inForm 09/2020

3. 11. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha říjen 2020

Setkání hospodářů on-line###

Rada odsouhlasila setkání hospodářů v sobotu 14. 11. 2020 v 11 hodin on-line. Před vlastní akcí proběhne on-line školení hospodářů v BOZP (10–11 hodin). Ředitelka zašle pozvánku na sbory co nejdříve a zkoordinuje se sekretariátem akci po technické a organizační stránce. Účastníci budou mít možnost technické zkoušky v předvečer akce.

Valorizace mezd###

Rada schválila valorizaci mezd. V roce 2021 budou hrubé mzdy navýšeny o inflaci 2,8 % (podle trvalého usnesení). Příplatky RCB, které navyšují mzdy nebo části mezd hrazené z prostředků Rady, se pro rok 2021 nebudou valorizovat vzhledem k situaci v ČR a zůstanou ve stejné výši jako pro rok 2020. Ředitelka kanceláře bude informovat sbory o navýšení mezd o inflaci a stejně jako každý rok požádá o vyjádření sborů ohledně příplatků jednotlivým zaměstnancům.

Administrace – Brno-Kounicova###

Rada jmenovala administrátorem sboru Brno-Kounicova kazatele Daniela Komrsku s platností od 1. 10. 2020.

Pastorálka v lednu 2021###

S ohledem na nepříznivý vývoj situace a šíření nemoci covid-19 Rada rozhodla přesunout lednovou pastorálku původně plánovanou v termínu 25.–27. 1. 2021 v hotelu Luna na Vysočině na měsíc květen 2021.

Konference 2021###

Rada pověřila Aleše Čejku, aby za Radu koordinoval technickou přípravu výroční konference 2021 v Hradci nad Moravicí a aby byl kontaktní osobou mezi Radou a organizačním týmem Sboru CB v Opavě. Na listopadovou Radu bude za opavský sbor přizván on-line kazatel Matúš Kušnír.

Možnost pojištění zrušených akcí###

Rada byla ředitelkou kanceláře informována, že zatím neexistuje možnost pojištění zrušení akcí v souladu s omezeními proti šíření covid-19.

Sbírka Diakonie###

Sbírka na Diakonii bude letos vyhlášena 22. 11. 2020. Sborům bude začátkem listopadu rozeslána informace, kterou připraví Diakonie. Termín ukončení sbírky bude 28. 12. 2020.

Paul Till###

Rada projednala žádost Paula Tilla o přijetí do vikariátu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Staršovstvo sboru souhlasí. Bratr bude pozván k rozhovoru o vikariátu na jednání Rady v listopadu.

Zkvalitnění osvědčeného nástroje vizitací sborů###

Roman Toušek byl Radou pověřen vytvořením návrhu dotazníku, který by mohl být užitečným nástrojem zkvalitnění vizitací a jejich hlubšímu využití k rozvoji sborů.

ETS – VŠ###

Rada vzala na vědomí obsah studie proveditelnosti transformace ETS-VOŠ na vysokou školu ETS-VŠ (tříletý bakalářský studijní program), která byla schválena Radou ETS-VOŠ.

Hygienická opatření###

Petr Raus byl Radou pověřen, aby na sbory rozeslal vyjádření k novým opatřením souvisejícím s covid-19 a současně aby zajistil vyvěšení opatření na web CB.

Příprava konferenčních návrhů Rady###

Do listopadové Rady budou předloženy konferenční návrhy Rady: k volebním komisím (připraví Petr Grulich), úprava podmínek kandidatury do staršovstva (připraví Petr Raus), kaplanská ordinace (připraví Petr Raus). Krizový konferenční návrh zůstane v podobě, v jaké již byl předán předsednictvu konference v červnu 2020).

GEKE###

Rada souhlasí se zněním prohlášení, které zpracoval Petr Raus a které přednese na synodu: „Za současné situace pokládáme za správné a poctivé nadále se nezapojovat do aktivit evropského GEKE v souladu s reálnou absencí našeho podpisu Leuenberské konkordie. Současně toužíme po další spolupráci v leuenberskými církvemi v českém prostoru. Otázku možnosti zůstat členy Českého leuenberského synodu ponecháváme na zvážení a rozhodnutí ostatních českých leuenberských církví. Tuto spolupráci vidíme především v praktické rovině církevního života; pokud jde o otázky teologické, vnímáme smysl společného řešení tam, kde se nejprve shodneme na výchozí bázi rozhovoru.“

