Komentované zprávy z jednání Rady CB v říjnu 2022

14. 11. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha říjen 2022

Setkání s Řídícím týmem stanice Velká Ohrada

Rada se setkala se členy řídícího týmu stanice Velká Ohrada spolu s jejím mentorem Pavlem Černým a pražským seniorem Robertem Hartem. Členové Řídícího týmu připravili prezentaci o fungování svého společenství od jejího vzniku po současnost s výhledem do budoucnosti.

Velká Ohrada je společenství finančně soběstačné, integrované do Církve bratrské a podporující mnohé aktivity naší církve, zvláště pak diakonské. Rada byla požádána, aby podala konferenční návrh na zřízení Sboru CB Praha – Velká Ohrada.

Diskuse s Řídícím týmem se týkala i bolestného rozdělení ve smíchovském sboru a nynějších vztahů obou společenství. Cílem je ujištění o odpuštění a usmíření. V té věci bude Rada jednat i se Smíchovem.

Setkání s kaplany Církve bratrské

Rada pozvala na setkání kaplany naší církve a pracovníky, kteří o kaplanské službě uvažují nebo k ní směřují. Zúčastnili se vězeňští kaplani Jana Matulíková a Martin Škoda, vojenský kaplan Jan Valeš, nemocniční kaplani Matěj Hájek, Petra Kašperová a Jakub Formánek, kaplanka v Bethesdě Gisela Younisová, dále kazatelé Libor Neuman, Daniel Kvasnička, Daniel Smetana.

Kaplani nejprve představili specifickou službu ve věznicích, nemocnicích, v armádě a také mezi zastupiteli v Parlamentu a Senátu ČR. Poté jednotliví kaplani hovořili o svých osobních zkušenostech ve službě.

Rada vyjádřila podporu kaplanům, kteří slouží doslova v první linii, když se každý den střetávají s lidskou bolestí, umíráním, smrtí, zármutkem, vinou a extrémní zátěží života. Velmi si váží, že do prostředí své služby přinášejí víru, naději a Kristovu lásku.

Nový vikář Lukáš Rejman

Na pastorální konferenci se uskutečnil rozhovor členů Rady s bratrem Lukášem Rejmanem, který požádal o přijetí do vikariátu. Rozhovoru se zúčastnil také kazatel sboru v Litomyšli Daniel Kvasnička.

Bratr pověděl svědectví o své víře v Krista, studiu teologie i postupném zrání myšlenky vstoupit do vikariátu. Na základě rozhovoru byl Radou přijat do vikariátu od 1. 10. 2022 ve Sboru CB v Litomyšli. Vedoucím vikariátu a mentorem byl jmenován Daniel Kvasnička.

Hlasování a administrace

Rada vzala na vědomí, že Sbor CB v Praze 1 – Soukenická potvrdil hlasováním o setrvání po 8 letech mandát kazatele Radislava Novotného.

Rada ukončuje administraci Sboru CB Praha 2 – Vinohrady Robertem Hartem k 30. 11. 2022 vzhledem k instalaci nového kazatele – správce sboru Roberta Harta. A dála Rada jmenovala kazatele Roberta Harta administrátorem Sboru CB v Praze 4 – Šeberov s platností od 1. 12. 2022.

Nový senior seniorátu Střední Čechy a Vysočina

Rada byla informována, že kazatel Pavel Paluchník byl seniorátním shromážděním 13. 9. 2022 zvolen za seniora seniorátu Střední Čechy a Vysočina.

Hodnocení pastorálky na Seči 2022

Rada projednala výsledky ankety s hodnocením pastorálky na Seči 2022. Na zpětnovazební anketu odpovědělo 78 kazatelů a jejich 26 manželek. 46,6 % změna termínu na víkend vyhovuje, 20,4 % nevyhovuje a pro zbylé jsou obě varianty možné. Výběr řečníků hodnotili respondenti takto: 47,3 % jako skvělé, 40,9 % v zásadě dobré, pro ostatní přijatelné či zklamání. Organizaci pastorálky hodnotilo 71,3 % jako skvělé, 23,4 % jako spíše dobré a ostatní jako přijatelné či zklamání… Rada vyhodnotila pastorálku jako velmi dobrou a rozhodla, že podzimní pastorálky v letech 2023 a 2024 budou opět o víkendu.

Pastorálka v lednu 2023

Rada projednala návrh programu pastorálky pro kazatele v lednu 2023. Téma bude „O křesťanské naději v časech beznaděje“ podle 1. listu Petrova.

Dětský odbor

Rada schválila doplnění členů Odboru pro práci s dětmi o sestru Blanku Ježkovou ze Sboru CB v Táboře.

Změna vedoucí pobočky Diakonie CB v Brně

Rada schválila změnu vedoucí pobočky Diakonie CB v Brně. Místo Noemi Komrskové je novou vedoucí Miriam Kohoutová.

Sbírka Diakonie 2022

Rada schválila termín Sbírky Diakonie 2022 o první adventní neděli 27. listopadu 2022.

Časopis Brána

Rada souhlasí v souladu s konferenčním usnesením z roku 2017 se zvýšením ceny předplatného časopisu Brána na 60 Kč / číslo a se zvýšením příspěvku sborů na vydávání časopisu ze sborových rozpočtů částkou ročně na 47 Kč za každého člena CB, který sám Bránu neodebírá. Výše příspěvku odráží kumulovaný dopad míry přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (inflace dle údajů ČSÚ) a pokles počtu předplatitelů od roku 2017.

Fotografie