inForm 08/2020

7. 10. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha září 2020

Nový vikář Petr Uhřík

Rada vedla rozhovor s bratrem Petrem Uhříkem o vikariátu. Bratr v 15 letech začal sloužit ve sboru Vsetín-Jasenka v besídce, poté vyučoval v mládeži a občas sloužil kázáním. Pro studium teologie byl povzbuzen kazatelem Josefem Fišerem. Před třemi lety s manželkou přešli do sboru Vsetín Maják. Hlavním důvodem byla touha po misijní práci. Ve sboru je nyní součástí staršovstva a je zaměstnán jako misijní pracovník. S odchodem kazatele Bedřicha Smoly do Olomouce převzal velký kus práce ve sboru. Rada rozhodla o přijetí bratra do vikariátu od 1. 10. 2020 na plný pracovní úvazek. Vikariát proběhne ve sboru Maják.

Volby a hlasování

Kazatel Richard Hrdý byl dne 28. 6. 2020 zvolen druhým kazatel Sboru CB v České Třebové.
Volbu kazatele Tomáše Kolmana v Opavě zajistí nový senior seniorátu Severní Morava Matúš Kušnír dne 4. 10. 2020.
Kazatel Zdeněk Šplíchal byl dne 5. 7. 2020 zvolen správcem sboru ve Sboru CB v Plzni. Ve stejný den proběhla bratrova instalace.
Kazatel Daniel Šrámek byl dne 5. 7. 2020 zvolen správcem sboru ve Sboru CB v Plzni. Ve stejný den proběhla instalace.
Kazatel Ondřej Vavrečka byl dne 30. 8. 2020 zvolen správcem sboru ve Sboru CB v Kyjově s nástupem od 1. 11. 2020. Instalace proběhne 1. 11. 2020.
Rada vzala na vědomí, že dne 14. 6. 2020 proběhlo v Táboře hlasování o setrvání kazatele Romana Cimbulky po 12 letech. Bratr i nadále zůstává sloužit ve sboru jako 2. kazatel.

Ukončení služby

Rada souhlasila s ukončením pracovního poměru kazatele Jakuba Ptáčka na jeho žádost dohodou k 30. 11. 2020.

Senioráty

Rada ukončila administraci Klatov Oldřichem Kadlecem k 30. 6. 2020 vzhledem k jeho nástupu coby správce sboru od 1. 7. 2020.
Rada ukončila administraci Sboru CB Třinec – Sosna Jakubem Vrtaňou k 31. 8. 2020 vzhledem k jeho nástupu coby správce sboru od 1. 9. 2020.
Rada vzala na vědomí, že k 31. 8. 2020 ukončil funkci seniora Jan Asszonyi, vzhledem k přechodu na sbor v jiném seniorátu, a že seniorát Jižní Morava bude bez seniora do nové volby, která se bude konat 18. 10. 2020.
Rada vzala na vědomí, že novým seniorem seniorátu Severní Morava byl dne 13. 6. 2020 zvolen Matúš Kušnír s platností od 1. 9. 2020. Slavnostní uvedení na seniorátním shromáždění proběhlo 5. 9. 2020.
Rada potvrdila správnost původního územního rozčlenění seniorátů a nesouhlasí s přecházením jednotlivých sborů do jiných seniorátů mimo seniorát, do kterého regionálně spadají.

Administrace

Rada jmenovala Roberta Harta administrátorem Sboru CB Praha 2 – Vinohrady s platností od 1. 12. 2020.
Rada jmenovala Josefa Horského administrátorem Sboru CB v Prostějově s platností od 1. 11. 2020. Na základě jeho vlastní žádosti nejdéle do 31. 8. 2021.

Web CB a anonce literatury

Rada rozhodla, že se na webových stránkách cb.cz nadále nebudou zveřejňovat parte. Umožněno bude zveřejnění nekrologu. Parte budou rozesílána na sbory e-mailem. Rada dále rozhodla, že na celocírkevních stránkách nebudou zveřejňovány anonce knih.

ETS

Rada jmenovala kazatele Vojtěcha Furáka a Pavla Trefného do Školské rady ETS na tříleté období od 1. 10. 2020 místo dvou končících členů.
Rada jmenovala Jindřicha Koudelu (CB) a Jana Jackaniče (BJB) členy Rady ETS-VI na šestileté období od 5. 6. 2020. Jedná se o pokračování mandátu obou bratří.

