iNform 08/2021

9. 11. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha říjen 2021

Volby, hlasování a instalace nových kazatelů

Martin Kop byl dne 12. 9. 2021 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Třebíči. Následně byl instalován. Volbu i instalaci provedl Bronislav Matulík.

Blahoslav Číčel byl dne 19. 9. 2021 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Teplicích. Následně byl ve stejný den instalován. Volbu i instalaci provedl Bronislav Matulík.

Ondřej Kyml byl dne 19. 9. 2021 zvolen za 2. kazatele ve Sboru CB v Českém Těšíně. Volbu provedl Jaroslav Pokorný. Instalace a přechod na nový sbor se předpokládá v září 2022. Aleš Navrátil byl dne 3. 10. 2021 zvolen za 2. kazatele ve Sboru CB v Brně – Betánie. Volbu provedl Petr Dvořáček. Instalace by měla proběhnout v říjnu 2021.

Rada vzala na vědomí kladný výsledek hlasování o setrvání 2. kazatele Patrika Horvátha po 12 letech, která proběhla dne 3. 10. 2021. Hlasování zajistil senior Miloš Hejzlar.

Rozdělení seniorátů

Rada schválila s rozdělením péče o senioráty mezi jednotlivé členy Předsednictva RCB:

David Novák: Východní Čechy – Sever, Jižní Čechy, Střední Čechy a Vysočina a Severní Čechy, Jizerský

Bronislav Matulík: Východní Čechy – Jih, Praha, Západní Čechy a Jižní Morava Tadeáš Filipek: Těšínsko, Severní Morava a Hanácko-Valašský

Pověření a jmenování člena Rady ETS

Rada CB jmenuje Jaroslava Pokorného členem Rady ETS-VOŠ na funkční období pěti let (§ 132, odst. 7 Zákona č. 561/2004 Sb.) s platností od 1. října 2021 a současně členem Rady ETS-VI na funkční období šesti let (čl. VIII, odst. 2 Zakládací listiny VI ETS) s platností rovněž od 1. října 2021. Jaroslav Pokorný bude za Radu zodpovědný také za komunikaci s ETS.

Prodloužení pověření ke kaplanské službě

Rada prodloužila pověření pro Petru Kašperovou – Poldaufovou ke kaplanské službě v Nemocnici na Homolce na dobu určitou 4 let od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025. Petra dokončila VŠ v oboru teologie a nyní splňuje všechny požadavky Dohody ERC, ČBK a MZ ČR k pověření ke kaplanské službě.

Komise pro volbu Rady CB

Rada navrhla do volební komise nové členy: Petra Geldnera, Miloše Hejzlara a Tomáše Holubce. Všichni tři bratři pozvání do této služby přijali. Rada podá konferenční návrh, aby Konference tyto bratry zvolila.

Společná konference a společná setkání české a slovenské Rady CB

Rada bude jednat v Bratislavě v úterý 9. 11. 2021 se slovenskou Radou CB o situaci v CB v Čechách a na Slovensku. Rada podpořila pravidelná setkávání české a slovenské Rady v červnu na jižní Moravě.

Termín Setkání statutárů v listopadu

Rada vzala na vědomí, že setkání statutárů sborů proběhne sobotu 20. 11. 2021 on-line. Bude předcházet hodinové školení nových statutárů sborů v BOZP. Setkání se za předsednictvo Rady zúčastní Tadeáš Filipek.

Sbírka Diakonie 2021

Rada vzala na vědomí, že sbírka Diakonie se bude konat 21. 11. 2021.

Cena časopisu Brána pro 2022

Rada rozhodla, že cena časopisu Brána zůstane stejná jako v roce 2021, což je 46 Kč.

Vizitační zprávy

Rada schválila vizitační zprávu Sboru CB v Husinci, která proběhla ve dnech 24. – 26. 9. 2021 vizitátorem Bronislavem Matulíkem. A dále schválila vizitační zprávu Sboru CB v Kolíně, která byla uskutečněna ve dnech 26. – 27. 9. 2021 vizitátorem Petrem Grulichem.

Rozhovor s ředitelem ETS

Rada vedla rozhovor s ředitelem ETS Milošem Poborským, ve kterém se ohlédl za uplynulým prvním funkčním obdobím a vizemi školy do dalších let. Po 4 letech jsou již zjevné pozitivní výsledky jeho práce. V oblasti investic byly v objektu ETS ve Chvalech položeny nové koberce, bylo pořízeno nové vybavení ubytoven, kotle, výpočetní technika a server. V neinvestiční oblasti je doděláván nový informační systém, web a nová identita školy, podařilo se zajistit nové vedení kateder.

Investiční záměry do budoucna se týkají rekonstrukce fasády, zajištění většího prostoru pro výuku a skladovacích prostor, například rekonstrukcí podkroví, do kterého by se přestěhovaly konferenční prostory. Škola se chce zaměřit na „headhunting“ a vyhledávat pro školu talenty. V plánu je také organizace Biblického týdnu pro mládež ve spolupráci s Odborem pro práci s mládeží a Dorostovou unií a otevřít kurz Zahraniční misie. Aby škola získala více státní podpory, bylo by vhodné zařadit do výuky 100 studentů. Strategický plán 2019 – 2026 tak bude splněn o 5 let dříve, proto proběhne jeho revize.

