Denní zamyšlení — 23. 2. 2019

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je. Vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. (Am 9,13-14)

Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. (Zj 22,2)

Prorok Ámos vystupuje v Bibli jako prorok soudu. Ohlašuje blížící se Boží trest. Dnešní proroctví je však jiné. Plné naděje a změn. Málokdy najdeme v jednom verši tolik zaslíbení. Od 9. století pnl. čekalo toto proroctví na naplnění. My jsme dnes očitými svědky údělu Izraele, jak se vše plní do slova a do písmene. Čteme o velikém Božím požehnání pro izraelský lid. Nová smlouva však nabízí požehnání pro všechny národy. Ve Zjevení čteme o stromoví života. Toto stromoví souvisí s věčným životem pro ty, kteří budou obývat toto nové město. Listí, které má léčivou moc pro všechny národy, je důkazem, že tam nebude nic z tělesné i duchovní slabosti. Jsme plni úžasu nad tím, co Pán Ježíš připravil pro svou církev.
Pane Ježíši, děkujeme za veliké požehnání pro Izrael a také pro nás.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz