Komentované zprávy z dubnového jednání Rady CB

3. 5. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha duben 2022

Služba politikům

Rada vedla rozhovor s kazatelem Danielem Kvasničkou o možné kaplanské službě našim zastupitelům v Senátu a Parlamentu. Hledají se cesty, jak duchovní službu politikům oficiálně zahájit.

Služba by měla dvě formy: První by byla typicky kaplanská – naslouchání, povzbuzení, reflexe a samozřejmě zachování zpovědního tajemství. Druhá by se týkala bohoslužebné široce ekumenické oblasti. Hledá se nyní cesta podpory této služby ze strany církví.

Setkání bylo zakončeno modlitbami, poděkováním za bratrovu službu a přáním, aby se podařilo i tento nový rozměr péče církve o svět realizovat.

Web Církve bratrské

Rada hovořila s bratrem Alešem Čejkou, kterému nejprve poděkovala za flexibilitu a rychlost při zveřejňování zpráv a článků na webu a FB CB. Poté s ním vedla rozhovor o novém webu CB.

Záměrem Rady je, aby web Církve bratrské nesloužil primárně pracovníkům církve, ale měl potenciál oslovit sekulární společnost, ve které žijeme, a ekumenu. Zároveň je ale nezbytné, aby i nadále poskytoval pracovníkům a členům CB potřebný informační servis. Cíleně je také potřeba nově zpracovat web s propojením na sociální sítě.

Záměrem je úzce spolupracovat při naplňování obsahu nového webu s redakcí časopisu BRÁNA a s Odborem pro vzdělávání.

Volby a hlasování na sborech

Sbor CB v Ostravě – Porubě dne 20. 3. 2022 potvrdil hlasováním o setrvání kazatele pokračování mandátu kazatele – správce sboru Petra Polácha ve 12. roce služby.

Ve Sboru CB Praha 5 byl zvolen Pavel Bischof za kazatele – správce s předpokládaným nástupem od září 2022.

Ve Sboru CB Praha 6 byl zvolen Vojtěch Furák za kazatele – správce a Pavel Plchot byl zvolen za druhého kazatele. Instalace obou proběhne 8. 5. 2022.

Administrace Sboru CB v Karlových Varech

Po ukončení služby Tomáše Holubce jako správce sboru Rada jmenovala kazatele Miroslava Pavlíčka administrátorem sboru s platností od 1. 7. 2022.

Traumata a ukrajinská krize

Rada schválila uspořádání on-line e-pastorálky na téma traumatu a ukrajinské krize s přednášející Kateřinou Caklovou.

Odbor pro manželství a rodinu

Bronislav Matulík informoval Radu o obnově činnosti odboru OMAR a o přípravě výjezdního jednání odboru, ze kterého Rada dostane výstup s cílem oslovit všechny senioráty a sbory. Zdraví rodiny a zdraví našich sborů spolu úzce souvisí.

Konference dětského odboru

Bronislav Matulík informoval Radu o konferenci Odboru pro práci s dětmi, která proběhla 26. 3. 2022 v Soukenické za účasti přednášejících Davida Javornického, Radka Kalenského a dalších lektorů. Akce se zúčastnilo 80 účastníků.

Pracovní a vzdělávací setkávání pastoračních asistentů

Rada souhlasí s obnovením setkávání pastoračních asistentů sborů dvakrát do roka, počínaje zářím 2022. Aktivita byla přerušena v čase pandemie.

Pastorální konference

Rada diskutovala návrh vytvořit novou strukturu pastorálních konferencí, které by lépe a účinněji sloužily kazatelům a pracovníkům církve.

Při té příležitosti Rada vzala na vědomí podklady k podzimní pastorálce, které poskytla Diakonie CB a souhlasila s předběžným návrhem programu.

Večery chval

Rada nadále podporuje on-line večery chval, které jsou připraveny na našich sborech: 17. 4. 2022 v Praze 13, 1. 5. 2022 v Ostravě a 5. 6. 2022 v Praze – Šeberov.

Mandáty v Radě ETS-VI

Rada jmenovala za členy Rady ETS-VI Pavla Pauluse a Petra Rause na další období od 5. 6. 2022 do 4. 6. 2028.

Stanice Rady CB Velká Ohrada

Rada vzala na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti Samostatné stanice CB v Praze – Velká Ohrada za 1. čtvrtletí a informace o jednání Bronislava Matulíka s řídícím týmem. Stanice se s mentorem Pavlem Černým shodují na tom, že by rádi na podzim 2022 požádali Radu, aby podala návrh na zřízení sboru na Konferenci 2023.

Výsledek revize a auditu Rady

Rada vzala na vědomí, že proběhla revize a audit hospodaření Rady CB za rok 2021. Revizoři Rady CB Ing. Jana Bíbová a Jiří Šrámek doporučili Konferenci CB účetní závěrku ústředí Církve bratrské za rok 2021 ke schválení. Ing. Jitka Kolářová provedla audit a zpracovala zprávu nezávislého auditora Církve bratrské za rok 2021 bez výhrad.

Oprava kanceláří ústředí CB

Rada schválila záměr oprav kanceláří RCB z důvodů opotřebování dlouholetým užíváním.

Komise ERC pro ekumenismus

Rada vzala na vědomí informace Petra Rause, člena komise ERC pro ekumenismus:

Nejbližší výjezdní jednání komise ERC pro ekumenismus proběhne společně s ekumenickou komisí ČBK ve dnech 6. a 7. 6. Za CB se zúčastní Petr Raus.

Apoštolská církev ordinovala první pastorku. Zároveň končí denní studium na škole AC v Kolíně. Církve zápasí s nedostatkem duchovních a peněz, omezují proto celocírkevní služby.

„Progresivní“ skupina v CČSH by se ráda vrátila k římskému katolicismu (hlavně na Plzeňsku).

Jednota bratrská se snaží o ekonomickou samostatnost sborů. Sbory zakládají ekonomické subjekty a snaží se získávat státní granty.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie