Denní zamyšlení — 18. 8. 2018

Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! (Joz 24,16)

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Ko 2,7)

Ti, kdo uvěřili, jsou plni bázně před Hospodinem, ale nebojí se již ničeho a nikoho jiného. Ti, kdo uvěřili, jdou světem, ale vlastně nejsou ze světa; ničím se nemají vázat, a přesto jim nakonec všechno, celý svět patří. Jsou zcela bezmocní, a v posledku ti nejmocnější. Programová bezmocná moc následovníků Kristových.

Společenství poutníků ke království nebes pod řádem milosti a svěřeného pokladu zjevení pořádků tohoto království ve světě bez řádu – jak veliký úkol pro život!

Hospodine, Bože náš, kéž se nebojím než tebe. Prosím o tvou milost, ve které rozeznám jasně svůj úkol a budu poslouchat tvůj hlas slitování a jistých pokynů k cestě. Kéž dojdu, kéž dojdeme ke tvému království.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz