inForm 01/2021

2. 2. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha leden 2021

Mimořádná vizitace###

Členové komise mimořádné vizitace informovali Radu o průběhu vizitačního šetření ve Sboru Praha 5 – Smíchov. V rámci jednání Rada vzala na vědomí ukončení služby správce Jana Valeše ml. k 31. 1. 2021 a jmenovala administrátorem sboru kazatele Pavla Černého od 1. 2. 2021.

Volby, hlasování, instalace a uvedení###

Sbor CB v Šumperku zvolil dne 3. 1. 2021 Václava Andrše za svého kazatele – správce sboru a tentýž den proběhla též bratrova instalace. Připravena byla volba kazatele Martina Běleho ve sboru v Praze 13. Volba kazatele Jakuba Ptáčka ve sboru v Kutné Hoře proběhne po domluvě se sborem po březnu 2021.

Na 10. ledna bylo připraveno uvedení Jana Macka do vikariátu ve Sboru CB v Praze 2 – Vinohrady. Do vikariátu bude uveden Paul Hugh Till ve Frýdlantu n. Ostravicí.

Vikariát Tomáše Grohmana###

Rada obnovila vikariát bratra Tomáše Grohmana, který bude probíhat ve Sboru CB v Říčanech. Správcem sboru je Karel Fáber. Za mentora byl přidělen kazatel Tomáš Grulich.

Žádost o ordinace###

Rada obdržela žádosti o ordinace vikářů Aleše Navrátila (Brno-Betanie) a Zdeňka Kašpárka (Třinec-Lyžbice). Oba bratři budou pozváni k předordinačnímu rozhovoru na jednání Rady.

Studijní volno###

Rada schválila studijní volno kazateli Sboru CB v Poděbradech Pavlu Paluchníkovi. Studijní volno proběhne ve dvou částech – 1. část od 4. 1. 2021 jeden a půl měsíce, 2. část od 26. 7. 2021 jeden a půl měsíce. Bratr Paluchník jej využije k dokončení svých studijních povinností na ETF UK v rámci postgraduálního studia v akademickém roce. Staršovstvo sboru souhlasí. V první části studijního volna převezme většinu povinností vikář Libor Neuman a ve druhé části staršovstvo sboru.

Rada dále vzala na vědomí zprávu ze studijního volna kazatele Ondřeje Kymla z Písku.

Zrušení samostatnosti stanice Na Skále###

Rada schválila změnu statusu Samostatné stanice Na Skále na kazatelskou stanici (na žádost sboru Brno-Betanie). Členské shromáždění samostatné stanice změnu statusu odsouhlasilo.

Databáze odkazů na hudební produkci a slovíčka pro děti###

Rada schválila vytvoření webového rozcestníku pro sbory, kam budou moci vkládat odkazy na svá úložiště s vlastní sborovou hudební produkcí a slovíčky pro děti, které tak budou moct jiné sbory využít v rámci vlastních on-line bohoslužeb. K ochraně osobnostních práv autorů a interpretů v případě zveřejnění bohoslužeb ve veřejném prostoru budou sborům poskytnuty vzory smluv. Zajistí sekretariát ve spolupráci s Petrem Rausem.

Paušální sazby za použití soukromého vozidla na rok 2021###

Rada schválila jednotnou paušální sazbu náhrady za používání soukromých silničních motorových vozidel ve výši 6,50 Kč/km. Tato sazba je platná od 1. 1. 2021 a je stejná jako v loňském roce. Informace bude zaslána sborům v Hospodářských informacích 2021.

Pracovně-lékařské prohlídky###

Rada vzala na vědomí aktuální informace o povinných pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců Rady.

Zprávy o činnosti celocírkevních pracovníků###

Rada vzala na vědomí zprávy o činnosti celocírkevních pracovníků za poslední čtvrtletí roku 2020 – Davida Beni, Ondřeje Svatoše a Jany Matulíkové.

Jmenování člena Rady ETS###

Na základě návrhu Rady Křesťanských společenství Rada jmenovala Ditu Frantíkovou členem Rady ETS-VOŠ na další pětileté funkční období od 5. 1. 2021 a členem Rady ETS-VI na další šestileté funkční období od 5. 1. 2021. Sestra v radách ETS nahradí dosavadního zástupce KS Petra Plaňanského.

Služba mládeži##

Rada vedla on-line rozhovor s celocírkevním pracovníkem Odboru pro práci s mládeží Ondřejem Svatošem, který zhodnotil celoroční práci v odboru. Zdůraznil, že pro dobrou práci je potřebné budovat pevné osobní vztahy. Aktivity odboru se rychle přizpůsobily novým podmínkám, které vznikly kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s covid-19. Odehrávaly se především v on-line prostoru, ve kterém se díky technologiím (například přes skupinovou komunikaci v messengeru) tyto osobní vztahy vytvářely rychle, jednoduchým a mládeži blízkým způsobem.

