iNform 07/2021

11. 10. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha září 2021

Zahájení nového funkčního období Rady

Předseda Rady CB David Novák zahájil nové funkční období Rady CB. Na úvod přivítal nové členy Rady. Následně proběhlo představení jednotlivých Radních a rozhovor o vizi a směřování Rady v dalším období. Rozhovor a formulace vize bude pokračovat na příštích dvou jednáních Rady.

Slib 2. místopředsedy RCB Tadeáše Filipka

Tadeáš Filipek, který nemohl být přítomen na výroční Konferenci, složil slib Radního do rukou předsedy RCB.

Rozhovory s vikáři

Rada vedla rozhovor o vikariátu s Karlem Vránou ze Sboru CB v Horní Krupé. Rada rozhodla o přijetí bratra Vrány do vikariátu ve Sboru CB v Horní Krupé do 31. 8. 2022. Od 1. 9. 2022 bude vikariát přesunut do Sboru CB v Českém Těšíně na Samostatnou stanici Karviná.

Rada vedla rozhovor o vikariátu s Vojtěchem Barotem ze Sboru CB v Opavě za účasti Matúše Kušníra, seniora seniorátu Severní Morava. Rada rozhodla o přijetí bratra Barota do vikariátu od 1. 9. 2021 ve Sboru CB v Opavě.

Rada vedla rozhovor o vikariátu s Reném Drápalou ze Sboru CB ve Vsetíně – Maják. Bratr byl činný ve společenství Reformovaných ve Zlíně, které se začátkem září stalo součástí Majáku. Rada rozhodla o přijetí bratra Drápaly do vikariátu od 1. 9. 2021 ve Sboru CB ve Vsetíně – Maják.

Volby nových kazatelů

Rada vzala na vědomí, že Jevhen Fursov byl dne 20. 6. 2021 zvolen kazatelem – správcem sboru ve Sboru CB v Horní Suché.

Rada vzala na vědomí, že Vít Hlásek byl dne 20. 6. 2021 zvolen 3. kazatelem ve Sboru CB v Praze 4 - Jižní Město.

Rada vzala na vědomí, že Jiří Musil byl dne 20. 6. 2021 zvolen kazatelem – správcem sboru ve Sboru CB v Písku – Elim.

Rada vzala na vědomí, že Zdeněk Kašpárek byl dne 27. 6. 2021 zvolen kazatelem – správcem sboru ve Sboru CB v Třinci – Lyžbice.

Nový senior

Kazatel Tomáš Cvejn byl na seniorátním setkání seniorátu Východní Čechy – sever dne 21. 6. 2021 zvolen jako nový senior na období 1. 7. 2021 - 30. 6. 2025. Petr Geldner ukončil funkci seniora k 30. 6. 2021.

Nová šéfredaktorka časopisu BRÁNA

Rada pověřila sestru Evu Čejchanovou funkcí šéfredaktorky časopisu Brána od 1. 1. 2022 po Bronislavu Matulíkovi.

Celocírkevní online bohoslužby

Rada stanovila termíny pro celocírkevní on-line bohoslužby: 24. 12. 2021 ve 22 hodin Půlnoční ve sboru v Plzni na Doudlevecké a 15. 4. 2022 v 10 hodin Velkopáteční ve sboru na Soukenické.

Jmenování nového člena do správní Rady Diakonie CB

Rada jmenuje Zdeňka Kašpárka do Správní rady Diakonie CB místo odcházejícího člena Miroslava Haszicze s platností od 1. 10. 2021. Miroslav Haszicz se k 30. 9. 2021 vzdává členství ve Správní Radě Diakonie CB z důvodu stěhování na Slovensko.

Kaplani

Rada vzala na vědomí, že Martin Škoda, Jana Matulíková, Petra Kašperövá-Poldaufová a Matěj Hájek složí kaplanský slib při slavnostním ordinačním shromáždění 7. 11. 2021 ve sboru CB v Šeberově.

Diakonie CB ve spolupráci s Radou CB hledá po kazateli Michalu Žemličkovi kaplana na poloviční úvazek pro Domov pro seniory Bethesda.

Jmenování odborů

Pro nové funkční období (1. 9. 2021 - 31. 8. 2025) Rada jmenovala Jaroslava Pokorného předsedou Odboru pro vzdělávání a členy odboru: Davida Beňu (celocírkevní pracovník), Davida Nováka, Jana Asszonyi, Dalimila Staňka, Karla Hůlku, Martina Kopa, Slavoje Raszku.

Členy Odboru pro zakládání stanic a sborů: Tomáše Grulicha, Davida Nováka, Bedřicha Smolu, Marka Potmu, Matúše Kušníra, Karla Hennhofera a Aleše Kratochvíla pro zajištění administrativy.

Lydii Boszczykovou předsedkyní Odboru kontroly hospodaření sborů;

Lenku Mikiskovou koordinátorkou aktivit SINGLES.

Roberta Harta koordinátorem pracovního týmu pro studium CB v čase totality.

Nový člen Rady ETS-VOŠ

Na základě návrhu vedení Apoštolské církve zprostředkovaného Radou ETS jmenuje Rada CB Mgr. Milana Bubana, M.A., členem Rady školské právnické osoby ETS-VOŠTS na další pětileté funkční období od 1. 6. 2021.

