inForm 11/2020

9. 1. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha prosinec 2020

Mimořádná vizitace Sboru CB v Praze 5 – Smíchov###

Rada rozhodla o zahájení mimořádné vizitace v souladu s §§ 40, 200 a 201 Řádu Církve bratrské a současně Rada jmenovala čtyřčlennou vizitační komisi ve složení David Novák, Petr Raus, Bronislav Matulík a Robert Hart. Vedením komise byl pověřen David Novák.

Nový vikář Paul Till###

Po rozhovoru s Paulem Tillem o vikariátu Rada rozhodla o přijetí bratra do vikariátu od 1. 1. 2021 ve Sboru CB ve Frýdlantu nad Ostravicí na plný pracovní úvazek. Správcem sboru je Jiří Valeš, za mentora byl přidělen Jaroslav Pokorný.

Rozhovor s Petrem Dvořáčkem – vedoucím Odboru pro zakládání sborů a stanic###

Na jednání Rady byl k rozhovoru pozván kazatel Petr Dvořáček, vedoucí Odboru pro zakládání stanic a sborů. Petr vyhodnotil práci odboru za poslední dva roky a popsal vize odboru do budoucna, které jsou postaveny na 7Z (zasévání, získávání nových vedoucích, zrcadlo, základy, zázemí, zdroje, zkušenosti). Služba odboru je zaměřena především na misii, a ne na restrukturalizaci sborů. Tématem je zakládání nových sborů a stanic. Rada ocenila dosavadní Petrovu práci i činnost celého odboru.

ERC###

Rada pověřila ředitelku kanceláře, aby pozvala na lednovou Radu Petra Jana Vinše, generálního sekretáře a mluvčího ERC. Rada chce být v úzkém a pravidelném kontaktu s Ekumenickou radou církví.

Vizitace###

Rada schválila vizitační zprávou z Frýdlantu nad Ostravicí a projednala plán vizitací na rok 2021. Dále byla Rada informována o vizitacích v roce 2020, které nemohly být vykonány z důvodu opatření souvisejících s Covid-19 a které budou zajištěny v roce 2021.

Zkvalitnění vizitačního nástroje###

Kazatel Roman Toušek informoval Radu o jednání s předsedou Odboru pro obnovu sborů a předsedou Odboru pro zakládání stanic a sborů. Společně připraví návrh zjednodušeného dotazníku pro sbory a způsob jeho vyhodnocování. Dotazník by měl sloužit vizitátorům i vizitovaným sborům jako podpůrný nástroj zkvalitnění vizitací a zdravého rozvoje sborů.

Supervize kazatelů###

Rada byla informována o průběhu pilotního testování nové supervizní služby pro kazatele, která byla zahájena v rámci diplomové práce Kateřiny Caklové. Služba se setkala se zájmem kazatelů, kteří se rozhodli supervizi využívat i po skončení diplomové práce.

Rozšíření týmu Odboru pro mládež###

Rada na žádost odboru jmenovala dalším členem Odboru pro mládež Elišku Partlovou z CB Tábor. Jedná se o neplacenou službu.

Změna místa vikariátu Jana Macka###

Rada schválila přesun vikariátu Jana Macka z Pardubic do Sboru CB v Praze 2 – Vinohrady k 1. 1. 2021. Mentorem zůstává Martin Legát.

Podzimní pastorálka###

Rada vzala na vědomí, že pro podzimní pastorální konferenci kazatelů s manželkami je rezervovaný termín 20. – 22. 9. 2021. Uskuteční se v Hotelu Jezerka v Seči.

Zrušení Pobočky Diakonie CB v Berouně###

Rada schválila zrušení pobočky Diakonie CB v Berouně na základě návrhu Sboru CB v Praze 5 – Smíchov.

Rozhovor s Janou Matulíkovou – celocírkevní pracovnicí Odboru pro manželství a rodinu##

Rada vedla rozhovor s celocírkevní pracovnicí Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Janou Matulíkovou. Covidová doba zrušila vše, co bylo naplánováno, jednotlivé přednášky na sborech, ale především odborné semináře, např. „O manželství prázdného hnízda“ pro manželské páry, kterým děti dospěly a jeden či oba manželé jsou již v důchodovém věku. OMAR byl dosud zaměřen především na práci s manželi v mladém a produktivním věku. Stará manželství jsou však také ohrožena krizí. Přednášet měl psycholog pavel Raus. Také byla zrušena společně připravovaná konferenci s Dětským odborem, kde měl přednášet Dalimil Staněk atp.

Jana Matulíková zhodnotila a ocenila práci celého týmu pracovníků odboru, z nichž každý měl na starosti jednu oblast. Je škoda, že se nepodařilo nastavit spolupráci se senioráty. Zkušenosti ukazují na to, že je potřeba vnímat odlišnost života a smýšlení mladých křesťanských manželství, která jsou ovlivněna současnou dobou.

Jako úspěšný vyhodnotila projekt Singles pro lidi bez partnerů, jehož fungování v rámci odboru iniciovala na začátku Markéta Holečková a pak rozvinula Lenka Mikisková. Konala se každoměsíční setkávání, brigády, pobyty na více dní atp. Společná setkávání na těchto akcích se však také z důvodu nouzového stavu nemohla uskutečnit.

Jana Matulíková se rozhodla po ukončení funkčního období v odboru jako celocírkevní pracovník nepokračovat. Nicméně pozvání k přednáškám bude i nadále ráda přijímat. Uvítala by, kdyby tuto činnost převzal nejlépe manželský pár, který by mohl využít již získaných kontaktů. V každém případě je pokračování práce Odboru pro manželství a rodinu Radou podporována. Radní poděkovali Janě za obětavou práci.

Rozhovor s Danielem Joklem a Petrem Kučerou##

Rada jednala s Petrem Kučerou (předsedou DO a místopředsedou DU) a Danielem Joklem (celocírkevním pracovníkem DO a předsedou DU) o činnosti Dorostového odboru (DO) a Dorostové unie (DU). Hlavními tématy DO a DU je nastavení vzdělávacího systému, do kterého vstoupí děti již v šesti letech (od mladšího dorostu), a zůstanou až do věku, kdy se stanou služebníky. Dorosty CB jsou silné v důrazu na život s Bohem a na láskyplné vztahy. Slabinou je, že mnoho dorostů má nedostatek dětí i málo pořádaných víkendových akcí. Většina dorostů není otevřena misijně.

Odbor chystá příručku Jak dělat dorostový klub, která bude zveřejněna zkraje roku na webu. Vzdělávací systém má tři roviny: Kurzy, aneb jak se z dorostence stane služebník („rytíř“); Příručku, jak dělat dorostový klub (jak vybudovat svůj dorostový „hrad“); Práci v regionech (Sharewoodech – obdoba Seniorátů), jak vytvořit společná města a království. Sharewood má svého SHAREMANa (regionální koordinátor). Jeho úkolem je organizovat akce, komunikovat s dorosty a pečovat o vedoucí.

Na podzim se realizovalo on-line pokračování sjezdu dorostů, který shlédlo 1 700 „počítačů“. Dorostový odbor přijal návrh Odboru mládeže, aby se sjezd dorostů konal opět příští rok (2021). Mládež potřebuje pro svůj podzimní sjezd státní svátek, který lépe vychází na rok 2022. Pak by se opět střídali sjezdy dorostu a mládeže ob jeden rok.

Současně jsou v plném proudu přípravy na rozjetí velkého projektu vlastního skautu pod DU (v České republice je nyní cca sedm různých skautských organizací, např. YMCA má svůj skaut, takže by měla svůj skaut i Dorostová unie). V září proběhla jednání s Junákem (největší skautská organizace v ČR), se kterým se připravuje smlouva o spolupráci (např. možnosti využití jejich metodiky jako podkladu pro naše materiály).

Odbor dorostu získává prostřednictvím své servisní organizace Dorostová unie sponzory a donátory, kteří začínají být v poskytování dotací a sponzorských darů opatrní z obav dopadů koronavirových opatření. Vyžadují vyšší míru vícezdrojového spolufinancování a prokázání těchto zdrojů předem.

Rada vyjádřila Danovi i Petrovi vděčnost za koordinaci a podporu práce s dětmi, která je základem jejich dalšího rozvoje v mládežnickém věku. Mnohdy se stává, že děti po ukončení dorostu odcházejí a do mládeže již nepřejdou. Rada podpořila, aby DO a DU otevřely jednání s Odborem mládeže a aby dorosty a mládeže byly podchyceny komplexně. Podpořila záměr, aby v rámci dorostu vznikaly skupinky vedené členem mládeže, které by společně i s vedoucím přecházeli do mládeže. Dorost na druhé straně navrhuje Odboru mládeže, aby podporoval outdorové akce v mládeži (např. vodu, puťák, víkendovku na chalupě), které jsou pro odcházející dorostence přirozené a umožní hladší přechod do mládeže.

pravil Bronislav Matulík

Fotografie