Velmi důležitou roli hrají tři pracovníci na pozici „pastýřů“ (Ondřej Svatoš, Marek Hutr, David Rajca) a osobnostní rysy jednotlivých koordinátorů. Odbor organizuje streamy, které přispívají ke stmelování pracovníků s mládeží. Jeden se konal v 15. 1. a další je připravený na 5. 2. 2021.

Důležitým úkolem odboru bude vytvoření podpůrného systému pro přechod dorostenců do mládeže. Ve sborech často záleží na dobrých vztazích mezi vedoucími dorostu a mládeže. Mohlo by být užitečné, aby do práce s mládeží byli zapojeni 2–3 dospělí, kteří by byli součástí mládežnické komunity.

V diskuzi s Ondřejem Svatošem se rozvíjela debata o prospěšnosti vytvoření jednotného zastřešení práce dorostu a mládeže v rámci Církve bratrské nebo zapojení Cesty obnovy formou konzultací, případně supervizí. Důležitou výzvou bude také propojení dvou různých směrů dorostu a jejich další rozvíjení v mládeži (skaut a English campy/Fusion).

Ondřej poděkoval Radě za podporu a pozval její tři zástupce na setkání vedoucích mládeží přes ZOOM. Rada také poděkovala bratrovi a celému týmu Odboru mládeže za obětavou práci a zápal pro věc.

pravil Bronislav Matulík

Nový Sbor CB v Šumperku##

Výroční konference Církve bratrské rozhodla v červnu 2020 o založení nového Sboru CB v Šumperku. K 1. lednu 2021 se tak měla stát sborem dosavadní samostatná stanice Sboru CB Vsetín-Maják.

V neděli 3. ledna se konferenční rozhodnutí naplnilo. Toho dne bylo zvoleno nové staršovstvo i kazatel – správce sboru. Kazatel byl instalován, staršovstvo do jeho rukou složilo svůj slib a nový sbor začal oficiálně existovat.

Žijeme ovšem v komplikované době, kdy nás ohledy na zdraví našich bližních výrazně omezují. Události jako je volba nebo instalační shromáždění se nedají uskutečnit jen tak, obvyklé způsoby není možné použít. I ustavení šumperského sboru vypadalo trošku jinak, než jsme bývali zvyklí.

S prvním krokem celého procesu, kterým byly volby, nám výrazně pomohl Řád správy svým paragrafem číslo 62. Ten umožňuje předstihovou volbu jak staršovstva, tak kazatele. Protože už na přelomu listopadu a prosince bylo zřejmé, že se covid-19 jen tak snadno nevzdá, domluvili jsme se s tehdejším místním staršovstvem samostatné stanice na aplikaci tohoto paragrafu. Volební schránky využilo přibližně 80 % členů budoucího sboru, což byl rozhodující moment celého procesu. Bez tohoto hlasování by nebylo možné sbor za stávajících podmínek ustavit.

V neděli 3. ledna se malá část sboru sešla. Protože ti, kteří hlasovali v předstihové volbě, se počítají za přítomné účastníky členského shromáždění, bylo možné vyhovět všem pravidlům vládních usnesení omezujících volný pohyb a setkávání lidí a současně i nárokům Řádu správy CB. Výraznou většinu fyzicky přítomných tvořili volený kazatel, jeho manželka a kandidáti nového staršovstva (členové bývalého místního staršovstva samostatné stanice).

V kázání jsme se soustředili na skutečnost, že Kristova slova z knihy Zjevení „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec“ neplatí pouze v časovém smyslu, v jakém jsou v knize Zjevení použita, ale i na rovině hodnot. Nedávné Vánoce nám to připomněly velice zřetelně, betlémská událost vtělení byla chvílí, kdy se Alfa stala Omegou.

Pro církev žijící na této zemi je důležitější být Omegou než Alfou. Chvíle všeobecného zjevení a oslavení Božího lidu nastane v závěru času, v současné době jsme ale zváni k následování toho, který „nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“, který jako poslední otrok umýval nohy svým učedníkům a trávil čas ve společnosti lidí z okraje společnosti. V tom všem ale nikdy neztratil jasné vědomí toho, že je Božím Vyvoleným, Synem Nejvyššího. Věděl, odkud přišel, kam jde a jaké je jeho poslání. Nesnižoval se, protože by neměl na to, být druhým rovnocenným partnerem, ale činil tak jako ten, kdo si to může dovolit!

Toto vědomí může a má mít i církev, naše sbory. I my patříme k Boží rodině, proto si můžeme dovolit žít na této zemi po Kristově způsobu jako ti poslední. Skutečnou hodnotu našemu životu totiž dává láska Pána Ježíše, nikoli dojem, jaký děláme na druhé lidi. Přeji novému sboru, aby s touto neochvějnou jistotou prožíval i dny své samostatnosti.

Petr Raus

Fotografie