Předkládáme nový Řád správy Církve bratrské:

29. 11. 2016

O přijetí nového Řádu správy Církve bratrské bude rozhodovat konference CB, která se uskuteční v sobotu 3. 12. v Praze.

Pozn: Komise se přiklonila k aktualizaci názvu celého dokumentu. Nové označení „Řád správy Církve bratrské“ lépe odpovídá jeho obsahu a nakonec i vlastnímu zařazení mezi ostatními dokumenty CB. Obdobně je aktualizován název původních Zásad na „Duchovní zásady“.

1) Podřízenost autoritě Písma Dokumenty CB musí být vždy a v prvé řadě podřízeny biblickým principům. Po vzoru staré Jednoty bratrské přijímáme Řád správy CB jako soubor lidských ustanovení a věc „případnou“.

2) Volnost rozhodování staršovstev a dalších orgánů Základním výchozím bodem předkládaného návrhu je § 1, který uvádí, že záležitosti, o kterých nerozhodly vyšší orgány, ani nejsou popsány v další části Řádu, jsou posuzovány samostatně. Toto ustanovení udává ráz celému chápání správy církve. Nový správní řád totiž řeší hlavně specifické otázky, které neregulují každodenní praxi křesťanů, ale zvláštní situace v církevním životě (jedná se zejména o otázky procesní, tj. vzniku a zániku členství, ustavení a způsob jednání církevních orgánů a osob, příp. vybrané principiální otázky, které je vhodné konat v celé církvi jednotně). Je proto důležité si všímat i toho, co v Řádu správy církve není, neboť v tom všem budou jednotlivá staršovstva i kazatelé postupovat volně, případně si stanoví vlastní interní sborové postupy.

3) Návaznost a kontinuita Řád správy církve navazuje na původní Řády, zachovává základní kontinuitu a koncepci správy církve, nejsou měněny základní stavební kameny činnosti staršovstva, Rady, konference, ale ani otázky členství, kázně apod. Z textu jsou proti původním dokumentům odstraněny duplicity, protichůdná ustanovení, vše podstatné je nanejvýš jinak rozčleněno a zestručněno.

4) Nové vyjádření služby kazatelů a starších Návrh nového Řádu správy CB (na rozdíl od toho minulého) se koncepčně snaží vyhnout tomu, aby byl strukturován jako závazný návod (kuchařka) pro rozhodování kazatelů a staršovstev. Tím dává možnost pružně reagovat na změny v církvi i ve společnosti. Všimněte si: Stávající (tj. dosud platný Řád včetně nezrušených částí staré Ústavy) ukládá kazatelům 20 závazných úkolů (čl. 16 odst. 4 staré Ústavy, čl. 38 odst. 3 Řádu). Staršovstvu je pak uloženo celkem 23 závazných úkolů (čl. 17 odst. 8 staré Ústavy a čl. 40 odst. 11). Návrh nového Řádu správy CB vyjádření služby zásadně zjednodušuje, neboť se místo výčtového popisu mnoha úkolů soustřeďuje na obecné principy (biblické a správní) odpovědnosti (např. § 73 návrhu nového Řádu).

5) Zjednodušení členských povinností Stávající tj. dosud platný Řád včetně nezrušených částí staré Ústavy výslovně ukládá každému členu Církve bratrské 4 základní povinnosti (čl. 11 nezrušené části staré Ústavy), ke kterým jsou následně připojeny celé 4 odstavce mnoha dalších povinností členů (čl. 13 stávajícího Řádu). Nový Řád správy CB věc výrazně zjednodušuje, členům povinnosti neukládá, nýbrž hovoří obecně o členském závazku a několika očekáváních (§ 29).

6) Obohacující spolupráce V řadě případů je žádoucí postupovat jednotně, a to nejen při naplňování principů kongregačně-presbyterní správy církve. Jednotný postup je uplatňován i tehdy, jedná-li se o osvědčenou tradici Církve bratrské (člen sboru je zároveň členem celé církve, společně se koná příprava vikářů, střídání kazatelů, nárok na čerpání studijního volna apod.).

7) Souvztažnost s Duchovními zásadami Návrh nového Řádu správy CB se snaží vyhnout tomu, aby byl formulován tak (jak jsme byli dlouhá léta zvyklí), tj. že duchovní i organizační záležitosti byly pojednány v jednom společném dokumentu (Řádu), který byl navíc v České republice a na Slovensku totožný. K formulování duchovního bohatství celé církve (v ČR a na Slovensku) se Řád nehodí, k tomu slouží Vyznání víry a nové Duchovní zásady. Ty jsou základními duchovními dokumenty celé církve. Oddělené republikové Řády se tak soustřeďují především na organizačně správní záležitosti. Důležité však zůstává, že i když Vyznání víry, Duchovní zásady a Řád správy CB zůstávají od sebe formálně odděleny, jeden dokument bez druhého prakticky nemůže existovat. Duchovní zásady by byly nedostatečné, pokud by neexistoval Řád a Řád by působil příliš technokraticky, pokud bychom neměli společné Vyznání víry a Duchovní zásady.

8) Jednoznačnost a kompatibilita s platnými zákony Řád správy CB usiluje pokud možno o jednoznačnost použitých formulací. Ty jsou potřebné zejména tam, kde vznikají právní závazky, při vzniku či zániku mandátu jednotlivých osob, nebo pokud církev rozhoduje např. o uzavření sňatku, při jednání s bankami, pojišťovnami, úřady státní správy apod. Na církevní dokumenty klade zároveň nároky zákon o církvích (příp. zákon na ochranu osobních údajů, trestní zákoník a jiné).

9) Životaschopnost Dokumenty CB myslí na budoucnost, kdy počítají s tím, že bude docházet k dalšímu rozvoji církve (duchovně, početně i při zakládání nových sborů) a proměnám společnosti. Taktéž počítají s možnostmi, že v době ekonomické transformace budou příp. řešeny otázky služby jednoho kazatele ve více sborech, sloučení sboru apod.

10) Aspekt nedokonalosti a možnosti navazujících úprav Předložený návrh není a ani nemůže být „dokonalým“ dílem. Je výsledkem obrovského množství rozhovorů a navazujících činností (komise v kontaktu se všemi sbory za 4 roky usilovné práce reagovala na více než 1000 rozličných a v mnoha případech protichůdných reakcí, námětů, připomínek apod., v průběhu času bylo vytvořeno “celkem 17 pracovních verzí textu”:https://portal.cb.cz/archiv/Nov%C3%BD%20%C5%98%C3%A1d), výsledný návrh přirozeně obsahuje i řadu kompromisních vyjádření. Se správním řádem bude církev dále pracovat, odkrývat případná lepší řešení a poctivě hledat, co je před Bohem pro společenství naší církve dobré. Komise tak nepředkládá zákon “perský a médský”, ale obyčejný nástroj, který nám má pomáhat, a proto je otevřen dalšímu rozvíjení.

Komise pro Řád, říjen 2016

předseda komise Jan Luhan a členové: Daniel Fajfr, Petr Grulich, Pavel Černý, Karel Fojtík, Petr Geldner, Martin Tabačan, David Kašper, Pavel Škrobák, Josef Sliž, Pavel Chráska, Jiří Vaněk

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.