Zprávy z jednání Rady CB v lednu 2023

6. 2. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha leden 2023

Zkušenosti s přechodem z jiné denominace do CB

Rada vedla rozhovor s bratry Jiřím Serbusem, Slavojem Raszkou, Pavlem Hoškem o jejich dávné zkušenosti s přechodem z jiné církve do služby v Církvi bratrské. Součástí rozhovoru byly nejen osobní zkušenosti, ale také ujasňování si věroučné hranice dané Vyznáním víry a Duchovnímu zásadami, které Církev bratrská přijala, a jak se je daří držet, případně zda je nerozšiřujeme. Rada se chce i nadále držet osvědčeného principu staré Jednoty bratrské – v podstatných věcech podržet jednotu, ve věcech nepodstatných ponechat možnost různosti názorů.

Rozhovor se Zdenko Žigou a Patrikem Horvátem

Sbor v Liberci doporučil bratra Zdenka Žigu k diakonské ordinaci. Bratr se věnuje misijně a pastoračně skupině Romů v Jablonci nad Nisou a připravuje pro Romy misii v celém městě. Ve službě jej bude doprovázet zkušený kazatel Patrik Horváth. Bratrovou vizí je založit v Jablonci romský sbor. Rada bratra v této službě podporuje a vedla s bratřími rozhovor o možnosti vytvoření romského networku. Rada schválila bratrovu diakonskou ordinaci, ordinován bude na květnové Konferenci v Brně.

Rada jmenovala bratra za Církev bratrskou do pracovní skupiny ERC pro Romy, která v minulosti oficiálně fungovala. Dočasně nebyla vedena mezi aktivními komisemi a skupinami ERC. V současné době probíhá na základě podnětu Řídicího výboru ERC restart této pracovní skupiny.

Rozhovory o ordinaci

Rada vedla předordinační rozhovory s vikáři Tomášem Grohmanem (CB Neratovice) a Benjaminem Kaletou (CB Horní Počernice). Oba dva ukončili vikariátní povinnosti a byli svými sbory navrženi na ordinaci a instalaci. Rada jednomyslně oba dva bratry doporučí Konferenci k ordinaci.

Jmenování člena Rady ETS – VOŠ

Rada jmenuje bratra Radka Smetanu (zástupce AC) členem Rady školské právnické osoby Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální na funkční období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2027 (na 5 let).

Současně Rada jmenuje (9,0,0) Radka Smetanu členem Správní rady Vzdělávacího institutu ETS, z.ú. na funkční období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028 (na 6 let).

Lednová pastorálka

Rada projednala důležitá témata, která bude diskutovat s kazatelským sborem na lednové pastorální konferenci: Vznik nových sborů – jaký bude limit členů? Funkční senioráty a vzájemná pomoc. Zakládání nových sborů, ale také slučování sborů a vytváření sousboří. Odchody kazatelů ze sborů po maximální době 16 let a výjimky. Úprava kaplanské ordinace, aby kaplani v případě neodkladnosti mohli provést sňatek (především by se to týkalo nemocničních kaplanů). Celoživotní vzdělávání, supervizní skupiny kazatelů atp.

Setkání emeritních kazatelů CB 2023

Rada vzala na vědomí, že se setkání uskuteční 21. 10. 2023 v Hradci Králové.

Sazba za použití soukromého auta pro 2023

Rada schválila paušální sazbu 8,00 Kč/km pro rok 2023. Sbory mohou tuto sazbu také používat.

Poděkování ambasády v Oslo

Rada obdržela dopis velvyslance norské ambasády, pana Jaroslava Knota, který vyjádřil poděkování za pětiletou pastorační činnost našeho kazatele Romana Touška, spočívající v organizaci vánočních rodinných mší pro české krajany v Oslo

připravil Bronislav Matulík

Fotografie