Denní zamyšlení — 18. 10. 2017

Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? (2S 12,9)

Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis Pán zná ty, kdo jsou jeho a ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně. (2Tm 2,19)

Hospodin poslal k Davidovi proroka Nátana, který mu položil tuto jednoduchou otázku. Přesto, že člověk ví, co je dobré a co zlé, dokáže se rozhodnout pro to zlé. Nejenom David, ale i Izrael mnohokrát pošlapal smlouvu s Hospodinem, kterou s ním uzavřel, a to tím, že byl neposlušný. Bůh trestal svůj lid i jednotlivce - suchem, hladem, válkou, zajetím… To vše činil, aby se odvrátili od model, od pohanství, od neposlušnosti. Je dobré, když se dá člověk zastavit a vyzná Bohu svoji vinu.

Pane Ježíši, buď milostiv nám, naší zemi i našim potomkům. Dej nám sílu naplňovat to, co je dobré ve tvých očích.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz