inForm 02/2021

3. 3. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha/online únor 2021

Vizitace a namátkové kontroly

Z důvodu dlouhotrvajícího nouzového stavu a mimořádných opatření souvisejících se šířením nemoci Covid-19 se Rada rozhodla v souladu s §196 Řádu správy CB posunout všem sborům periodu vizitací ze stávajících 5 na 6 let. Vizitace jsou nyní pozastaveny a odsouvány. Budou spuštěny, jakmile to opatření opět umožní. Po ukončení pandemie bude vrácena perioda u již vizitovaných sborů zpět na 5 letý cyklus.

Mimořádná vizitace Smíchov

Na základě dosavadního průběhu mimořádné vizitace sboru CB v Praze 5 – Smíchov Rada rozhodla o snížení počtu vizitační komise ze 4 členů na členy 2. Vizitační komisi opustí Bronislav Matulík a Robert Hart, zůstanou David Novák a Petr Raus, kteří budou i nadále k dispozici sboru a administrátorovi Pavlu Černému.

Termíny voleb, hlasování, instalací a uvedení v roce 2021

Rada se seznámila s aktuálními termíny voleb, hlasování, instalací a uvedení v roce 2021. Petr Raus zajistí hlasování Bedřicha Smoly ve Vsetíně. Volbu Jiřího Valeše za 2. kazatele v Písku – Elim zajistí David Novák. Volbu Jakuba Ptáčka v Kutné Hoře zajistí David Novák. Volbu Karla Hůlky v Brně – Kounicova zajistí Petr Raus. Volbu Lukáše Skaly v Táboře projedná Rada na dubnovém jednání.

Provedené volby na sborech

Rada vzala na vědomí, že dne 10. 1. 2021 byl kazatel David Kašper zvolen kazatelem – správcem sboru v Berouně.
Rada dále vzala na vědomí, že dne 17. 1. 2021 byl kazatel Martin Běle zvolen druhým kazatelem sboru v Praze 13 - Stodůlky Předpokládaný nástup na nový sbor 1. 9.2021.

Konference a pastorálka 2021

Rada na březnovém zasedání Rady rozhodne o organizaci květnové pastorálky a výroční konference 2021. Pokud se nezlepší situace v zemi v souvislosti s Covid-19, bude zrušena pastorálka a výroční konference bude uspořádána jednodenní v dostatečně velkém prostoru, který to umožní z hlediska v dané době platných opatření.
Poslední možný termín pro zrušení akcí v Hradci nad Moravicí bez storno poplatků je dle organizátora sboru CB v Opavě 1. 4. 2021. Zatím byla stanovena uzávěrka konferenčních materiálů do poloviny března 2021 pro konferenci dle stávajícího termínu v květnu – kancelář Rady to oznámí zpracovatelům materiálů pro konferenční brožuru.

Společná konference 2022

Rada byla informována, o předběžném termínu společné konference, která je předpokládán 19. 11. 2022, místo bude určeno slovenskou stranou v létě 2021.

Senioráty

V seniorátu Východní Čechy – Jih byl zvolen za seniora kazatel Martin Legát s účinností od 1. 2. 2021 na dobu 4 let.
V seniorátu Jižní Morava byl zvolen seniorem kazatel Petr Asszonyi s účinností od 1. 2. 2021 na dobu 4 let.
Rada souhlasí se zařazením nového Sboru CB v Berouně do seniorátu Praha.

Ředitel ETS

Rada jmenovala Miloše Poborského ředitelem ETS na další čtyřleté funkční období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2025.

Administrace

Bratr Marshall Brown oznámil rezignaci na funkci administrátora sboru CB v Čelákovicích s ohledem na své vytížení ve výchově pastorů v Africe. Dle dohody s bratrem bude jeho rezignace účinná ke dni, kdy Rada určí administrátora nového.

Předordinační rozhovory

Rada vedla předordinační rozhovor s vikářem Alešem Navrátilem, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je od roku 2018 vikářem ve sboru CB v Brně – Betanie a slouží ve stanici Na Skále, kde byl vedoucím původně samostatné stanice. Současně působí také ve vedení mládeže v Betanii a stal se členem odboru mládeže za jihomoravský kraj. Rada doporučila Aleše Navrátila k ordinaci za kazatele Církve bratrské.
Rada dále vedla předordinační rozhovor s vikářem Zdeňkem Kašpárkem, který byl Odborem pro vzdělávání také doporučen k ordinaci. Bratr je vikářem v Třinci – Lyžbice. V rámci vikariátu ocenil možnost poznat široké teologické spektrum kazatelů Církve bratrské. Rada doporučila Zdeňka Kašpárka k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

Vikariát a ordinace v pandemické době

Rada rozhodla o pozastavení vikariátních cvičení a praxí po dobu pandemických omezení. Důvodem je nemožnost společného trávení času, které je pokládáno za nejdůležitější část vikariátní přípravy. Vikariáty poběží na sborech dál, absolvování cvičení a praxí se však odsouvá do pozdějších fází vikariátu. Toto opatření se netýká vikářů, kteří už mají vypracované ordinační práce a směřují k ordinaci. Rozhovory s těmito vikáři v Odboru pro vzdělávání a následně i v Radě proběhnou (pokud již neproběhly) v nejbližších měsících, částečně v on-line režimu.

Databáze odkazů na hudební produkci a slovíčka pro děti

V návaznosti na lednové jednání Rada posoudila původní nápad umístit na portálu cb.cz rozcestník na zdroje nahrávek konkrétních písní jako zatím nerealizovatelný s ohledem na řadu legislativních a organizačních komplikací. Z důvodu trvající potřeby materiálů pro online bohoslužby se Rada rozhodla pouze pro zprostředkování informací, který sbor by byl ochoten dát svoje nahrané písně ostatním k dispozici a vzájemnou domluvu o jejich užití nechat již na sborech. Kazatel Roman Toušek připraví Google formulář k vyplnění stručných informací (sbor, kontaktní osobu, popis nabídky, event. odkaz na úložiště či YouTube kanál). Dále bude přes sekretariát informovat o spuštění formuláře sbory.

Rada dále rozhodla, že původně zamýšlené odkazy na materiály (slovíčka) pro děti nebude zprostředkovávat, protože jsou již dostupné na webu Dětského odboru.

Hodnocení funkčního období Rady

Rada projednala a schválila obsah dotazníku Hodnocení Rady za uplynulé čtyřleté období, který bude směřován na kazatele – správce, kazatele – nesprávce, administrátory, vikáře a statutární zástupce sborů (místopředsedy a hospodáře). Smyslem dotazníku je získat zpětnou vazbu.

Pastorálka „light“ na ZOOMu

Rada schválila návrh na uspořádání pastorálky „light“ na ZOOMu. Byl stanoven termín na 23. 2. 2021 od 9.00 do 11.00 hodin s dobrovolnou účastí. Pověřila Romana Touška a Davida Nováka přípravou záměru, který bude zahrnovat na úvod krátký biblický pozdrav předsedy Rady CB, nezbytné informace z Rady, diskuzi v menších skupinkách se sdílením nad základními dvěma otázkami, např. Co mi pandemie zatím nejvíce prozradila o sboru, kde působím, a co mi pandemie nejvíce prozradila o mně.

Modlitební řetěz

Rada schválila návrh předsedy uspořádat modlitební řetěz na téma Modlitba, který přes web a FB CB zorganizuje David Novák před akcí „40 dní s Biblí 2021“.

Vikariát

Vikariát Tomáše Grohmana bude zahájen od 1. dubna 2021. Rada dále schválila uzavření Dohody o pracovní činnosti s vikářem Tomášem Grohmanem na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023 v rozsahu 10 hodin za týden (na žádost sboru CB Říčany).

Studijní volno kazatelů

Rada vzala na vědomí Zprávy ze studijního volna Jakuba Vrtani, Michala Žemličky a Daniela Komrsky. Rada pověřila Petra Rause, aby vyžádal chybějící zprávy od kazatelů, kteří měli studijní volno v roce 2020. V budoucnu budou kazatelé, nejlépe na pastorálce, upozorněni na nutnost dodání zprávy ze studijního volna. Zprávy jsou užitečné pro starší sboru a také pro samotné kazatele. Po prodiskutování tématu na pastorálce, bude záležitost opět projednána ještě do konce funkčního období stávající Rady.