připravil Bronislav Matulík

Církev a koronavirus

Letošní rok přinesl zkušenost sdíleného nebezpečí a všeobecného narušení vzájemných kontaktů. Bylo možné najít v tom i něco dobrého?
Koronavirus nám připomněl, že církev netvoří především vedení církve ani kazatelé, podstatné už dnes nejsou věroučné doktríny, společná shromáždění s kázáním ani organizované akce a nejrůznější aktivity, které nás nejednou stojí tolik času i peněz. A primárně nejde ani o modlitebny. Základem života církve jsou skupinky lidí shromážděných kolem Bible, důvěřujících Hospodinu, milujících Krista Pána a toužících zprostředkovat jeho lásku, kterou sami přijali, svému okolí. V čase izolace byly takové skupiny tvořené jednotlivými rodinami, za normálnějších okolností ale potřebují být otevřené. Církev je bytostně katolická, tedy určená všem a všem sloužící. Není a nemá být výlučným společenstvím těch, kteří se v neděli sejdou v modlitebně.
Připomněla nám to zejména zkušenost s online přenosy bohoslužeb. Ukázalo se, že je sleduje větší počet lidí, než kolik členů má vysílající společenství. To mnohé sbory zaujalo, takže se rozhodly pokračovat v nabízení bohoslužebných videopřenosů i po ukončení karanténních opatření. Rozpoznaly v online komunikaci misijní příležitost. V celosvětovém měřítku je přitom pozoruhodné, že mimo Evropu byla většina publika, které začalo sledovat bohoslužebné přenosy nově, ve věku 16 až 22 let.
Virtuální komunikace rovněž pomáhá být nablízku lidem v tísni a v nouzi, to je cenné. Umožňuje být s lidmi v kontaktu v jejich přirozeném, domácím prostředí. Na druhou stranu, mediální komunikace má i svá úskalí, na která je třeba si dávat pozor. Potřebujeme se učit víc naslouchat, víc se ptát, přicházet k lidem opravdu jako služebníci a reagovat na jejich problémy, odpovídat na jejich otázky, nikoli na své.
Epidemie pomohla ekumeně. Zejména z jižní části afrického kontinentu bylo slyšet, jak koronavirus vyprovokoval intenzivní spolupráci různých denominací církve, často i různých národů, přes hranice států. Církve pracovaly k prospěchu všech občanů, nejen pro sebe. To mne přivádí ještě k poslednímu tématu, k promýšlení vztahu církve a společnosti. Ukázalo se, že církev má potenciál získat důvěru místní komunity. Nejednou jsme zůstávali zavření ve svých modlitebnách, příliš zaměstnaní svým vlastním provozem. Virus nás ale vrátil do rodin či vyhnal ven, k pomoci potřebným. To, že jsme šli i k lidem, kteří nebyli členy naší církevní komunity, může být začátkem obrodného hnutí. Uvidíme, jak dlouho nám takový přístup vydrží.

Petr Raus

Výzkum soudobé historie Církve bratrské

Na podnět Rady Církev bratrské svolal kazatel Bronislav Matulík pracovní skupinu pěti historiků a archivářů, kteří hodlají společně klást otázky a zkoumat nejnovější dějiny Církve bratrské. Máme tím na mysli především období 70. a 80. let s logickým přesahem o jednu až dvě dekády dopředu i zpět v čase.
Dochází nám, že s takovým výzkumem se mělo začít mnohem dříve, protože svědectví mnohých pamětníků už nemůžeme slyšet v bezprostředním vyprávění. Přitom víme, že to byla svědectví víry i pronásledování pro víru, stejně jako svědectví strachu a pocitu bezmoci či podlehnutí spolupráci.
Sbory Církve bratrské se v období komunistické vlády dostaly do určitého ghetta, v němž nalézaly vlastní způsoby vnitřního života. Bylo to však zároveň pestré prostředí, do něhož leckde vstupovaly věřící jiných církví. Vedle systemizovaného počtu sborů a kazatelů se objevovali laičtí kazatelé, kteří někdy záměrně, někdy nuceně vystudovali neteologické obory.
Naším cílem je vést a zaznamenat životopisné rozhovory s kazateli a jejich manželkami, s členy staršovstev, ale i s řadovými členy. Dotazování pomáhá strukturovat vzpomínky a oživit paměť na určité fenomény z dějin a každodennosti rodin a sborů CB. K tomu však potřebujeme další pomocníky a především ochotné respondenty. Záznamy rozhovorů budou archivovány a nebudou zpřístupňovány, leda s uděleným souhlasem dotyčné osoby.
Nesporným přínosem takových rozhovorů s ohledem na chybějící písemné dokumenty je to, že pamětník si vybavuje okolnosti vedoucí k určitým krokům v církvi, tlumočí zvyky ve vnitřním životě sborů, upozorňuje na význam událostí, které bychom jako historici přehlédli. Zároveň v každém rozhovoru vzniká neopakovatelná a bezprostřední komunikace, která obohacuje obě strany. Pomáhá objasnit motivy jednání kazatelů a starších. Vlivy a důvody, které zasáhly do jejich rozhodování, ať už to byl tlak státních orgánů, nepsaná pravidla uvnitř komunity, anebo vnitřní hierarchie hodnot a vztahů. Důležitou otázku hraje faktor času. Proto nás zajímá generační zkušenost každé věkové skupiny a posuny jejích příslušníků v životních fázích (dětství, mládež, volba studia a povolání, sňatek, rodičovství, práce, volný čas, důchod).
Použitelnost našeho výzkumu má širší platnost. Věnujeme pozornost jedné z malých církví, komunitě s vnitřními vazbami a hierarchií, která však měla zastoupení ve všech regionech Československa a zahrnovala široké spektrum proudů zbožnosti a duchovního života.
Přivítáme vaše postřehy a doporučení na konkrétní respondenty.

Tomáš W. Pavlíček, archivář, učitel církevních dějin na ETS

Modlitba za domov

Legenda českého popu Václav Neckář, kapela Bacily a chlapecký pěvecký sbor Pueri gaudentes budou hlavními hudebními hosty letošní Modlitby za domov. 14. ročník tohoto kulturně duchovního setkání pro celou rodinu má téma Žít ve společném domě.
Setkáním budou provázet herečka, zpěvačka a moderátorka Michaela Dolinová a farář David Frýdl. Hosty budou farářka Martina Viktorie Kopecká, herec Lukáš Jurek, pedagog, komeniolog a kazatel Jan Hábl a nemocniční kaplan a kněz Marek Drábek. Svou účast předběžně přislíbila také zpěvačka a herečka Marta Kubišová.
Místem ekumenického setkání lidí dobré vůle bude tentokrát kostel Husova sboru v Praze ve Vršovicích Církve československé husitské a Vršovické divadlo MANA. Modlitba za domov se tradičně koná na státní svátek vzniku první Československé republiky 28. října. Hlavní program Modlitby za domov, který by měl být přenášen Českou televizí, začíná v 15:00. Další podrobnosti k Modlitbě za domov naleznete na webové stránce www.modlitbazadomov.cz.

Zdroj: ERC

Fotografie