iNform 09/2021

12. 1. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Ždírec a Modra listopad 2021

Vize Rady CB

Rada se sjednotila na finální verzi dokumentu Vize Rady pro období 2021 – 24, který bude projednán také se seniory při společném setkání na jednání Rady v prosinci 2021. Začátkem roku 2022 budou publikovány předsedou Rady v Pastýřském listu, na facebooku, na webových stránkách CB, budou rozeslány na staršovstva a projednány na pastorálních konferencích.

Vizitace na rok 2022

Rada projednala termíny vizitací sborů v roce 2022, které se uskuteční v Praze 1 – Soukenická (do 15. 5. 2022), v Pardubicích (do 16. 10. 2022), v Praze 6 – Dejvice (do 16. 10. 2022), v Kladně (do 23. 10. 2022), v Litomyšli (do 13. 11. 2022), ve Vsetíně – Maják (do 20. 11. 2022), v Českém Těšíně (do 20. 11. 2022), v Praze 3 – Žižkov (do 27. 11. 2022) a v Písku (do 1. 12. 2022).

Vizitační zprávy

Rada schválila vizitační zprávy z Vysokého Mýta, Karlových Varů a z Praha 2 – Vinohrady.

Volba

Rada vzala na vědomí, že Robert Hart byl dne 10. 10. 2021 zvolen za kazatele-správce sboru ve Sboru CB v Praze 2 – Vinohrady s předběžným nástupem v létě 2022.

Rada vzala na vědomí, že Jan Macek byl 10. 10. 2021 zvolen a instalován za druhého kazatele ve Sboru CB v Praze 2 – Vinohrady.

Rada vzala na vědomí, že Jan Talán byl dne 17. 10. 2021 zvolen za kazatele-správce sboru ve Sboru CB v Písku s předběžným nástupem a instalací na jaře nebo létě 2022.

Rada vzala na vědomí, že Lukáš Skala byl 24. 10. 2021 zvolen za třetího kazatele ve Sboru CB v Táboře. Instalace proběhne 23. 1. 2022.

Hlasování

Rada vzala na vědomí, že mandát kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Hranicích Ladislava Melkuse byl dne 10. 10. 2021 potvrzen hlasováním o setrvání po 4 letech v důchodovém věku. Rada vzala na vědomí, že mandát kazatele – správce sboru Petra Polácha ve Sboru CB v Ostravě – Porubě musí být potvrzen hlasováním po 12 letech nejpozději do 31. 1. 2022.

Administrace

Rada jmenovala Marka Potmu administrátorem Sboru CB v Praze 4 - Jižní Město s platností od 1. 1. 2022.

Přímé přenosy ČRo v roce 2022

Produkce Českého rozhlasu nabídla Církvi bratrské dva termíny vysílání přímého přenosu na stanici Vltava, konkrétně ve dnech 20. 4. 2022 (Květná neděle) a 31. 7. 2022.

Pastorální konference 2022

Rada vzala na vědomí Program na lednovou pastorálku, který zpracoval Odbor pro vzdělávání. Zatím Rada počítá s uspořádáním akce a bude operativně jednat, pokud se zhorší pandemická situace.

Rada pověřila Diakonii CB uspořádáním podzimní pastorální konference. Doporučila téma Doprovázení starých a těžce nemocných.

Večery chval on-line

Rada pověřila Bronislava Matulíka, aby zajistil organizaci celovečerních online večerů chval pro Církev bratrskou. Prvním zahajovacím večerem bude Adventní koncert ze Soukenické v neděli 12. 12. 2021 v 17 h.

Studijní volno

Rada schválila studijní volno kazateli Romanu Cimbulkovi v termínu od 1. 1. 2022 do 15. 2. 2022. Staršovstvo Sboru CB v Táboře souhlasí.

Jednání české a slovenské Rady CB

Uskutečnilo se Modre na Slovensku, kde v Křesťanském centru Berea. Jednání bylo zahájeno společným obědem, osobními rozhovory a modlitbami.

Poté bylo diskutováno téma společné konference, její smysl a interval pořádání. Výsledkem bylo, že budou učiněny kroky ke změně společných dokumentů tak, že se společná konference bude konat jen, pokud bude potřeba jednat o změně společných dokumentů a pokud vyvstane důležité společné téma, kterému se bude potřeba společně věnovat.

Pro udržování vzájemných vztahů obou církví budou sloužit především společná pastorální konference v září a společné jednání Rad v červnu, které byly přerušeny pandemií. Kladně byla hodnocena změna termínu podzimní pastorálky na pátek až neděli.

Členové obou Rad si vyjasnili, co slovenskou i českou církev spojuje a vzájemně se ujistili, že přes různorodost chápání některých témat chtějí pokračovat v budování společné Církve bratrské. Obě Rady podpořily činnost Předsednictva Společné konference i v období, kdy se konference konat nebude. Předpokládá se, že konferenční návrh zahrnující nastavení nového režimu Společné konference bude předložen až v roce 2025.

Slovenská Rada opakovaně požádala českou stranu o vyhledávání místa pro podzimní pastorální konferenci blíž slovenským hranicím. Toto hledání již v minulosti probíhalo bez výsledku, protože objekty, které by vyhovovaly místně, neměly dostatečnou kapacitu.

Druhým okruhem byly rozhovory o životě našich církví. Diskutoval se rostoucí vliv neokalvinismu na Slovensku, zastávání „jediné správné teologie“ a postoji k ženám v církvi. Členové české Rady byli dotázáni na zkušenosti v oblasti vikariátu, o přínosu psychologických rozhovorů s vikáři a také na praxi týkající se ordinace vikářů, která proběhne jen za předpokladu, že o ni požádá sbor v souvislosti s žádostí o instalaci. Zvláštním bodem byl také rozhovor týkající se dotazníku České evangelikální aliance, z něhož vyplynulo, že česká CB je nejliberálnější evangelikální církví v Čechách.

Obě Rady ocenily možnost setkání a obnovení rozhovorů, které byly na dva roky přerušeny pandemií.

Rada jmenovala předsedy, celocírkevní pracovníky a členy odborů:

Odbor pro práci s dětmi: předseda odboru: Pavel Fér, členové odboru: Radomír Kalenský, Dagmar Kalenská, Nikol Valešová, Klára Heczková, Jiří Šustr, Daniel Fér, zodpovědný člen Rady za odbor: Bronislav Matulík

Odbor pro práci s dorostem a odbor pro práci s mládeží: předseda odborů: Roman Toušek (člen Rady), poradní odbor DOOM: Roman Toušek, Ondra Svatoš, David Rajca, Dan Jokl, David Kubíček, Radek Kalenský, Lenka Mikisková

Odbor pro práci s dorostem: celocírkevní pracovník odboru: Daniel Jokl, členové odboru: Petr Kučera (roční sabatical), David Kubíček, Čestmír Tichý, Josef Kostelecký, Jan Czudek, Alžběta Litvanová

Odbor pro práci s mládeží: celocírkevní pracovník odboru: Ondřej Svatoš, členové odboru: David Rajca, Aleš Navrátil, David Košťák, Marek Hutr, Jan Čapek, Michal Rzyman

Odbor pro vzdělávání: předseda odboru: Jaroslav Pokorný (člen Rady), celocírkevní pracovník odboru: David Beňa, členové odboru: David Novák, Jan Asszonyi, Dalimil Staněk, Karel Hůlka, Martin Kop, Slavoj Raszka

Odbor pro obnovu sborů: předseda odboru: Pavel Plchot, členové odboru: Aleš Kratochvíl, Jiří Unger, Tomáš Grulich, Libor Trousil, Petr Geldner, zodpovědný člen Rady za odbor: David Novák

Odbor pro zakládání stanic a sborů: předseda odboru: Petr Dvořáček (člen Rady), členové odboru: Tomáš Grulich, David Novák, Bedřich Smola, Mark Potma, Matúš Kušnír, Karel Hennhofer, Aleš Kratochvíl, zodpovědný člen Rady za odbor: David Novák

Odbor pro manželství a rodinu: předseda odboru bude jmenován v lednu včetně členů odboru, zodpovědný člen Rady za odbor: Bronislav Matulík

Singles+: koordinátorka: Lenka Mikisková

Stavební odbor: předseda odboru: Tadeáš Filipek (člen Rady), členové odboru: Tomáš Hurta, Jakub Hlaváč, Michal Prachař, Jan Světlík, Martin Tabačan

Odbor pro kontrolu hospodaření sborů: předsedkyně odboru: Lydie Boszczyková, členové odboru: Jiří Černík, Tomáš Paulus, Jaroslava Honsová, Jana Vernerová, Ruth Stéblová, Hana Kyselová, zodpovědný člen Rady za odbor: Tadeáš Filipek

Připravil Bornislav Matulík

Prohlášení Ekumenické rady církví k situaci na bělorusko-unijní hranici

Se znepokojením sledujeme situaci na bělorusko-unijní hranici, kde se velké skupiny běženců dostávají do mimořádně tíživé situace, která ohrožuje jejich zdraví i životy a která je mnohdy zbavuje lidské důstojnosti. Se vší rozhodností odmítáme zneužívání lidí v těžké životní situaci k dosahování politických cílů. Apelujeme na všechny zúčastněné strany, aby dbaly lidských práv a důstojnosti a nepřispívaly k prodlužování nejistoty a utrpení těch, kteří jsou uvězněni v bezvýchodné situaci. V modlitbách jsme se všemi trpícími i s těmi, kdo se jim podle svých sil a možností snaží pomáhat.

Daniel Ženatý, předseda ERC, Petr Raus, 1. místopředseda ERC, Marián Čop, 2. místopředseda ERC

Fotografie