Denní zamyšlení — 9. 4. 2020

Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. (Ž 51,14)

Váš zármutek se promění v radost. (J 16,20)

Žalm 51 je Davidův kajícný žalm, který vznikl poté, co prorok Nátan odhalil jeho hřích cizoložství a vraždy. Všichni, kdo těžce zhřešili a cítí vinu, mohou nalézt odpuštění, očištění z hříchu, radost ze spasení – pokud se opřou o Boží milost s pokorným srdcem, zkroušeným duchem a se slovy tohoto žalmu: „Dej, ať se zas veselím z tvé spásy.“ Hospodin sice v Davidově životě obnovil radost ze spasení, ale všimněme si několika zkušeností: Zaprvé, jak je hrozné urazit svatého Boha, když nás v životě tak hojně požehnal. Zadruhé, Písmo učí, že sklidíme to, co zasejeme. V tomto příběhu však vidíme velikou Boží milost; ta měla nakonec podobu zástupné Ježíšovy smrti za naše hříchy. Pouze Ježíš může proměnit náš zármutek v radost.
Můj Bože, odpusť mi mé hříchy a navrať mi radost ze spasení.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz