iNform 04/2021

17. 6. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha/online duben 2021

Rozhovor se statutáry Sboru CB Praha 1

Rada vedla rozhovor se statutárními zástupci Sboru CB v Praze 1 – Soukenická ohledně souběhu činnosti kazatele Bronislava Matulíka ve sboru a v Radě CB. Vzhledem k náročnosti práce 1. místopředsedy RCB Rada navrhla stejné řešení souběhu služby v Radě jako v případě předsedy Rady Davida Nováka, tedy službu administrátora v Soukenické. Rada se se staršími sboru dohodla, že by se po půl roce setkali a vyhodnotili fungování takového modelu služby.

Předordinační rozhovory

Na svém zasedání se Rada online setkala nejprve s vikářem Sboru CB v Třebíči Martinem Kopem a potom s vikářem Sboru CB Praha 2 – Vinohrady. Po závěrečných rozhovorech Rada doporučila bratry k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

Rozhovor s ředitelem Diakonie

Bratra Roman Kysela informoval Radu o své práci za minulý rok včetně toho, že se podařilo zvládnout i díky přístupu zaměstnanců a klientů všechna opatření tak, že virus covid-19 výrazně nezkomplikoval fungování služeb, které Diakonie poskytuje. Pro letošní rok má Diakonie vyřešeno financování provozu a připravuje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce a rozšíření chráněného bydlení v Xaverově.

Ředitel informoval, že kazatel Michal Žemlička bude o prázdninách nastupovat jako správce Sboru v Horních Počernicích, v Bethesdě jako kaplan končí a Diakonie za něj hledá náhradu. Připravuje vytvoření kolegia (poradního sboru Diakonie) pro různé oblasti služeb. Rád by také našel odborníka, který by posoudil stav objektu Bethesdy.

Diakonie také připravuje nové webové stránky.

Rada s ředitelem Diakonie projednala záměry LRS, které se také dotýkají objektu Bethesdy, kde LRS k 31. 12. 2022 končí pronájem jednoho patra.

Rada bratrovi poděkovala za veškerou péči a starost o Diakonii CB.

Zpráva z mimořádné vizitace Sboru Praha 5 – Smíchov

Rada schválila zprávu z mimořádné vizitace Prahy 5 – Smíchov. Zpráva bude předána staršovstvu s tím, že je určena členskému shromáždění.

Rada dále projednala ukončení mimořádné vizitace s tím, že bude trvat do ukončení odchodu skupiny členů, kteří pro sebe hledají místo v rámci CB, nejdéle však bude mimořádná vizitace trvat do konce června 2021.

Očkování duchovních

Petr Raus informoval o písemných žádostech ČBK a ERC adresovaných předsedu vlády a ministru zdravotnictví, aby také duchovní byli přednostně zařazeni do programu očkování vzhledem k tomu, že pastoračně slouží mnoha lidem včetně nemocných a jsou s nimi v kontaktu.

Frýdlant nad Ostravicí

Rada jmenovala Tomáše Kolmana administrátorem sboru Frýdlant nad Ostravicí s platností od 1. 7. 2021.

Ústí nad Labem

Kazatel Miroslav Haszicz informoval radu CB o ukončení své služby ve sboru v Ústí nad Labem s tím, že přijal povolání ke službě v Levicích na Slovensku.

pravil Bronislav Matulík

ČERPADLO

Výchova je rodinná záležitost
Téměř 500 účastníků se přihlásilo na on-line konferenci Čerpadlo o výchově dětí 20. března. Zájem o výchovu překonal okruh přátel Dorostové unie (pořadatel). Každý divák určitě něco načerpal. Jeden z nich získal: „Ujištění, že lze děti vychovávat a pomáhat jim v každém věku, a to láskou.“

Mě osobně zaujala myšlenka Tylera Pattyho, a to, že misie je rodinná záležitost, protože jsme děti Boha Otce. Misie je rodinná záležitost také proto, že s rodiči a sourozenci poznávali Ježíše a sloužili Bohu společně. A zatřetí, misie je rodinnou záležitostí proto, že Tylerova rodina byla součástí církve, Boží rodiny. Tyler zpětně ocenil obrovský přínos dvou moudrých vedoucích, když procházel temným obdobím. Výchova je od počátku rodinnou záležitostí ve spojení Bůh – rodina – církev. Jeden divák načerpal: „Povzbuzení dospělých dětí, jak s nimi rodiče sdíleli svou službu, že to bylo o celé rodině!“

My rodiče stojíme před výzvou jménem výchova. Jeden rodič si odnesl: „Ubezpečení, že to co se děje v naší rodině je normální, že je to jinde obdobné. A že jsme nepromeškali nic, co bychom ještě nemohli dohnat.“

K nebi strhl naši pozornost Radek Ptáček, první profesor psychologie v ČR. Při pohledu na nebe si máme uvědomit, že naše existence má určitě větší význam. Největší význam má zjištění, že tebe a tvé dítě má Bůh rád.

Podle Radka Ptáčka zapínáme nebo vypínáme leckteré geny výchovou. Takže nám doporučil zapínat ty správné geny budováním vztahů. K tomu se vyplatí být emočně vřelí. A také máme myslet na to, v jakém prostředí dítě žije. Dětem máme dopřát pohyb. A svou roli hraje i strava dětí.

Psycholog Jeroným Klimeš doporučil dávat dětem zážitky a omezovat nadzážitky. Co byste si vybrali: zeleninový salát nebo Nutellu, výlet nebo počítačovou hru? Životní iluze nás provází od mládí. Dospívající kluci ze své perspektivy nemohou vidět to, co zná padesátník. Starší by měli dávat mladším zpětnou vazbu a mladší by měli prověřit slova starších.

Roman Neumann si se svou ženou dali cíl, aby si jejich děti zamilovaly Boha a aby mu začaly sloužit. Církev by si také měla stanovit cíl. A při hledání cest se soustředit na cíl. Při hledání cest jde o růst jednotlivce i společenství. Investice do budoucnosti spočívá v tom, když roste každý z nás. A to může být někdy obtížné, protože každý z nás se nachází jinde. V okolí Horní Krupé hledal cesty k dětem jako kazatel skrze anglické tábory, Legoprojekt apod. Autentická byla také dvojice otec a dcera, Dave a Claire Patty. Za důležité pokládají autentičnost rodičů doma i mimo domov. Doma by nezapomínal mluvit o službě jako kdyby službu dělali všichni spolu. Dave popsal způsob, jak prosil svou dceru o odpuštění. Clair podotkla, že potřeba odpuštění byla oboustranná.

A mnoho dalších zajímavých a hodnotných věcí zaznělo na seminářích! Pokud budete mít zájem o výchovu na Čerpadle, sledujte www.dorostovaunie.cz/cerpadlo.

Děkujeme řečníkům a divákům za skvělý čas k Boží slávě.

Josef Kostelecký

Kurz Výchova dětí

Kurz Výchova dětí je již dostupný v češtině. Kurz byl k dispozici pouze se slovenským dabingem, ale teď je konečně česky. Kurz pochází ze stejné dílny jako kurzy Alfa, Manželské večery nebo kurz Výchova teenagerů. Je velice jednoduché jej uspořádat naživo i on-line. Pustí se video a Nicky a Sila Leeovi spolu s odborníky, rodiči i dětmi mluví k jednotlivým tématům. Po videu následuje diskuze ve skupinkách podle připravených otázek k tématu, které jsou v příručkách.

Videa kurzu i příručky si můžete objednat na www.kmspraha.cz a to pro stažení On-line, nebo na USB. Obojí v češtině a v lepším rozlišení. Víc informací o kurzu a podpora vedoucích je na www.manzelskevecery.cz renataseniglova@volny.cz

Reakce účastníků: Kurz mi pomohl víc si věřit nejen ve výchově svých dětí. Pomohl mi víc naslouchat dětem a věnovat se jim. Líbily se mi nové informace a diskuze s ostatními. Kurz mi pomohl zamyslet se nad svým přístupem a získala jsem nové typy.

Renata Šeniglová

Fotografie