Komentované zprávy z jednání Rady CB v květnu 2022

14. 6. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha květen 2022

NOVÝ VIKÁŘ TOMÁŠ UHER

Rada vedla rozhovor s Tomášem Uhrem ze Sboru CB v Praze 2 – Vinohrady o vstupu do vikariátu. Bratr uvěřil při svém studijním pobytu v Anglii a dlouhodobě se věnuje duchovní práci se studenty v rámci organizace UKH (Univerzitní křesťanské hnutí), kde od roku 2008 vykonává funkci ředitele. Absolvoval ETS, nyní studuje TCM. Nyní bratr dospěl k rozhodnutí sloužit v Církvi bratrské a připravovat se ke kazatelské službě. Vinohradský sbor bratra doporučil.

Rada rozhodla o přijetí bratra Tomáše Uhra do vikariátu ve sboru CB v Praze 2 – Vinohrady od 1. 9. 2022. Vedoucím vikariátu bude Robert Hart a mentorem byl pověřen bratr Daniel Fajfr.

ROZHOVOR S CELOCÍRKEVNÍM PRACOVNÍKEM DANIELEM JOKLEM

Rada se setkala s Danielem Joklem, celocírkevním pracovníkem Odboru pro práci s dorostem. Bratr představil činnost odboru v minulém roce a seznámil Radu s plány do budoucna.

Po téměř dvou letech intenzivní práce byla vypracována první verze metodiky „Výchovný systém“, který je učednickým modelem založeným na Skautské výchovné metodě – od Junáka je souhlas k použití. Metodika má určité výjimky pro dorosty CB, které se nestanou součástí Skautu CB – například není nutné nošení uniformních prvků (košil, šátků).

Rada velmi kladně hodnotila činnost Dorostové unie, jako servisní organizace, díky které je např. snadněji získávána finanční podpora z dotací a od sponzorů. Navíc sbory pod Dorostovou unií mohou využívat dalších služeb, jako je např. pojištění, zpracování účetnictví, finanční podpora pro tábory atd.

Plány do budoucího období jsou podle Výchovného systému rozpracovat pro dorosty učednický model s harmonogramem. Tento model je již zveřejněn na webu DU. Jedním z cílů skautské metodiky je profilovat z vlastních dětí dobré vedoucí a touha otevřít akce a členství v DU i pro jiné denominace.

Rada poděkovala Danielovi a celému týmu odboru a DU za jejich obětavou a důležitou práci.

VIZITACE

Rada CB na svém jednání projednala připravovanou podzimní vizitaci v pardubickém sboru a pověřila na místo Davida Nováka a Bronislava Matulíka nové vizitátory Martina Legáta (seniora seniorátu Východní Čechy - Jih) a Jaroslava Pokorného (člena RCB).

PASTORAČNÍ PRACOVNÍK PRO DIAKONII CB

Rada projednala žádost ředitele Diakonie CB Romana Kysely o pomoc v hledání pastoračního pracovníka pro Domov pro seniory Bethesda. O pastorační péči by se mohli podělit i dva pracovníci.

DODATEK KE SMLOUVĚ O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ DĚTÍ S PILLOW

Rada souhlasila s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě s pojišťovnou PILLOW. Hlasování proběhlo per – rollam.

Pojišťovna se rozhodla stávající smlouvu, která se týká úrazového pojištění dětí a vedoucích při akcích pořádaných pojištěnými sbory (např. pravidelné schůzky, tábory apod.) a pojištění odpovědnosti za škodu v rámci pojištěné činnosti (pravidelná i nepravidelná setkání, brigády, cesty na tyto akce), zrušit. Smlouva se dosud každým rokem k 30. 6. 2022 prodlužovala na další rok. Dodatkem bude stávající smlouva prodloužena pouze o půl roku a poté bude ukončena. V průběhu daného půl roku zajistí kancelář RCB pro sbory náhradní řešení.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ DALŠÍCH KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN ERC

Rada schválila personální obsazení komisí a pracovních skupin ERC na dva roky: Církev bratrskou bude zastupovat v Komisi pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních Pavel Dušek, v Komisi pro ekumenismus Bronislav Matulík a v Komisi pro křesťanské školství a vzdělávání Markéta Chmelová.

POVĚŘENÍ 2. DELEGÁTA NA KAŽDOROČNÍ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČBS

Rada jmenovala Bronislava Matulíka 2. delegátem pro VS České biblické společnosti na dobu neurčitou.

INFORMACE Z Řídícího výboru ERC

ERC od března do dubna velmi dobře spolupracovala s Hasičským záchranným sborem v Praze. V Kongresovém centru Praha, kde byla evidence běženců z Ukrajiny a mnozí tam i byli krátkodobě ubytováni, byla zřízena kaple. V ní se střídalo z našich církví 25 duchovních (kaplanů).

ŘV ERC navštívili pracovníci ČT Patrik Diviš, kreativní producent a Martin Horálek, dramaturg náboženského vysílání. Novoroční ekumenická slavnost bude přejmenována na Novoroční ekumenickou bohoslužbu. Modlitba za domov se letos plánuje v Národním památníku na Vítkově. ERC se kloní k tomu, že by měla mít tato modlitba více náboženský než kulturní rozměr. Dialogické kázání bude mít také Pavel Hošek.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie