iNform 05/2021

17. 6. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha květen 2021

Předordinační rozhovory

Rada vedla předordinační rozhovor s Lukášem Skalou, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je vikářem ve sboru v Táboře a pracuje pro stanici ve Veselí nad Lužnicí. Vikariát absolvoval při svém civilním zaměstnání. Sbor v Táboře má o bratra zájem jako o dalšího kazatele. Rada doporučuje Lukáše Skalu k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

Rada vedla předordinační rozhovor s Liborem Neumanem, o jehož doporučení k ordinaci Odbor pro vzdělávání nerozhodl a předal konečné rozhodnutí Radě. Bratr je vikářem ve sboru v Poděbradech. Rada rozhodla, že projeví některý sbor o bratra Libora Neumana zájem, souhlasí s ordinací za kazatele Církve bratrské a doporučí ho Konferenci.

Jakub Ptáček novým správcem Sboru CB v Kutné Hoře

Rada vzala na vědomí, že Jakub Ptáček byl 18. 4. 2021 zvolen za kazatele – správce sboru v Kutné Hoře.

Hlasování o setrvání kazatele Bedřicha Smoly ve Sboru CB – Vsetín-Maják

Rada vzala na vědomí výsledek hlasování členů o setrvání ve 12. roce služby kazatele Bedřicha Smoly ve sboru Vsetín-Maják ze dne 18. 4. 2021. Bratr bude i nadále pokračovat ve sboru jako správce.

Administrace sborů CB

Rada jmenovala Martina Legáta administrátorem sboru CB v Hradci Králové od 1. 11. 2021.

Rada jmenovala Bronislava Matulíka administrátorem sboru CB v Praze 1 – Soukenická od 1. 9. 2021.

Prodloužení mandátů seniorů

Rada potvrdila automatické prodloužení mandátů seniorů na základě Lex covid pro Petra Geldnera (od dubna, nejdéle do konce června 2021) a Martina Legáta (zpětně jen za leden – navazující volba proběhla v únoru).

Nový Západočeský senior

Rada byla informována a vzala na vědomí, že kazatel Miroslav Pavlíček byl zvolen seniorem Západočeského seniorátu se zahájením od 1. 5. 2021.

Celocírkevní bohoslužby a večery modliteb a chval

Rada rozhodla, že pravidelné celocírkevní nedělní bohoslužby již od června nebudou organizovány. Pokračování zajistí nová Rada, která vytipuje čtyři mimořádné bohoslužby mimo neděle. Pozvána ke sledování bude také CB na Slovensku.

Večer chval a modliteb v červnu již nebude. Tyto večery ale budou i nadále zachovány v zimním období. Nová Rada stanoví příští termíny od listopadu. Současně vytvoří pracovní skupinu pro jejich přípravu a organizaci.

Pověření ke kaplanské službě v AČR

Na základě žádosti Jana Valeše ml. jej Rada pověřuje k výkonu kaplanské služby v AČR od 4. 5. 2021.

Pokračování programu 40 dní s Biblí

Rada souhlasí, aby program 40 dní s Biblí pokračoval v příštím roce. Obsah určí Odbor pro vzdělávání. Obsah by měl být komunikován také s Dětským odborem.

GDPR

Rada pověřila ředitelku kanceláře, aby zprostředkovala do červnového jednání Rady cenovou nabídku odborné firmy zabývající se aplikací GDPR, která zahrne analýzu stávajících procesů, návrh aktualizace stávajících a zavedení nezbytných nových procesů v průběhu tří let, přípravu metodik a školení pro sbory, případně dalších zařízení, jejichž je CB zřizovatelem.

Žádost o studijní volno

Rada schválila šestitýdenní studijní volno kazateli Martinu Bělemu od 1. 6. 2021 do 16. 7. 2021.

Rada schválila studijní volno kazateli Milanu Letovi od 19. 7. do 18. 8. 2021.

Ekumena

Rada vzala na vědomí, že v pátek 21. 5. 2021 bude uveden nový superintendent ECM a následně v sobotu 6. 11. 2021 proběhne od 16.00 slavnostní bohoslužba k výročí 100+1 let ECM v Československu. Rada pověřila Petra Rause, aby se akcí zúčastnil za CB.

pravil Bronislav Matulík

e-pastorálka

Ve čtvrtek 24. června 2021 v 9.00 hodin se opět uskuteční už čtvrtá e-pastorálka přes aplikaci Zoom. Při minulém setkání jsme společně diskutovali téma Jednoty a rozdělení v církvi. V červnu opět vyslechneme úvodní slovo, pak zprávy z Rady a na konec se rozdělíme do diskusních skupin, které se velmi osvědčily. Celocírkevní e-pastorálky budou pokračovat po prázdninách.

Součinnost dorostu a mládeže

Vedení odborů dorostu a mládeže začalo během jara společně řešit větší vzájemnou propojenost, zejména s ohledem na otázku přechodu dorostenců do mládeže. Za tímto účelem byl vedoucím dorostů a mládeží zaslán dotazník mapující reálnou situaci na sborech a dosavadní dobré i špatné zkušenosti. Záměrem je poskytnout sborům materiál obsahující konkrétní doporučení pro vedoucí, rodiče a vedení sboru, aby práce dorostu a mládeže na sborech fungovala v přirozené součinnosti a návaznosti.
Mgr. Roman Toušek

Kazatel Církve bratrské, tel. 776677154

METANOIA II

Projekt, který stále pomáhá vězňům a propuštěným
Již čtvrtým rokem pomáhá vězňům a propuštěným svým způsobem unikátní projekt, který pomocí financí získaných z církevních restitucí, sbírek a od dobrovolných dárců, řeší mnohdy nelehké první kroky propuštěných na svobodě. Nejde přitom o nějaké „dávání peněz vězňům“. Za klienta vždy jedná mentor, odborník z organizace, která svým způsobem za poskytnuté prostředky přebírá odpovědnost, také klienta doprovází a dále s ním pracuje na tom, aby se mohl lépe a bezproblémově zařadit do společnosti. Projekt sám tak dokázal propojit církev a pomáhající organizace. Hned v začátku tak provázal svou činnost s Mezinárodním vězeňským společenstvím z. s., které pracuje ve více, než 120 státech světa, a také úzce spolupracuje např. s Vězeňskou duchovenskou péčí z. s. s níž aktivně se např. zapojil i do pomoci věznicím v době covidových opatření. Projekt získal v roce 2018 cenu Ministra spravedlnosti. Hlavní inspirací k jeho vytvoření byl jeden z hlavních úkolů VSČR, totiž hledat cesty, jak s pomocí církví a dalších organizací pomoci v postpenitenciární péči o propuštěné. Vedoucím impulsem pak byl zájem ředitele strážské věznice plk. Mgr. Ladislava Blahníka řešit danou problematiku a zadání tohoto úkolu kaplanovi věznice. A tak ve spolupráci mnoha pro věc zapálených odborníků mohl vzniknout zmíněný systém sociální a mentorské pomoci propuštěným.

Jako poděkování těm, kteří stáli za vznikem projektu a všem dárcům i mentorům, se již po čtvrté konala tradičně druhou květnovou neděli ve Sboru Církve bratrské v Liberci zvláštní bohoslužba na téma „Změna je možná“, na níž hlavními aktéry nebyl jen kazatel a členové sboru, ale rovněž celá řada hostů z řad bývalých vězňů, klientů. Během vystoupení zazněla mimo jiné některá významná fakta pomoci věnované z prostředků projektu. S těmi seznámila účastníky bohoslužby ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabriela Kabátová, která zdůraznila, že projekt sám pomáhá odsouzeným již v celé řadě věznic, nejen v té strážské a každý rok se vždy zabývá tak 70 žádostmi o hmotnou pomoc. Jen samotná Církev bratrská pak projektu věnovala celkem více než 850 000 Kč. O vzájemné spolupráci, která spolehlivě funguje i v době covidových opatření, naopak promluvila Mgr. Kamila Kubelková-Rychlá z Komunitního domu Dismas. Spolu s ní přišel poděkovat i jeden z klientů Dismasu. Jeho prostá slova díků za první pomoc po výstupu z vězení, jenž na závěr setkání zazněla, byla příjemným rozloučením, zamyšlením i povzbuzením do budoucna pro všechny, kterých se problematika vězeňství nějak dotýká. Celým programem bohoslužby provázel jeden z aktérů projektu kaplan Martin Škoda.

Martin Škoda

Fotografie