Dokumenty Církve bratrské

Církev bratrská jako duchovní společenství vytváří pro svou činnost závazné a základní dokumenty. Tvorba dokumentů, usnesení Církve bratrské a Sborů je nesena myšlenkou a snahou podřídit vše biblickým principům. Situace, které nejsou popsány v závazných nebo základních dokumentech, posuzuje a v nich rozhoduje podle charakteru záležitosti samostatně buď Staršovstvo, Členské shromáždění, Rada, Konference nebo Společná konference.

Nejvyšším správním dokumentem (v České republice i na Slovensku) je Ústava Církve bratrské, jejíž součástí je Vyznání víry Církve bratrské. Duchovní zásady Církve bratrské (včetně komentovaného Vyznání víry CB) jsou základním duchovním dokumentem Církve bratrské. Další církevní dokumenty jsou odvozovány z Ústavy, se kterou nesmějí být v rozporu.

Řád správy Církve bratrské je závazný pouze pro příslušnou Zemskou církev (v České republice).

Jednotlivé Zemské církve si následně rozpracovávají příslušná ustanovení Řádu (jedná se zejména o Dodatky, které představují nezávaznou součást Řádu), Bohoslužebnou agenduFormuláře, které mají doporučující či vysvětlující charakter.

K dokumentům se přiřazují i platná usnesení Společné konference, její Jednací řád, jakož i Trvalá usnesení konferencí.

Výše uvedené dokumenty zobrazíte kliknutím na výše uvedené podtržené odkazy nebo je naleznete na níže uvedených červeně zvýrazněných samostatných webových stránkách.

K čemu se hlásíme

Apoštolské vyznání, Nicejsko-cařihradské vyznání, Chalkedonské vyznání, Athanasiovo vyznání, Druhá Helvetská konfese, Heidelberský katechismus, Malý Westminsterský katechismus, Vyznání Jednoty bratří českých podle vydání Komenského z roku 1662, Lausannský závazek, Závazek z Kapského města.

Jací jsme a jak žijeme

Stránka obsahuje Duchovní zásady Církve bratrské s komentovaným Vyznáním víry, Ústavu a Vyznání víry Církve bratrské, Trvalá usnesení konferencí a Bohoslužebnou agendu.

Další navazující dokumenty

Stránka obsahuje Řád správy včetně Dodatků, Formuláře, Žádost o přijetí za člena, Formulář převodu členů mezi Sbory, Jednací řád Společné konference.

Stanoviska

Stránka obsahuje seznam stanovisek Rady Církve bratrské a Odboru pro vzdělávání Rady Církve bratrské.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.