O zřízení VŠ již škola neuvažuje, protože by to znamenalo ztrátu kvality ETS. Průchodnost na teologickou školu do Banské Bystrice je výborná. Škola má vícezdrojové financování – státní dotace, CB, školné, jednotliví dárci. Budova školy je limitující pro rozvoj školy.

pravil Bronislav Matulík

Odvaha k jednotě v rozděleném světě

Každým rokem se na několik dní setkává ekumenická skupina biskupů různých církví – přátel Hnutí focolare. Toto hnutí akcentuje jednotu těch, kteří byli pokřtěni trojičním křtem. Hnutí je aktivní ve 182 zemích a spolupracují s ním dva miliony křesťanů. Rádi obvykle citujeme slova Ježíšovy velekněžské modlitby s prosbou, aby všichni byli jedno. Jak tuto modlitbu svého Pána naplnit?

O určitou odpověď se snaží ekumenické společenství biskupů, které po řadu let prožívá duchovní jednotu a každoročně při svých setkáních uzavírá slib vzájemné jednoty a lásky, byť to není jednota instituční.

Pandemická opatření letos nedovolila uskutečnit setkání na jednom místě, a tak bylo řídícím výborem rozhodnuto uspořádat setkání online 24. – 25. 9. 2021. V centru Hnutí focolare v Castel Gandolfu u Říma se setkala skupina těch, kteří byli zapojeni do přenosu. S pomocí řady pracovníků focolare bylo setkání vysíláno do 44 zemí světa, 70 církví a překládáno simultánně do patnácti jazyků. K setkání se připojilo na dvě stovky biskupů katolických, pravoslavných, luterských, anglikánských, metodistických, reformovaných a letničních. Ve dvoudenním setkání se střídaly modlitby, výklady, osobní svědectví a ekumenické zkušenosti.

Toto setkání přijalo povzbuzení od nové prezidentky focolare – arabské křesťansky Margaret Karram, která z vlastní zkušenosti ví, jak je jednota nesnadná a jaké jsou její překážky. Z videozáznamu zazněla slova Chiary Lubichové, zakladatelky focolare. Bylo úžasné sledovat na obrazovce biskupy z různých částí světa, kteří se k přenosu připojili. Na řadě míst přenos sledovaly ekumenické skupiny. Velmi nás povzbudila skupina pěti biskupů v Pákistánu, která vyjádřila svoji vděčnost za kontakt a poselství. Pomocí přenosu se poprvé mohli vidět setkat např. biskupové z Pákistánu a Indie. Také v Africe jsme mohli vidět skupiny sledující přenos. Z naší země jsme do přenosu s biskupem Františkem Radkovským předtočili svou ekumenickou zkušenost z květnového setkání na Bílé Hoře, kde si 60 katolických kněží a 60 protestantských pastorů vyznalo hříchy minulé i současné a vyjádřilo odpuštění, smíření a odvahu ke spolupráci. Někteří na tuto zkušenost reagovali a viděli v ní inspiraci pro řešení svých historických rozdělení. V Castel Gandolfu se k nám na dva dny z České republiky připojili katolický biskup Antonín Basler z Olomouce a evangelický luterský biskup Tomáš Tyrlík z Českého Těšína.

Tomuto setkání zaslal i svůj pozdrav primas anglikánské církve arcibiskup z Canterbury Justin Welby a ekumenický patriarcha z Konstantinopole Bartoloměj I. Skupina těch, kteří byli v Římě, byla po online setkání přijata papežem Františkem ve Vatikánu. Papež vyjádřil vděčnost za setkání a povzbudil k odvaze naplnit Boží „sen“ jednoty a harmonie ve světě. Papež František zdůraznil, že jde o jednotu, která nestírá rozdíly, ale spíše je posiluje a harmonizuje. Podle jeho pohledu ti, kteří stojí v čele církví, nemají usilovat o vnější jednotu a uniformitu, ale jsou pověřeni úkolem zápasit o jednotu v tajemném společenství církve v Kristu a v Duchu svatém. Církev je živé tělo, lidé jsou na cestě v dějinách a zároveň i za dějinami. František vyzdvihl zápas o jednotu těch, kteří bojují ve velmi těžkých podmínkách současného světa a často za to těžce platí.

Letošní online setkání biskupů nebylo marné a přivedlo k zápasu o jednotu další spolupracovníky. Vděčné ohlasy byly povzbuzením pro všechny, kteří na přenosu spolupracovali. Jsem vděčný, že jsem mohl být součástí těchto významných a vzácných okamžiků jednoty.

Pavel Černý

Singles+

Od roku 2014 jsou nejen v rámci CB připravované pro nezadané, svobodné či rozvedené věřící z protestantských církví různé programy. Církev bratrská pro snazší orientaci a dohledatelnost ke konci října 2021 spustila nový web www.singlesplus.cz . Věříme, že stránky budou nejen této skupině dobře sloužit.

Koordinátorka aktivit Singles Lenka Mikisková

Fotografie