iNform 10/2019

5. 1. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Táboře, prosinec 2019

Předordinační rozhovory###

Rada vedla předordinační rozhovor s bratry Tomášem Trávníčkem (Praha 1, stanice Neveklov) a Vojtěchem Furákem (Praha 6). Odborem pro vzdělávání byli oba dva doporučeni k ordinaci. Rada požádá Konferenci, aby byli oba ordinováni za kazatele CB.

Vizitační zprávy###

Rada schválila vizitační zprávy z Mladé Boleslavi (vizitoval Jaroslav Pokorný), ze sboru Podblanicko (vizitoval Petr Raus), z Teplic (vizitoval Bronislav Matulík) a z Prahy 5 – Smíchova (vizitovali Roman Toušek a Tomáš Cvejn).

Hodnocení Společné konference v Českém Těšíně###

Rada ocenila práci organizátorů Společné konference. Na červnovou Radu se zástupci ze Slovenska bude přizváno Předsednictvo Společné konference k jednání o přípravě následného setkání a programu.

Praktický studijní obor na ETS###

Rada schválila kazatele Petra Jareše jako svého zástupce v přípravné skupině nového studijního oboru ETS.

Jan Asszonyi zvolen kazatelem v Olomouci###

Rada vzala na vědomí, že Jan Asszonyi byl zvolen kazatelem ve Sboru CB Olomouc. Volbu zajistil senior Pavel Škrobák. Nástup je předpokládán k 1. 9. 2020, instalace proběhne na podzim 2020.

Oldřich Kadlec zvolen kazatelem v Klatovech###

Rada vzala na vědomí, že Oldřich Kadlec byl zvolen kazatelem ve Sboru CB Klatovy. Volbu zajistil člen Rady Tomáš Holubec. Nástup na sbor od 1. 7. 2020.

Prodej domu v Hranicích###

Rada přijala hlasování sborů (staršovstev) per rollam o prodeji ideální poloviny domu v Hranicích v ulici Na Náspech č. p. 50 na parcele st. 88/1 (zastavěná ploch a nádvoří 451 m2) a ideální poloviny přilehlé parcely 2654 (ostatní plocha 10 m2), vedených na LV 9590, které Církev bratrská vlastní spolu s Římskokatolickou farností v Hranicích.

Ustanovení Odboru kontroly hospodaření###

Rada rozhodla o založení Odboru kontroly hospodaření na dobu volebního období stávající Rady CB a jeho předsedkyní zvolila Lydii Boszczykovou. Odbor zajistí provádění namátkových kontrol hospodaření před vizitacemi ve sborech.
Rada děkuje za dlouhodobou dobrovolnou práci při provádění kontrol na sborech sestrám Pavle Mošnerové a Aleně Herlesové.
Rada současně jmenovala následující členy tohoto Odboru: Jiří Černík (Pardubice), Jaroslava Honsová (Husinec), Tomáš Paulus (Poděbrady), Jana Vernerová (Praha 1).

Volby seniorů###

Rada bere na vědomí, že seniorát Hanácko-valašský zvolil dne 16. 11. 2019 jako nového seniora Bedřicha Smolu s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 (nově na čtyři roky). Pavel Škrobák ukončí činnost seniora k 31. 12. 2019.
Rada bere na vědomí, že seniorát Jižní Čechy zvolil dne 30. 11. 2019 jako seniora Daniela Kaletu s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. Nový senior složí slib 15. 12. 2019 v Táboře.

Rozhovor se staršovstvem sboru Tábor###

Rada se setkala se staršovstvem sboru CB v Táboře. Starší stanic informovali Radu o aktivitách sboru a spolupráci s Odborem pro zakládání sborů. Významnou pozornost sbor věnuje mimocírkevním a misijním aktivitám otevřeným široké veřejnosti (například Sezimák zpívá gospel, AWANA, příměstské tábory, víkendové akce, aktivity pro bezdomovce, Manželské večery). Sbor v Táboře tvoří dobře fungující sousboří se stanicemi Chýnov, Mladá Vožice, Veselí nad Lužnicí, Strměchy a Třeboň. Stanice oceňují podporu Táborských. Sbor je otevřen změnám, například novému stylu vedení bohoslužeb a večeře Páně. Osmnáct osob je schopno posloužit kázáním. Rada podpořila sbor i stanice, aby investovali do misijní práce a do lidí, kteří pomohou vybudovat stabilní členskou základnu. Setkání bylo ukončeno modlitbou.

připravil Bronislav Matulík

Poděkování Diakonii CB###

Rada si připomněla a ocenila práci Diakonie Církve bratrské. Diakonská služba je nedílnou součástí křesťanského života. Svědectví Písma je v této věci velmi jednoznačné – bez péče o nemocné, slabé, opuštěné či jinak znevýhodněné lidi se o zbožném životě vůbec nedá mluvit. Proto i vize Rady CB uvádí, že „součástí služby každého sboru jsou minimálně dva konkrétní segmenty diakonské (sociální) práce“.
Jakkoli základním prvkem diakonské služby církve je vzájemná dobrovolná péče jednotlivců přes hranice vlastních rodin (péče o rodinné příslušníky sem podle 1Tm 5,16 vlastně nepatří), bez profesionálních pracovníků se dnes ani v této oblasti neobejdeme. Rada proto vyjadřuje své velké poděkování jak všem dobrovolně sloužícím jednotlivcům, tam i všem těm, které si Pán Bůh do této služby zvlášť povolal a kteří ji vykonávají jako svoji profesi. Poděkování patří ovšem i sborům, které mají svoje pobočky Diakonie a v jejich službě je podporují.

Celoživotní vzdělávání kazatelů###

Rada se také i v podzimním období věnovala projektu celoživotního vzdělávání kazatelů. Jeho hlavní důraz směřuje k posílení komunitní složky vzdělávání, k formaci působící v rozhovorech a vzájemných kontaktech kazatelů. Nová pravidla dostali kazatelé už v září, v současné době probíhá příprava seznamu doporučené literatury a nabídky seminářů, kterých by mohly sbory (na úrovni seniorátů) ve spolupráci s ETS využívat. Předpokládá se, že plný provoz nového systému začne od února 2020 (po zimní kazatelské pastorální konferenci).

připravil Petr Raus

Ekumenická rada církví###

Valné shromáždění 26. 11. 2019 jako nejvyšší orgán ERC v ČR přijal několik vyjádření k aktuálním společenským otázkám – k problematice sociální spravedlnosti a exekucí, k eutanazii, ke starosti o klima i k problematice pronásledování křesťanů ve světě. S výzvou k novému zvážení možnosti přijetí sirotků z Řecka se obrátilo na vládu ČR. Do řad členských církví ERC přijalo Armádu spásy jako 12. člena a zvolilo si své vedení na příští dva roky. Na pozici předsedy i pro příští volební období potvrdilo synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Na pozici prvního místopředsedy byl zvolen Petr Raus z Církve bratrské, pozici druhého místopředsedy bude nadále zastávat biskup Marián Čop z Evangelické církve a. v. v ČR. Náhradníkem předsednictva se stal biskup Tomáš Tyrlík ze Slezské církve evangelické a. v.

Fotografie