Komentované zprávy z jednání Rady CB v listopadu 2022

6. 12. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, misijní a konferenční centrum Immanuel listopad 2022

Rozhovory o zřízení nových sborů

Rada vedla rozhovor se zástupci samostatné stanice Opava – Elim spolu s kazatelem – správcem sboru v Opavě Matúšem Kušnírem, o žádosti sboru v Opavě na zřízení nového sboru. Rada schválila podání konferenčního návrhu na zřízení nového Sboru Církve bratrské v Opavě – Elim.

Rada vedla rozhovor se zástupci samostatné stanice Chýnov a kazatelem – správcem sboru v Táboře Milanem Letem. Rozhovoru se osobně zúčastnil za odbor 7Z Matúš Kušnír, který pomáhal rozvoji stanice. Rada schválila podání konferenčního návrhu na zřízení nového Sboru Církve bratrské v Chýnově.

Na základě říjnového jednání s Řídícím týmem stanice Rady Velká Ohrada, který požádal o zřízení sboru, a po projednání žádosti i se staršovstvem Sboru CB v Praze 5 Rada schválila podání konferenčního návrhu na zřízení nového Sboru Církve bratrské Praha – Velká Ohrada.

Vizitace

Rada obsáhle diskutovala, jak nově a efektivnější uskutečňovat řádné i mimořádné vizitace. Na pastorální konferenci v lednu o tom bude jednat s kazatelským sborem. Snahou je, aby vizitace byly pro sbory povzbuzením a pomocí.

V rámci jednání Rada také schválila vizitační zprávy ze Sborů CB Praha 6 – Dejvice a Sboru CB v Pardubicích.

Akce pro kazatele a manželky kazatelů v důchodě

Rada byla informovaná o setkání emeritních kazatelů 5. 11. 2022 v Litomyšli, kterou připravil bratr Karel Fojtík. Předseda David Novák se akce zúčastnil a vyhodnotil ji jako velmi úspěšnou, dobře připravenou a užitečnou. Podobná setkávání v koordinaci s kanceláří Rady se bude konat nejméně jednou do roka.

Změna ve stanovách Dorostové unie

Rada vzala na vědomí, že na sněmu DU 15. 11. 2022 bude projednána změna stanov (upřesnění), že ředitelem Dorostové unie je automaticky celocírkevní pracovník jmenovaný RCB.

Vyslání Effathy Radou a Odborem mládeže na návštěvu Švédska

Rada schválila zahraniční cestu kazatelů Romana Touška a Petra Luhana s mládežníky sboru Effatha do Švédska na konci srpna 2023. Hlavním záměrem je navštívit sbory, kde mají aktivní mládež či mládežnická hudební uskupení a navázat osobní kontakty. Vedlejším produktem budou koncerty a utužování „effaťácké party“.

Evidence skutečných majitelů a povinné datové schránky

Od září 2022 mají církve a jimi zřízené organizace skutečného majitele, kterými jsou statutární zástupci. Rada vzala tuto skutečnost a současně informace právničky Michaely Beňové o dopadu této skutečnosti na odpovědnost statutárních zástupců sborů na vědomí.

Další změnou je povinné zřízení datových schránek pro všechny sbory od 1. 1. 2023. Sbory, které si samy datovou schránku nezajistí, budou mít v novém roce datovou schránku zřízenou ze strany státu automaticky. Statutární zástupci budou informováni na Setkání statutárů.

Dar 50 000 Kč na nákup Nových zákonů

Rada vzala na vědomí, že CB přijala dar 50 000 Kč na zakoupení 1250 ks kapesních nových zákonů pro misijní účely. Knihy převzal David Rajca a Ondřej Svatoš a budou předávány mládežím na regionálních setkáních mládeže.

Modlitba za domov 28. 10. 2022

Rada byla informována o průběhu akce Modlitba za domov, která proběhla 28. 10. 2022 a byla živě přenášena ČT. Jedním z kázajících byl předseda RCB David Novák. Letošní sledovanost byla podle ČT přibližně dvojnásobná oproti předchozímu roku.

Pastorálka s manželkami 2024

Rada vzala na vědomí, že pro podzimní pastorálku je rezervován termín 27. - 29. 9. 2024 v hotelu Jezerka, Seč.

Společná konference 2025 Rada CB ČR rozhodla o organizaci Společné konference 2025 v České republice.

připravil Bronislav Matulík

(redakčně upraveno)

Fotografie