Samostatná stanice v Praze - Velká Ohrada

Rada jmenovala Pavla Černého mentorem a Daniela Pokorného třetím členem Řídícího výboru Samostatné stanice v Praze – Velká Ohrada podle §97 Řádu správy.

Zaměstnanecké benefity

Rada schválila zaměstnanecký benefit pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr – 3 dny zdravotní volno (sickdays) a to s platností od 1. 1. 2022. Tento benefit neplatí pro zaměstnance na DPP. Nevyčerpané sickdays nebude možné převádět do dalšího roku.

Les Suchomasty, Bykoš

Rada pověřila zaměstnance CB Pavla Homolku, vikáře Sboru CB v Liberci, aby v rámci své další odbornosti Lesního inženýra zajistil praktickou péči o církevní les v Suchomastech a Bykoši, aby jako pověřená osoba komunikoval se samovýrobci dříví, lesní správou a konzultoval s ředitelkou kanceláře aktualizace směrnice a cen dříví.

Zástupce CB pro Valné shromáždění ERC

Rada zvolila zástupce pro Valné shromáždění ERC: Davida Nováka, Bronislava Matulíka, Aleše Čejku.

pravil Bronislav Matulík

Díky za to, že jste pomohli!

V polovině září překročil výtěžek sbírky na pomoc lidem postiženým tornádem částku 3 860 000,- Kč. Z vybraných peněz jsme vyplatili 3 825 000,- Kč a podpořili 39 domácností z Moravy a 9 ze Stebna. Informace najdete zde https://cb.cz/diakonie/aktuality/

Pokud sledujete zůstatek na transparentním účtu, je třeba uvést, že na něm jsou vázány i finance určené na pomoc Jižnímu Súdánu nebo na Ukrajinu. Informace najdete zde https://cb.cz/diakonie/aktuality/

Velké poděkování patří sborům i jednotlivcům jak v ČR, tak na Slovensku. Díky Vaší štědrosti jsme mohli peníze vyplatit opravdu rychle. Řada sborů pomohla tím, že poslala finanční prostředky mimo sbírku a celková částka vybraná na pomoc je určitě větší.

S radostí Roman Kysela

Seniorátní sobota v Malenovicích

Jednou z velmi oblíbených a osvědčených akcí severomoravského seniorátu CB je každoroční sobotní setkání na začátku školního roku v Malenovicích. Letos se sešlo přes 300 členů a přátel sborů CB z ostravského regionu – Opavy, Ostravy centra, Ostravy Poruby, Ostravy Trojky, Havířova, Frýdku-Místku a Frýdlantu n.O. Po dopolední společné bohoslužby s doprovodem hudební skupiny z CB Trojka, Večeří Páně vedené Tiborem Máhrikem a následné talk show s hostem byla možnost využít celý areál ke sportování, účasti v diskusní skupině i k osobním rozhovorům.

Tématem, které při dopolední talk show otevřel senior Matúš Kušnír spolu s hostem Danem Hurtou z Majáku a havířovským kazatelem Romanem Touškem, byly „Klíčové milníky v proměně CB od Revoluce po covid“. Cílem bylo pojmenovat zásadní zlomy, které dobře i špatně ovlivnily vývoj naší církve, abychom byli lépe schopni reagovat na další zlom, kterým je bezesporu covidová doba.

Z množství podnětů je dobré zmínit například zápas o jasné teologické učení a s tím spojený vznik ETS, či otevření se novým trendům ze zahraničí i z ekumény namísto urputné snahy o sebe-ochranu. Zmíněna byla i neustálá hrozba budování církevního ghetta, ať vlivem vnějších okolností, tak vlivem sebestřednosti či vyhraněnosti vůči druhým. Zaměřenost na potřeby sboru na úkor misijního poslání bývá výsledkem přesunutí misie z přirozeného projevu následování Krista mezi jednu z aktivit církve. Na adresu tradice zazněla myšlenka, že církev vždy rostla tam, kde se z generace na generaci předávala podstata evangelia a živá zkušenost víry, zatímco církev chřadla při předávání vnějších forem a dogmat odtržených od žité zkušenosti. Zdravý růst sborů je také znát tam, kde staršovstvo spolu s kazatelem vede cíleně sbor k duchovní zralosti a není pouze správcem dosavadních pořádků.

Z atmosféry celého setkání a povzbuzujících ohlasů lze právem soudit, že tuto formu mezisborových setkání je možné bez rozpaků doporučit i ostatním.

Roman Toušek

Církev ve světě médií a média v církevním světě

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference Vás srdečně zvou k účasti na 24. studijním dni ERC na téma Církev ve světě médií a média v církevním světě, který se bude konat ve čtvrtek 21. října 2021 od 9:00 do 15:30 jako online videokonference přes program Zoom. Mezi pozvanými hosty jsou Alexandra Alvarová, která bude hovořit o dezinformacích a jak se jim bránit a Tereza Zavadilová, která se bude věnovat tématu: Jak může církev získávat důvěru. Účastníky čeká také sdílení dobré praxe ohledně komunikace v rámci farností a sborů a z mediální práce v době koronakrize. Více informací naleznete na webové stránce www.ekumenickarada.cz.

Aleš Čejka

Fotografie