inForm 06/2020

6. 6. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha květen 2020

Nové svolání Výroční konference###

Rada svolává Výroční konferenci na sobotu 27. 6. 2020. Materiály ke konferenci dostanou sbory a delegáti jen v elektronické podobě. Bude maximálně zkrácená a program Konference bude omezen na nejnutnější témata k projednání: návrhy, ekonomika, předvolba Rady, ordinace, založení sborů.
Závěrečná bohoslužba nebude otevřena pro veřejnost, bude ale vysílána online přenosem do církve.
Rada přijala návrh Sboru CB Praha 1, aby se jednodenní Výroční konference Církve bratrské konala v Soukenické. Sbor disponuje největším sálem a modlitebnou v církvi a lze dobře zajistit konferenční jednání v čase omezení se všemi hygienickými opatřeními.

Úprava Řádu správy (a Ústavy) pro případy nouzových a jiných krizových stavů###

Místopředseda Petr Raus připraví standardní konferenční návrh týkající se nouzových a krizových stavů, který ještě projedná s Radou i s Komisí pro Řád. Návrh pak bude odeslán na sbory a bude umístěn na webový portál Církve bratrské.

Slovenská Konference###

Uskuteční se až na podzim 9.–10. 10. 2020, českou Radu i českou část Církve bratrské bude zastupovat jako host místopředseda Petr Raus.

Setkání české a slovenské Rady###

Červnová společná Rada Čechů a Slováků v Hustopečích byla zrušena. Bude naplánován náhradní termín až na příští rok.

G-Suite pro kazatele###

Petr Grulich informoval o systému G-suite, který byl v nouzové době instalován pracovníkům kanceláře Rady CB. Díky systému je možný vzdálený přístup na vlastní i sdílený disk v cloudu Google. Členové Rady budou dle možností a zájmu připojeni ke sdílené složce Rady.

Revize a audit###

Rada vzala na vědomí, že proběhla revize a audit hospodaření Rady CB za rok 2019. Revizoři Rady CB Ing. Jana Bíbová a Jiří Šrámek doporučili Konferenci CB účetní závěrku ústředí Církve bratrské za rok 2019 ke schválení. Ing. Jitka Kolářová provedla audit a zpracovala zprávu nezávislého auditora Církve bratrské za rok 2019.

Ukončení pracovního poměru kazatele Pavla Škrobáka###

Rada souhlasí s ukončením pracovního poměru Pavla Škrobáka dohodou k 30. 6. 2020 na vlastní žádost zaměstnance (odchod do důchodu).

Uzavření pracovního poměru s vikářem Jakubem Mrázkem###

Rada souhlasí s uzavřením pracovního poměru s vikářem Jakubem Mrázkem na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022 na 0,3 úvazek (na žádost sboru Ostrava-Trojka).

Noc kostelů###

Rada vzala na vědomí, že Noc kostelů v České republice se uskuteční v pátek 12. 6. 2020, tedy o týden později, než bylo původně naplánováno.

Zprávy o činnosti celocírkevních pracovníků###

Rada vzala na vědomí zprávy o činnosti celocírkevních pracovníků za 1. čtvrtletí 2020 – Jana Matulíková (Odbor pro maneželství a rodinu), Ondřej Svatoš (Odbor mládeže), Daniel Jokl (Dorostový odbor) a David Beňa (Odbor pro vzdělávání).

Volby, hlasování, instalace, uvedení, administrace##

Na žádost místopředsedy staršovstva Sboru CB ve Zlíně Rada pověřila Petra Rause instalací kazatele Dalimila Staňka ve Zlíně dne 27. 9. 2020.
Rada pověřila Petra Rause instalací Romana Neumanna ve Sboru CB v Pardubicích dne 13. 9. 2020.
Rada pověřila seniora Josefa Sliže instalací kazatele Jakuba Vrtani v Třinci-Sosně. Termín v září bude dojednán.
Na žádost staršovstva sboru v Třinci-Lištné Rada pověřila Tadeáše Filipka zajištěním volby nového kazatele Mirko Tichého na členském shromáždění dne 31. 5. 2020. Případnou následnou instalací Rada pověřila kazatele Jaroslava Pokorného v termínu 30. 8. 2020.
Rada jmenovala administrátorem sboru v České Skalici kazatele Bronislava Kaletu místo Jiřího Hofmana, a to od 1. 9. 2020.
Hlasování o setrvání kazatele Michala Žemličky v Praze 3 proběhne až na podzim. Původní termín byl zrušen vyhlášením nouzového stavu.
Rada vzala na vědomí dojednávání nového termínu hlasování o setrvání Romana Cimbulky ve 12. roce ve sboru v Táboře. Původní termín 29. 3. 2020 byl zrušen vyhlášením nouzového stavu.
Rada pověřila Davida Nováka, aby zajistil hlasování ve 12. roce Pavla Trefného v termínu do 2. 11. 2020.
Rada vzala na vědomí informaci, že kazatel Patrik Horváth dvouletou cestu do USA odkládá. David Novák byl pověřen, aby dojednal hlasování o bratrově setrvání v Jablonci nad Nisou (sbor liberecký) v termínu od 4. 10. 2020 do 4. 10. 2021.

připravil Bronislav Matulík

Dohoda o duchovní službě u Policie České republiky##

V úterý 14. dubna 2020 byla podepsána mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví Dohoda o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v prostoru Policie České republiky a u ostatních bezpečnostních sborů.
Účelem této dohody, kterou dnes podepsal předseda ČBK Dominik kardinál Duka OP, předseda ERC Daniel Ženatý a generální sekretář ERC Petr Jan Vinš, je stanovit v souladu s právními předpisy a v duchu bratrské jednoty podmínky pro vzájemnou spolupráci při zajišťování duchovní služby v prostoru Policie České republiky a ostatních bezpečnostních sborů.
Duchovní služba bude poskytována na ekumenickém základě a budou ji vykonávat osoby pověřené jednotlivými církvemi a vyslané ČBK a ERC – kaplani. Jedná se o nabídku pomoci všem osobám činným v policii, případně jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Nejedná se o misijní službu, každý ji má právo přijmout nebo odmítnout.
Úkolem duchovní služby je například nabízet pomoc při řešení osobních krizí či těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě pracovníků policie. Duchovní služba není chápána jako náhrada práce psychologů či lékařů. Při poskytování duchovní služby spolupracují kaplani s psychology, peery, pracovníky skupin krizové intervence a dalšími odborníky.
Se souhlasem smluvních stran se zřizuje také Rada pro duchovní péči v Policii ČR a ostatních bezpečnostních sborech, která zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci. Členy Rady jsou: dva zástupci ČBK, dva zástupci ERC a koordinátor duchovní služby s poradním hlasem. Tato rada zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
V Policii ČR byla duchovní služba zavedena 7. června 2019 pokynem policejního prezidenta.

Fotografie