Želivské teze

27. 12. 2011

Materiál určený k projednání v jednotlivých církvích, tzv. “Želivské teze”.

Preambule V povelikonočním radostném čase zjevování Páně a v očekávání svátků Letnic připravila komise návrh ideových základů pracovně nazvaných „Želivské teze“.

1) Společně vyznáváme, že v Duchu svatém si chceme naslouchat, vzájemně se slyšet (respektovat různosti), vnímat potřeby druhých a být jeden druhému darem.

2) Církve sdružené v ERC zvěstují Krista slovy i činy každá zvlášť a přitom spolu (jednota v různosti).

3) Věříme, že naším základem je Kristus, proto se smíme radovat ze své rozmanitosti.

4) Ve vědomí, že jsme Otcem povoláni skrze Krista tvořit jeho rodinu, vyznáváme, že zůstane-li některá církev sama, bude ochuzena o tradici a bohatství darů Ducha ostatních církví. Ostatní církve budou ochuzeny o bohatství darů Ducha a tradici této církve. Jednota v mnohosti, ke které směřujeme, vyjadřuje bohatství evangelia.

5) Boží láska k lidem je zdrojem naší vzájemné lásky.

6) Kristova oběť nás vede k odpovědnosti za svět a vůči sobě navzájem.

7) Cesta k druhým je cesta pokory, k níž nám dává Kristus nástroje i prostředky.

8) Uvědomujeme si, že jednota není v naší moci (schopnosti). Síla Ducha svatého, o niž v modlitbách prosíme, nás k ní dovede.

Výstupy pro praxi

Komise doporučuje: 1. Řídícímu výboru, aby na webových stránkách zřídil odkaz „Praktický společný život církví v ekumeně“, kde by se jednotlivé náboženské obce, sbory, společenství, sdílely o svých společných projektech (články, fotografie, svědectví).

  1. Dělat něco společně (projekt) 2.1. Současné projekty pořádané ERC samostatně nebo ve spolupráci s jinými ekumenickými organizacemi (Modlitba za domov, Alianční týden modliteb, Týden modliteb za jednotu křesťanů, kaplani vojenští, nemocniční, příprava policejních, …) Považujeme to vše za dobré, ale máme za to, že je ještě co zlepšovat? Vložit srdce např. do projektu Modlitba za domov (větší nasazení každého člena jednotlivých církví, nejen zástupců v přípravných výborech a komisích)

2.2 Spolupráce na dalších: 2.2.1 Misie a evangelizace českého národa (zbavit národ strachu a předsudků z církví) Dvanáct zastavení, představení církví a jejich života – vyrobit a prosadit v TV i v ČRo pořad každý měsíc o církvích – např. první o ERC a každý další měsíc o jiné církvi.

2.2.2 Tištěná média (jako MF Dnes, nebo jiné) Doporučit církvím, aby každý měsíc jedna církev připravila jeden článek pro regionální mutace celostátních deníků. Článek by zahrnoval např.: připomenutí různých svátků; představení aktivit církví pro společnost – ať ideové nebo praktické; úvahy nad aktuálními žhavými tématy; medailonky členů církví; apod.

2.2.3 Společně s MAS příprava projektu Cesty víry (historické cesty)

2.2.4 Společná realizace (případně podpora) konkrétního projektu ve třetím světě (inspirace již zaběhlými projekty, jako Nehemia, Institut teologických studií HITS, podpora základního vzdělání dětí v Africe, Nadace Mezinárodní potřeby, aj.)

2.2.5 Návrh na společnou výuku ekumenismu napříč teologickými fakultami a učilišti.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.