iNform 03/2021

27. 3. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha/online březen 2021

Výroční Konference###

Rada jednala se zástupci Předsednictva konference Davidem Kašperem a Robertem Hartem. Diskutovány byly všechny možnosti realizace Konference.

Zatím se ještě jeví jako nereálné setkání přes aplikaci Zoom, a to s ohledem na množství delegátů, kterých by mohlo být cca 170. Přestože technika umožňuje přehled o přihlášených, není ještě zkušenost s organizací online voleb a moderováním diskuzí.

Rada souhlasí s tím, že se letos neuskuteční dvoudenní konference v Hradci nad Moravicí. První náhradní termín stanovuje na červen, na sobotu 19. 6., druhý na září v sobotu 11. 9. 2021. O organizaci bude požádán Sbor CB v Praze 1 jako tomu bylo i v loňském roce. Zároveň se také ruší plánovaná květnová pastorálka kazatelů.

Uvedení vikáře Tomáše Grohmana###

Uvedení Tomáše Grohmana do vikariátu v Říčanech zajistí 1. místopředseda Petr Raus. Vzhledem k hygienickým opatřením je možné uvedení provést i před samotným zahájením vikariátu.

Volba západočeského seniora###

Seniorát Západní Čechy je bez seniora dlouhodobě. Rada povzbuzuje seniorát, aby v čase, kdy platí lex covid, volbu provedla.

E-pastorálka###

Rada se vrátila k první online pastorálce a zhodnotila ji jako velmi zdařilou. Od kazatelů přicházejí jednoznačně pozitivní reakce. Rada se shodla na tom, že po dobu pandemie bude v tomto způsobu setkávání kazatelů pokračovat. Diskutovalo se také o možnosti podobného setkání se staršovstvy – třeba jednou za rok.

Žádost o studijní volno###

Rada byla požádána o schválení dvouměsíčního studijního volna kazatele Jiřího Valeše. Po projednání bylo studijní volno schváleno.

CB v totalitě###

Rada vzala na vědomí, že Robert Hart převzal k datu 9. 3. 2021 po kazateli Bronislavu Matulíkovi vedení skupiny studující CB v období komunistické totality.

Celocírkevní bohoslužby###

Rada potvrdila svůj záměr pořádat i nadále po dobu pandemie jednou za měsíc celocírkevní bohoslužby online, a to v dopoledních hodinách. Pokládá je za mimořádnou příležitost k propojení celé církve.

Večery chval a modliteb###

Rada schválila návrh připravit pro církev jednou za měsíc v neděli večer po celocírkevních bohoslužbách online večer chval a modliteb. Večery budou vždy z jiného sboru s jiným hudebním obsazením i stylem. První online přenos večera chval a modliteb se uskuteční v neděli 11. 4. 2021 z Černošic.

Návrh rozpočtu Rady na rok 2021###

Rada projednala a schválila rozpočet Rady na rok 2021.

Respirátory pro zaměstnance###

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR Rada požádá sbory, aby zajistily dostatečné množství respirátorů FFP2 pro své kazatele, vikáře, administrátory, misijní pracovníky a pastorační asistenty, případně další pracovníky sborů.

Hodnocení Rady CB kazateli a zástupci staršovstev###

V únoru měli všichni kazatelé a zástupci staršovstev možnost vyjádřit svůj názor na působení současné Rady CB v zaslaném dotazníku. Otázky vycházely z náplně činnosti Rady popsané v Řádu. Z 90 odpovídajících bylo 40 zástupců staršovstev. Vznikl tak materiál, ze kterého bude moci nově zvolená Rada čerpat inspiraci ke směřování své služby. Mimo jiné zazněla výzva přizpůsobit řízení CB a práci odborů rostoucímu počtu sborů, zlepšit fungování Seniorátů a lépe využít potenciál seniorů, dotáhnout oblast celoživotního vzdělávání kazatelů, zefektivnit vizitace sborů atd.

Supervize kazatelů###

Rada pozvala na své online setkání sestru Kateřinu Caklovou, která představila projekt supervize kazatelů. K supervizní činnosti se dostala v rámci svého studia a diplomové práce.

Nyní pracuje se třemi skupinami kazatelů, kteří mají chuť dále pokračovat. Každá ze tří skupin je jiná – dvě jsou složeny ze seniorátů, což vytváří pocit většího bezpečí, protože se kazatelé více znají, třetí je různě složená.

Kazatelé si ve své skupině musí důvěřovat a cítit se v bezpečí. Supervize se věnuje tomu, co kazatelé prožívají v práci. Nejedná se o psychoterapii. Ve skupině kazatelé řeší především profesní témata. Cílem supervize je, aby se kazatelé cítili ve své funkci dobře, což následně vede k tomu, že budou spokojení i ti, o které pečují. Skvělá by byla kombinace individuální a skupinové supervize. Ve skupině je velké bohatství, které ale nenahradí individuální supervizi – přínos jiných pohledů, povzbuzení od kolegů. Kazatelé se spolu radí.

Kateřina Caklová otevřela i téma supervize staršovstev. Pokud by bylo staršovstvo týmem, mohlo by být kazateli větší oporou.

Sestra nabízí možnost otevření dalších supervizních skupin od září 2021. Účastníci by se setkávali jednou za měsíc nebo za měsíc a půl. Sestra působí v Pastoračním centru Sboru CB v Praze 13, kde pracuje také psycholog, který má supervizní výcvik a mohl by pomoci.

V sociálních službách je supervize povinná, v kazatelské profesi to není možné takto zavést, Rada však chce tuto možnost kazatelům nabídnout. Připraví startovací balíček pro každého kazatele, který může tuto formu pomoci přijmout a pak v ní sám pokračovat.

Předordinační rozhovory###

Rada vedla předordinační rozhovor s vikářem Vítem Hláskem, který nyní slouží ve Sboru CB Praha Jižní Město. Praxi absolvoval v hospici, mimořádně chválil několikadenní exercicie s Kateřinou Hodecovou a Lucií Endlicherovou. Jejich základem bylo mlčení a meditace nad Biblí. Vikariát byl pro bratra testem, jestli je opravdu povolán. Sbor na Jižním Městě stojí o to, aby se stal kazatelem. Rada souhlasí s ordinací a doporučí bratra Konferenci.

Rada dále vedla předordinační rozhovor s vikářem Jevhenem Fursovem, pocházejícím z Ukrajiny a působícím ve Sboru CB Horní Suchá. Bratr neabsolvoval praxe kvůli koronaviru, slouží ale v Horní Suché de facto jako správce sboru. Bratr velmi ocenil vikariátní program. Také bratr Jevhen vnímal na začátku vikariát jako zjišťovací období. Rada souhlasí s ordinací a doporučí Jevhena Fursova Konferenci.

Třetí předordinační rozhovor vedla Rada s Jiřím Musilem ze Sboru CB Písek ELIM. Bratr na úvod poděkoval za období vikariátu. Absolvoval praxe na Praze 13 a na Smíchově. Těžiště jeho služby se doposud týkalo mladé generace – mládež, Fusion, dorost a příprava English campů. Rada bratra povzbudila a schválila návrh na jeho ordinaci, který postoupí Konferenci.

pravil Bronislav Matulík

Fotografie