm se ujal první přednášky patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta. Ve svém slově se věnoval Masarykovým idejím a názorům v díle představitelů CČSH. Byli jsme seznámeni s mnoha Masarykovými názory a postoji, které našly odezvu v díle prvních patriarchů církve. Druhou přednášku přednesl prof. Pavel Hošek z ETF UK, který se zaměřil na tématiku národa a vlastenectví u T. G. Masaryka. Prošli jsme vyváženým přístupem prvního prezidenta naší země, který nepodcenil dějinnou roli českého národa, ale také ji nepřecenil a dovedl ji zasadit do kontextu společenství ostatních národů. Přítomní dobře v přednášce rozpoznali moudrost a vyváženost Masarykových přístupů, důraz na ryzí vlastenectví a odmítnutí ztřeštěného a neplodného vlastenčení. Masarykův přístup představuje moudrý a vyrovnaný přístup k těmto živým otázkám dnešní doby. Národ se nemá rozpustit v globálním kotli národů, ale zachovat si svou svébytnost a sloužit ostatním národům svým specifickým obdarováním. Krásný prožitek aktuálních přednášek byl umocněn vynikajícím vystoupením Pěveckého sdružení moravských učitelů. Zazněly písně Bedřicha Smetany, J. B. Foerstera, Leoše Janáčka a také lidové písně z Moravy, které náš první prezident měl rád. Vše, co zaznělo, bylo oceněno přítomnými mohutným potleskem a vytvořilo atmosféru vděčnosti za dobře připravený program a za připomenutí krásného odkazu jednoho ze zakladatelů Československa, a tím i naší demokracie.
Pavel Černý

Fotografie