Zprávy z jednání Rady CB v listopadu 2023

15. 12. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Ostrava listopad 2023

Rozhovor se staršovstvy ostravských sborů

Rada se při svém výjezdním zasedání setkala v modlitebně Sboru CB v Ostravě – Porubě se 14 staršími a kazateli ostravských sborů Ostrava, Ostrava – Poruba a Ostrava – Trojka. Starší s Radou sdíleli život svých společenství, největší radosti a těžkosti za poslední rok jejich služby. Každý sbor je jiný a bylo povzbuzující slyšet, že v rámci města si nejen nekonkurují, ale vzájemně se podporují.

Rozhovor s účastníky projektu Nové Horizonty, Austrálie

Proběhl první rozhovor se členy Rady, kteří byli účastníky projektu Nové Horizonty v Austrálii - Romanem Touškem, Janem Drahokoupilem a Petrem Dvořáčkem. Bratři předali své zkušenosti a náměty pro oživení našich sborů a celé církve. Na příští zasedání Rady připraví konkrétní náměty, které budou reflektovat koncepční témata Rady.

Rozhovor s Tiborem Máhrikem

Rada vedla rozhovor o dalších plánech Odboru pro manželství a rodinu (Kruh rodiny) a o zastřešení nové pracovní komise CB pro zpracování tématu manželství. Podařilo se najít různorodý tým, který tvoří manželské páry: Matulíkovi, Máhrikovi, Cvejnovi, Luhanovi, Grohmanovi a Drápalovi.

Kruh rodiny má záměr mediálně se etablovat, přispívat do časopisu Brána, udržovat webové stránky https://kruh-r.cz/, pořádat konference, primárně na každém sboru nebo seniorátu zajistit dobrovolnický manželský pár, který by koordinoval práci v regionu. Bratr kazatel Tibor Máhrik vyzval Radu, aby formulovala službu manželstvím a rodinám do svých priorit. Pokud Církev prohraje zápas o tradiční rodiny, bude to špatné.

Rada jmenovala bratra Máhrika vedoucím pracovní komise pro zpracování tématu manželství.

Nové složení Odboru pro práci s dorostem

Rada jmenovala nové členy Odboru pro práci s dorostem s platností od 7. 11. 2023: Roman Toušek - společný předseda dvou odborů (dorost, mládež); Daniel Jokl - vedoucí Odboru pro práci s dorostem a celocírkevní pracovník; David Kubíček - kazatel CB; Josef Kostelecký - CB Ústí nad Labem; Čestmír Tichý - CB Olomouc; Jan Czudek - CB Český Těšín; Helen Mrázková - CB Ostrava 3 a skautská poradkyně (zajistila příručku KOMPAS); Lukáš Augustin - CB Havlíčkův Brod, spolupracovník Biblické stezky a MegaSjezdu; Anna Tichá - CB Olomouc a skautská koordinátorka; Iva Slováčková - CB Vsetín (organizovala Biblickou stezku).

Jmenovaní budou současně vedoucími v Dorostové unii, takže budou členy tzv. Rady DU, jinými slovy Odbor pro práci s dorostem duchovně povede Dorostovou unii, protože vedení bude totožné. Kandidáty bude schvalovat dne 23. 11. 2023 sněm jako vedení DU do tzv. Rady DU.

Pověření Petry Horáčkové Olšaníkové

Rada souhlasí s pověřením Petry Horáčkové Olšaníkové ze Sboru CB v Šumperku k výkonu dobrovolné služby ve Vězeňské službě ČR a doporučením k vězeňské dobrovolné službě v rámci Vězeňské duchovenské péče.

Odbor namátkové kontroly hospodaření

Rada vzala na vědomí, že revizorka Hana Kyselová ukončila činnost v odboru. Místo ní Rada jmenovala Martu Novotnou (CB Kutná Hora) novou revizorkou a členkou Odboru namátkové kontroly hospodaření.

Areál Chvaly

Rada vzala na vědomí výsledek per rollam hlasování o areálu Chvaly: z 84 sborů (včetně sborů přidružených) přišlo k 31. 10. 2023 celkem 79 odpovědí. Návrh prodeje pozemku byl přijat 84,52 %. A dále návrh na použití peněz z prodeje na přístavbu ETS byl přijat 84,52 %.

Rada dále zajistí, aby závažné připomínky ze strany sborů byly zapracovány do finální podoby smluv.

Informace ze setkání s revizory

Tadeáš Filipek a ředitelka kanceláře Rady informovali o setkání s revizory v sobotu 4. 11. 2023 v rámci setkání Odboru pro kontrolu hospodaření sborů. Revizoři měli příležitost se vzájemně poznat a sdílet o zkušenostech z namátkových kontrol, které předcházejí vizitacím. Společně aktualizovali Osnovy namátkových kontrol. Revizoři si rozdělili namátkové kontroly pro rok 2024. V týmu přivítali 2 nové revizory – Martu Novotnou z Kutné Hory a Jozefa Štefančíka z Písku – Elim, který se bude pod vedením stávajících revizorů nejprve zaučovat. Současně také poděkovali paní Haně Kyselové, která již z časových důvodů nemůže v namátkových kontrolách pokračovat. Tadeáš Filipek vyjádřil revizorům jménem Rady velkou vděčnost za jejich službu a pomoc sborům v tom, aby jejich účetnictví bylo v pořádku.

Jmenování delegátů na VS ERC 21. 11. 2023

Rada jmenovala Davida Nováka, Bronislava Matulíka a Aleše Čejku za delegáty na Valné shromáždění ERC, které se bude konat 21. 11. 2023.

Zprávy ppřipravil Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.