Misijní pracovník Munkh-Erdene Turmunkh

Rada schválila návrh, aby se bratr Munkh-Erdene Turmunkh zapojil do služby mezi cizinci v rámci Církve bratrské jako misijní pracovník.

Informace o řešení počtu konferenčních delegátů nových sborů

Rada vzala na vědomí informaci Komise pro Řád o zastoupení nových sborů, vzniklých k 1. 1. (popř. obecně v mezidobí od 1. 1. do data konání konference), na konferenci, když výpočet počtu delegátů dle § 145 probíhá podle počtu členů k 31. 12. předchozího roku. Komise považuje za důležitější právo, které je současně historicky danou povinností, aby každý sbor měl na konferenci své zastoupení. Pro tyto případy doporučila, aby výpočet počtu delegátů proběhl podle stavu k 1. 1. daného roku, a nikoliv 31. 12. roku předcházejícího. Nový sbor bude zastoupen podle počtu členů, se kterým zahájil svou činnost, a původní sbor se bude při výpočtu počtu delegátů řídit počtem členů poníženým o počet členů, který převedl do sboru nového.

Datové úložiště pro statutáry sborů

Rada byla ředitelkou kanceláře RCB informována o spuštění Datového úložiště pro statutární zástupce sborů na Dropboxu, které je od 1. 2. 2021 postupně zpřístupňováno hospodářům a místopředsedům staršovstev. V úložišti jsou umístěny užitečné dokumenty, směrnice, postupy, formuláře. Soubory budou kanceláří RCB postupně aktualizovány.

Členství CB v tuzemských a zahraničních organizacích

Rada vzala na vědomí přehled organizací, do kterých je Církev bratrská zapojena a výši členských příspěvků (IFFEC, ERC, ČEA, ICEJ). Spolupráci s evropským GEKE Rada již dříve zamítla, avšak jedná o možnosti být pouze členy Leunberského synodu českého.

Dar Asociaci nemocničních kaplanů

Rada schválila dar Asociaci nemocničních kaplanů pro rok 2021 ve výši 10 000 Kč a pověřila ředitelku kanceláře o zajištění darovací smlouvy a převedení daru.

Stavební fond a Waderova nadace

Rada rozhodla splatit celý zbývající dluh Waderově nadaci ve výši 180 000 EUR v prvním čtvrtletí roku 2021 podle vývoje kurzu EURA.

Žádost CB v Praze 5 o souhlas s bezúplatným převodem části základního majetku sboru

Rada schválila žádost Sboru CB v Praze 5 – Smíchov o převod vlastnictví bytu kazatele a podílu na příslušných částech domu, sborového domu Na Závodí a souvisejících pozemků a sborového domu Na Tržišti a souvisejících pozemků. Všechny nemovitosti se nacházejí v Berouně. Jedná se o souhlas s bezúplatným převodem do vlastnictví Sboru CB v Berouně. Převod nemovitého majetku odsouhlasilo členské shromáždění Sboru CB v Praze 5 dne 4. 10. 2020.

Návrh předkupní smlouvy – byt RCB

Rada schválila tři předkupní smlouvy s developerem Finep – na byt pro statutárního zástupce Rady CB, jehož nákup byl schválen konferencí, garáž a sklep v bytovém domě Pergamenka.

Jmenování zástupců CB do právnické pracovní skupiny ERC

Rada schválila jmenování právničky Vlasty Kurfirstové do právnické pracovní skupiny ERC za Církev bratrskou.

Pozvánka na on-line konzultaci GEKE

Rada vzala na vědomí pozvánku GEKE na on-line konzultaci 17. – 18. 3. 2021 s tématem What can be learned from Corona? Petr Raus bude informovat ETS, Diakonii a kazatele.

Sčítání lidu a bytů

Rada nesouhlasí, aby byly při Sčítání lidu a bytů poskytovány informace o počtu členů církví vedením denominací. Rada je pro to, aby případnou příslušnost k církevní denominaci vyplnil za sebe každý občan sám. Stanovisko Rady CB předá na patřičná místa Petr Raus.

pravil Bronislav Matulík

Fotografie