Volba na sborech###

Bratr Miroslav Pavlíček byl dne 13. 9. 2020 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Rakovníku s účinností od 1. 10. 2020. Instalace proběhla ve stejný den.
Bratr Tomáš Holubec byl dne 13. 9. 2020 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Litvínově. Instalace a nástup je přepokládán ve 3. čtvrtletí roku 2021. Termín bude upřesněn.
Bratr Michal Žemlička byl dne 20. 9. 2020 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Praze 9 – Horní Počernice. Instalace a nástup se předpokládá v září 2021.
Bratr Tomáš Kolman byl dne 4. 10. 2020 zvolen za druhého kazatele ve Sboru CB v Opavě. Instalace proběhne 15. 11. 2020.
Bratr Tomáš Trávníček byl dne 4. 10. 2020 zvolen za třetího kazatele ve Sboru CB v Praze 1 – Soukenická. Termín instalace bude dojednán.

Setkání s kaplany##

Na jednání Rady se konalo dvouhodinové setkání s kaplany. Dva kaplani se zúčastnili osobně (Jana Matulíková a Miloslav Kloubek) a tři se připojili on-line (Petra Kašperová, Martin Škoda a Karel Hůlka).
Na úvod předseda Rady David Novák kaplanům poděkoval za práci v první linii. Po společné modlitbě jednotliví kaplani přestavili svoji činnost v nemocnicích, věznicích a ve vojsku. Všichni se sjednotili v tom, že jejich práce, při které se setkávají s mnoha temnými stránkami lidských životů a s blízkostí smrti, je velmi náročná a vyžaduje neustálé odborné vzdělávání a vlastní supervizi, která je prevencí před vyhořením a stresovými situacemi. Kromě nedostatku finančních prostředků na vzdělávání a supervizi se potýkají s nemožností vysluhovat svátosti (večeři Páně a křest). Velmi ocenili spolupráci s místními sbory CB, mezidenominační spolupráci a finanční podporu, kaplanský kurz a časopis Brána, který je například ve věznicích oblíben. Přínosná je také možnost účastnit se pastorálních konferencí a dostávat aktuální informace o dění v církvi.
Členové Rady se shodli na tom, že nezbytné vzdělávání kaplanů bude možné ze strany církve finančně podpořit na základě individuálního projednání. Radní diskutovali možnost udělit dispens (výjimku) pro mimořádné konkrétní situace a potřeby vysluhování svátostí. Další možností se jeví pověření staršovstvem místního sboru. Bylo jednáno také o kaplanské ordinaci, která by vysluhování svátostí umožnila, což Rada podporuje. Radní kaplany podpořili, aby si našli ve svých sborech skupinku lidí – podporovatelů, kteří se za jejich práci budou modlit a budou se společně sdílet.
Rada na závěr pověřila Petra Rause, aby na listopadové jednání Rady připravil koncepci konferenčního návrhu na kaplanskou ordinaci, která by vyžadovala souhlasné vyjádření staršovstva příslušného sboru.

Rozhovor s Milošem Poborským, ředitelem ETS##**

Rada vedla rozhovor s ředitelem ETS Milošem Poborským, který má za sebou již třetí rok funkčního období.
Bratr zhodnotil, jak se mu podařilo naplnit tři hlavní témata, kterým se chtěl od počátku věnovat: Peníze, studenti a obraz školy. V oblasti financí získala ETS na konferenci 2019 podporu církve. Během tří let navštívil ředitel většinu sborů, aby oslovil potenciální studenty a zvyšoval povědomí o škole mezi členy sborů. Pro školní rok 2020/2021 je přihlášeno 27 studentů, tím se naplnila maximální kapacita ubytovny. Prostorově nedostačující je již také budova s učebnami. V současné době je připravována projektová dokumentace změny dispozičního uspořádání se vznikem dalších ubytovacích kapacit. V nedávné době byly vyměněny podlahové krytiny, byly pořízeny nové servery, počítače, byl vytvořen studijní systém, webové a facebookové stránky. Začíná příprava dokumentace dotačního programu Zelená úsporám, ze které by bylo možné realizovat zateplení fasády.
Výhledovým cílem do budoucna je představení nového učebního programu. Zatím se přípravný mezidenominační tým schází k diskuzím u kulatých stolů. Koncepce propojení celoživotního vzdělávání s akreditovaným studiem se jeví jako dobrá. Strategickým plánem byla prostupnost všech oborů na vysoké školy, což je již nyní zajištěno. Důležitou hodnotou jsou učitelé školy.
Rada navrhla uspořádat přednášku o ETS na sjezdu mládeže.

pravil Bronislav Matulík

Fotografie