Dokumenty Církve bratrské

Církev bratrská jako duchovní společenství vytváří pro svou činnost závazné a základní dokumenty. Tvorba dokumentů, usnesení Církve bratrské a Sborů je nesena myšlenkou a snahou podřídit vše biblickým principům. Situace, které nejsou popsány v závazných nebo základních dokumentech, posuzuje a v nich rozhoduje podle charakteru záležitosti samostatně buď Staršovstvo, Členské shromáždění, Rada, Konference nebo Společná konference.

Nejvyšším správním dokumentem (v České republice i na Slovensku) je Ústava Církve bratrské, jejíž součástí je Vyznání víry Církve bratrské. Duchovní zásady Církve bratrské (včetně komentovaného Vyznání víry CB) jsou základním duchovním dokumentem Církve bratrské. Další církevní dokumenty jsou odvozovány z Ústavy, se kterou nesmějí být v rozporu.

Řád správy Církve bratrské je závazný pouze pro příslušnou Zemskou církev (v České republice). Odstavce, které nabývají účinnosti až prvním dnem začátku funkčního období nově zvolené Rady po skončení Výroční konference v roce 2019 jsou platné v původním znění Řádu správy CB účinném před Výroční konferencí 2019.

Jednotlivé Zemské církve si následně rozpracovávají příslušná ustanovení Řádu (jedná se zejména o Dodatky, které představují nezávaznou součást Řádu), Bohoslužebnou agenduFormuláře, které mají doporučující či vysvětlující charakter.

K dokumentům se přiřazují i platná usnesení Společné konference, její Jednací řád, jakož i Trvalá usnesení konferencí.

Výše uvedené dokumenty zobrazíte kliknutím na výše uvedené podtržené odkazy nebo je naleznete na níže uvedených červeně zvýrazněných samostatných webových stránkách.

K čemu se hlásíme

Apoštolské vyznání, Nicejsko-cařihradské vyznání, Chalkedonské vyznání, Athanasiovo vyznání, Druhá Helvetská konfese, Heidelberský katechismus, Malý Westminsterský katechismus, Vyznání Jednoty bratří českých podle vydání Komenského z roku 1662, Lausannský závazek, Závazek z Kapského města.

Jací jsme a jak žijeme

Stránka obsahuje Duchovní zásady Církve bratrské s komentovaným Vyznáním víry, Ústavu a Vyznání víry Církve bratrské, Trvalá usnesení konferencí a Bohoslužebnou agendu.

Další navazující dokumenty

Stránka obsahuje Řád správy včetně Dodatků, Formuláře, Žádost o přijetí za člena, Formulář převodu členů mezi Sbory, Jednací řád Společné konference.

Stanoviska

Stránka obsahuje seznam stanovisek Rady Církve bratrské a Odboru pro vzdělávání Rady Církve bratrské.